Programrådsmøte PECOS, referat 181103

Til programstyret
       
REFERAT FRA MØTE I PROGRAMSTYRET FOR MASTER I FREDS- OG KONFLIKTSTUDIER, TIRSDAG 18. NOVEMBER 2003
Til stede:   Raino Malnes, Øyvind Østerud, Ole Kristian Fauchald, Stein Tønnesson Anne Julie Semb, Heidi Sofie Kvanvig, Kristoffer Liden, Aashild Ramberg (adm. koordinator)
 
Sak 09/03   Godkjenning av innkalling og sakliste
Vedtak:   Innkalling og sakliste godkjennes.
 
 Sak 10/03   Godkjenning av referat fra møte 29. april 2003
  
 
    Sak 07/03 vedrørende emnet PECOS4100 ble vedtatt pr. e-post i etterkant av møtet.

    På samme sak vedrørende emnet PECOS 4090 skal begrepet ”good reasons” presiseres nærmere.

 

Vedtak:   Referat fra programstyremøte 29. april 2003 godkjennes.
 
 
Sak 11/03   Godkjenning av valgprotokoll, valg av studentrepresentanter

 

  Vedtak;    Valgprotokoll for valg av studentrepresentanter godkjennes.

 

 
Sak 12/03   Orienteringssaker
 

•  Situasjonen på programmet

Anne Julie Smeb og Kristoffer Liden orienterte om erfaringene så langt. Studiet har kommet godt i gang med en fin gjeng studenter. Dette har vært et slitsomt men morsomt semester.

 

•  Budsjett

 

Anne Julie orienterte om rapporteringsrutiner og budsjettansvar. Hun rapporterer direkte til Institutt for statsvitenskap, og styret har intet budsjett- eller regnskapsansvar. Programmet ligger godt an økonomisk i år.

 

•  Studietur våren 04

Studentene planlegger studiertur til Balkan i løpet av vårsemesteret. Aashild Ramberg bistår med bestilling av billetter etc.

 

•  Deltidsstudenter, hospitanter, privatister

Anne Julie orienterte om en restriktiv linje når det gjelder innvilging av deltidsstudier. Vi kan ikke nekte privatister studieplass, men vi kan ikke pålegges å ha egne eksamenert for dem. Hospitanter har fått plass hvis de ønsker PECOS-emner som del av annet masterprogram.

 

•  Retningslinjer for bruk av ECTS-skalaen

Universitetene i Tromsø og Oslo må finne fram til en felles forståelse av karakterene når det gjelder de to masterprogrammene i freds- og konfliktstudier. Anne Julie har gjort avtale om utveksling av sensorer.

 

•  Eksamen, sensorer, sensur

I og med at vi er et lite program, kan vi bruke 2 sensorer. Det er inngått avtale med eksterne sensorer fra UiTø og NTNU.

 

•  Besøk ved eksterne institusjoner våren 2004

Emnet PECOS410x går over 2., 3. og 4. semester, og har våren 2004 navnet

PECOS 4102. Dette skal brukes til å besøke ulike institutusjoner som Nobel-

instituttet, PRIO, NUPI, IMR/Offentlig rett, FFI og IFS.

Vedtak:    Tas til orientering.
 
 

                 Sak 13/03   Fagspesifikke beskrivelser av bokstavkarakterer

 

    Vi er pålagt av fakultetet å knytte vurderingen av våre emner til et av de settene       som gjelder for samfunnsfagene (se vedlegg) . Vedlagt er også notat av 22.08.03 om     bruk av fagspesifikke kvalitative vurderingskriterier for ECTS-skalaen.

 

Vedtak:   Programmet i freds- og konfliktstudier knytter vurderingen av programspesifikke     emner til de kvalitative vurderingskriteriene for ECTS-skalaen som gjelder for       statsvitenskap. Uttrykket "fagets" utgår, og erstattes av uttrykket ”relevante”.
 
 
Sak 14/03   Eventuelt
 

    Nytt møte i programstyret settes til torsdag 15. januar 2004 kl. 14:00, rom 1006.

 

Ref.: AaR

Published June 6, 2012 5:45 PM