Programrådsmøte PECOS, referat 150104

Til programstyret
        
 
REFERAT FRA MØTE I PROGRAMSTYRET FOR MASTER I FREDS- OG KONFLIKTSTUDIER, TORSDAG 15. JANUAR 2004
 
Til stede:   Øyvind Østerud, Stein Tønnesson, Anne Julie Semb, Heidi Sofie Kvanvig, Kristoffer Liden, Aashild Ramberg (adm. koordinator)
Forfall:   Geir Ulfstein
 
 
Sak 01/04   Godkjenning av innkalling og sakliste
Vedtak:   Innkalling og sakliste godkjennes.
 
Sak 02/04   Godkjenning av referat fra møte 18. november 2003
Vedtak:   Referat fra programstyremøte 18. november 2003 godkjennes.

 

 
Sak 03/04   Orienteringssaker
 
    a) Utvekslingsavtale med Université Laval, Canada
    Anne Julie orienterte om Univsersité Lavals henvendelse til Universitetet i Oslo     for utvekslingsavtale. Det er snakk om 3 studentplasser pr. emne. For PECOS vil     høstsemester være mest aktuelt for studenter inn, og vårsemester for studenter ut.
 
    b) Studentevaluering
    Studentene på PECOS gjennomførte en grundig evaluering desember 2003. Anne     Julie skal gjennomgå denne med fagutvalget. Evalueringen vil inngå som en del     av den pålagte evalueringen.
 
    c) Semesterstart V04
    Det oppsto en del vansker i forbindelse med valg av emner på en del institutter,     spesielt problemer knyttet til fulltegnede emner. Men alle PECOS-studentene       fikk etter hvert plass på ønskede emner v04.
 
Vedtak:    Tas til orientering.
 
 
04/04     Fremmøtekrav på de programspesifikke PECOS-emnene
 
    SV-fakultetet har utarbeidet fellesfakultære retningslinjer for obligatoriske aktiviteter. Her fremgår det bl.a. at fakultetet ønsker at    fremmøtekravet skal  være på 70% - ikke 80% som de programspesifikke PECOS-emnene har.
 
    Vi bør justere kravet til fremmøte, slik at dette er i overenestemmelse med de fellesfakultære retningslinjene.
 
 
Vedtak:   Kravet til fremmøte på de programspesifikke PECOS-emnene endres fra 80%
 til 70%.
 
 
05/04     Justering av vurderingen av PECOS 410X
 

 Ifølge den vedtatte studieplanen skal studentene i det andre semesteret ta valgfrie  relevante emner ved ulike institutter, i tillegg til å følge seminaret 410X. En av  hensiktene med dette seminaret er å fungere som et fellesforum gjennom hele studiet – ikke minst i det andre semesteret, hvor studentene vil befinne seg på ulike  institutter. Vurderingsformen er bestått/ikke bestått, med deltakelse som eneste  vurderingskriterium.

 

Behovet for et felles forum gjennom hele studiet og kravet om seminardeltakelse i  2. semester gjør det imidlertid vanskelig for studentene å tilbringe dette semesteret ved andre læresteder enn UiO.

 

UiO har foreløpig et forholdsvis beskjedent tilbud av relevante engelskspråklige emner, og det er derfor grunn til å tro at noen av studentene vil finne mer tilpassede studietilbud ved andre norske læresteder enn ved UiO. Studentene har også møtt problemet med fulltegnede emner. Det er også grunn til å tro at mange av studentene vil finne tilbudet ved utenlandske læresteder interessant. En utvekslingsavtale med Université Laval (jfr. informasjonssakene) aktualiserer spørsmålet om en viss fleksibilitet i andre semester.

 
 
Vedtak:    Studenter som ønsker å tilbringe andre semester ved et annet lærested enn UiO,       kan søke om fritak fra deltakelse i seminaret PECOS 410X, andre semester. For å få     PECOS 410X godkjent som et 5 studiepoengsemne, må disse studentene utarbeide     en skriftlig rapport om sitt opphold på det aktuelle   lærestedet. Rapporten skal være     på 5-8 sider og skal godkjennes av programleder . I tillegg skal disse studentene       muntlig presentere innholdet i denne rapporten for   de øvrige studentene innenfor     rammen av PECOS 410X. Godkjent rapport og muntlig presentasjon vil bli       vurdert som ekvivalent med 100% deltakelse på PECOS 410X i andre semester.
 
