Programrådsmøte PECOS, referat 051104

Til programstyret

        

 

 

REFERAT FRA MØTE I PROGRAMRÅDET FOR MASTER I FREDS- OG KONFLIKTSTUDIER, MANDAG 15. NOVEMBER 2004

 

 

Til stede:   Øyvind Østerud, Stephan Hamberg, Anne Julie Semb, Stein

Tønnesson, Geir Ulfstein, Robert Grønås, Stephanie Bjøro.

 

 

Sak 16/04b   Godkjenning av valg av studentrepresentanter

 

Vedtak:   Det nye Studentutvalg ble godkjent

 

 

Sak 17/04   Orienteringssaker

 

a)     Orientering om revidering av de fagspesifikke kriteriene: ECTS-skalaen. Anne Julie orienterte om endringene på beskrivelsen av de forskjellige bokstavkarakterene.

 

b)     Orientering om karakterfordelingen på SV-fakultetet. Hovedtendensen er at karakterene stort sett er normalfordelt på SV-fakultetet. Normalfordelingen gjelder på Bachelor nivå, så vel som på Masternivå. På emnenivå så kan det observeres mindre avvik fra normalfordelingen, men så lenge dette jevner seg ut på program og institutt nivå spiller dette liten rolle. Fakultetet understreker at C skal være gjennomsnittskarakteren, selv på Masternivå.

 

c)     Orientering om retningslinjer for bruk av det nasjonale karaktersystemet. Det blir her sterkt oppfordret at UiO bør unngå en inflasjon av gode karakterer. Skulle det oppstå en sterk konsentrasjon av A og B, så vil Universitetet vurdere å gå over til en bestått/ikke bestått ordning.

 

•  Status Programlederstillingen på PECOS. Anne Julie Orienterte om hva statusen for tilsetting av ny programleder på PECOS.

 

•  Studentopptaket høsten 2004. Robert orienterte om opptaket til Masterprogrammet høsten 2004. Tallet på kvote og selvfinansierende studenter ble gjennomgått samt problemer med å vurdere karakterer fra andre land og universitetssystem i forhold til UiO

 

•  PEOCOS- studenter på ISS. Det ble opplyst om at ISS studenter må betale en ekstra utgift, som skal dekke reisekostnader etc. Dette må også PECOS-studenter betale hvis de ønsker å ta kurs ved ISS.

 

•  Opplysning om status på kvalitetssikringssystemet.

 

                          Sak 18/04     Presisering av opptakskravet

 

Programleder la frem et forslag om å presisere opptakskravet, hvor studenter med en ren språkbakgrunn ikke automatisk kvalifiserte til et opptak på PECOS. Etter en diskusjon ble det besluttet at vi skulle beholde det opprinnelige opptakskravet hvor alle søkere med en B.A i ”social science and arts” ville oppfylle bakgrunnskravet for opptak.

 

Vedtak:   Det fremsatte forslaget ble forkastet. Det opprinnelige opptakskravet dermed blir beholdt.

 

       Sak 19/04   Kvalitetssikring av opptaket

  

På grunn av vanskeligheter med å bedømme karaktersystemer fra forskjellige land og utdanningsinstitusjoner er det ønskelig med en mer rettferdig bedømming av søkeres akademiske ferdigheter. Ved å innføre et krav om at studentene legger ved søknaden en oversikt over den faktiske karakterfordelingen for de emnene som inngår i bachelorgraden som helhet, så vil det være lettere å sammenligne de forskjellige søkerne opp mot hverandre. På denne måten vil vi kunne få et mer rettferdig opptak til Masterprogrammet. Siden dette er en såpass stor endring i søknadskriteriene så vil ikke dette kunne innføres før opptaket høsten 2006. Det vil imidlertid sterkt oppordres at studenter også ved opptaket nå høsten 2005 legger ved en slik karakterfordelingsoversikt.

 

Vedtak:   Søknader til Masterprogrammet i Peace and Conflict Studies må inneholde (i) en oversikt som viser hvor stor andel av studentene som oppnådde en gitt karakter eller bedre i de emnene som utgjør søkerens opptaksgrunnlag og/eller (ii) en oversikt som viser hvor stor andel av studentene som oppnådde en gitt karakter eller bedre som samlet karakter på bachelorgraden.

 

         Sak 20/04    Tilsynssensor

 

Robert orienterte litt om tilsynssensor ordningen. Anne Julie lanserte Randi Rønning Balsvik fra UiTø som tilsynssensor. Randi Rønning Balsvik takket nei. Jens Petter Nilsen var en mulig kandidat, men måtte forespørres først. Sak bestemt avgjort på sirkulasjon.

 

Vedtak:   Fattet på sirkulasjon: Som tilsynssensor for Masterprogrammet i Peace and Conflict Studies foreslås professor Jens Petter Nilsen, UiTø. Oppnevningen gjelder t.o.m. 31/12-05.

 

 

Published June 6, 2012 5:45 PM