Programrådsmøte PECOS, referat200905

REFERAT FRA MØTE I PROGRAMRÅDET FOR MASTER I FREDS- OG KONFLIKTSTUDIER, TIRSDAG 20. SEPTEMBER 2005

 

Til stede:         Øyvind Østerud, Stephan Hamberg, Anne Julie Semb, Stein Tønnesson, Geir Ulfstein, Robert Grønås, Elisabeth Lothe.

 

Sak 13/05       Godkjenning av valg av innkalling og dagsorden

Vedtak:       Innkalling til møte og dagsorden godkjent. Øyvind Østerud ønsket at dokumentene i vedleggene skulle påføres nummer

 

Sak 14/05      Godkjenning av referat fra programrådsmøte 3. mai

 

Vedtak:           Referat godkjen

 

Sak 15/05       Orienteringssaker

 

  • Semesterstart. Fagutvalget har satt i gang flere tiltak for de nye studentene, med blant annet omvisning på Blindern, hyttetur, samt et tilbud for de internasjonale studentene om å bli plukket opp på flyplassen. Her har spesielt Stephan Hamberg stått på for å gi et godt tilbud til de nye studentene.
  • Opptak og frafall av studenter fra kvoteprogrammet. 2 kvotestudenter ble tilbudt plass på PECOS denne høsten. En av de takket nei til plassen sin etter semesterstart. Den andre kvotestudenten trakk seg fra studiet av personlige grunner etter et par uker. Begge våre kvoteplasser står derfor tomme uten mulighet for å tilby nye plass siden dette skjedde etter semesteret hadde startet.
  • Status endringer i opptaket av studenter med finansiering fra kvoteprogrammet. Nye retningslinjer for opptak av studenter på kvoteprogrammet medfører at vi bare kan ta opp kvotestudenter som universitetet har en samarbeidsavtale med. Det er fortsatt uklart hvilke universitet dette gjelder. Vi venter derfor på en liste over hvilke universitet vi kan ta opp kvotestudenter fra.
  • Utarbeiding av årlig rapport om studiekvalitet med frist 30. september. Anne Julie utarbeider en slik rapport
  • Henvendelse fra Center for Conflict Studies, Phillips-Universitat, Marburg og Tokyo University of Foreign Studies. Anne Julie følger opp disse henvendelsene evt. sammen med ISV.

 

Sak 16/05         Diskusjonssak

Sak fra studentene med utgangspunkt i sensur av masteroppgavene V05. Programrådet diskuterte henvendelsen fra fagutvalget. Programrådet ble deretter enige om at studentene allerede i motivasjonsbrevet bør antyde hva slags disiplinær forankring de ønsker å ha gjennom studiet.

Sak 17/05        Vedtakssak:

Henvendelse fra forskningsadministrativ avdeling vedrørende tre forslag til samarbeid med Universitas Gaja Mada, Indonesia.

 

Vedtak:           PECOS’ programråd anbefaler ikke at det etableres en ”joint degree” mellom PECOS og en mastergrad i demokratistudier. Dersom Institutt for Statsvitenskap går inn for at det etableres et såkalt ”Kurs i Sør”, ønsker programrådet å komme tilbake til spørsmålet om formen og innholdet i PECOS’ tilknytning til dette samarbeidet.

 

 Sak 18/05      Eventuelt:

Det ble enighet om at vi burde sette av tid til et nytt programrådsmøte i løpet av november. Det ble foreslått 15. november Klokken 15:00 som en mulig dato for et nytt møte

Published June 6, 2012 5:45 PM