 
 
 
06/04     Forkunnskaper i forskningsmetoder
 

       Bestått eksamen i et metodeemne inngår som en del av opptakskravene til PECOS. Studentene har imidlertid svært variert fagbakgrunn, og mange har bakgrunn i         metodeemner som innholdsmessig ligger et stykke fra innholdet i emnet PECOS 4020. Disse studentene har tidvis opplevd at de har manglet basiskunnskaper om       noen av de emnene det har vært undervist i og etterlyst litteratur eller undervisningstilbud som kunne bøte på dette.

 

      Dette problemet kan løses på litt ulike måter. Den enkleste (og billigste) måten å løse dette problemet på er antakelig å finne en eller to gode bøker om           forskningsmetoder på innføringsnivå hvis innhold (eller tilsvarende) forutsettes kjent når forelesningene i PECOS 4020 starter.

 
 
Vedtak:    Programleder får fullmakt til å finne litteratur om forskningsmetoder på innføringsnivå som kan føres opp som obligatoriske forkunnskaper for PECOS 4020. Programleder rapporterer til styret når dette er gjort.
 
 
07/04     Justering av beregningsgrunnlaget for karakterfastsettelse på PECOS 4000, PECOS 4020 og PECOS 4100
 

       SV-fakultetet har utarbeidet et notat om praksis ved bruk av vurderingskriterier. To punkter i dette notatet er særlig relevante for vurderingen av PECOS 4000,           PECOS 4020 og PECOS 4100. For det første ønsker fakultetet at alle (eller en viss andel av) delprøvene i et emne skal være bestått for at den samlede                         karakteren skal bli E eller  bedre. For det andre ønsker fakultetet at delene ikke vektes likt, der beregningsgrunnlaget for karakterfastsettelse er to ulike prøver.

 

      Beregningsgrunnlaget for karakterfastsettelse for PECOS 4000, PECOS 4020 og PECOS 4100 er en skoleeksamen på 5 timer og et essay med selvvalgt           problemstilling. Hver del teller 50% av den samlede karakteren. Det skal alltid avrundes til gunst for studentene. Dette betyr at snittet mellom for eksempel         karakteren B og karakteren C er B, noe som er med på å presse karakternivået oppover.

 

      Vi bør derfor justere beregningsgrunnlaget for karakterfastsettelsen på de programspesifikke 15 studiepoengsemnene noe. For det første bør vi spesifisere at så vel        skoleeksamen som hjemmeeksamen må være bestått for at den samlede karakteren på emnene skal bli E eller bedre. For det andre bør vi vekte  skoleeksamen og   hjemmeeksamen ulikt, slik at vi i noen grad kan ”overprøve” avrundingsreglene. Fakultetet anbefaler at en legger mest vekt på det emnet som  har eksamen eller                   innlevering sist (av motivasjons- og læringsgrunner). Dette skulle tilsi at vi legger noe mer vekt på hjemmeoppgaven enn på skoleeksamen.

 
 
 
Vedtak:    Både skoleeksamen og hjemmeoppgaven må være bestått for at emnet skal få       karakteren E eller bedre.
 
    Den samlede karakteren på de programspesifikke 15 studiepoengsemnene blir beregnet slik:
    Karakteren på skoleeksamen teller 40%
    Karakteren på hjemmeeksamen teller 60%
 
 
Sak 08/04   Eventuelt
 
•  Søknad fra PRIO om godkjenning av emne fra den internasjonale sommerskolen.
Stein Tønnesson overleverte søknad om å få godkjent emne fra den  
internasjonale sommerskolen som emne for PECOS-studiet. Hvis vi ikke er   riktig instans, må søknaden sendes videre til riktig vedkommende.
 
 
•  Freds- og konflikstudiet ved Universitetet i Tromsø
Anne Julie ble bedt om å orientere om erfaringer fra studiet i Tromsø. Den
faglige ansvarlige der (Vambheim) er overveldet av administrativ belastning,
noe også Anne Julie merker. Anne Julies stilling er for øvrig forlenget ut juni,
og vil bli utlyst ultimo januar.
 
•  PRIO – Bjørknessamarbeid
PRIO og Bjørknes samarbeider med å etablere et studium i freds- og
konflikstudier hvor første semester tas i Norge, mens andre semester tas i
Australia. Kristoffer ba om en vurdering av hvorvidt dette studiet vil påvirke
PECOS. Stein orienterte om at PECOS kun blir påvirket gjennom at man
konkurrerer om de samme søkerne. Anne Julie mente at det kunne være mulig
å tenke hospitantordninger mellom programmene.
 
•  Dato for neste møte
    Nytt møte i programstyret settes til onsdag 21. april 2004 kl. 15:00, rom 1006.
     (Obs; denne dato ble satt etter e-postrunde. Opprinnelig dato var 3. mars)
 
 
Ref.: AaR
 
 
 
Published June 6, 2012 5:45 PM