Programrådsmøte PECOS, referat260404

REFERAT FRA MØTE I PROGRAMSTYRET FOR MASTER I FREDS- OG KONFLIKTSTUDIER, ONSDAG 21. april 2004

                                            

Til stede: Øyvind Østerud, Stein Tønnesson, Geir Ulfstein, Anne Julie Semb, Heidi Sofie Kvanvig, Kristoffer Liden, Robert Grønås (adm. koordinator)

 

Sak 09/04       Godkjenning av referat fra møte, 21. mars 2004.

Vedtak:           Referat fra programstyremøte 21. mars 2004 godkjennes på sirkulasjon.

 

Sak 10/04   Orienteringssaker

a. Resultatet fra Studentevalueringen

Studentene på PECOS gjennomførte en grundig evaluering desember 2003. Styret gikk kort gjennom studentevalueringen og konkluderte med at den i all hovedsak var positiv.

 

b.  Fagutvalgets evaluering av høstsemesteret

Gikk kort gjennom rapporten, Kristoffer og Heidi Sofie utdypet enkelte punkt. Denne evalueringen var også i all hovedsak positiv.

 

c.  Besøk ved Université Laval

Anne Julie informerte om besøket ved Université Laval i Canada og snakket litt om utvekslingen som begynner til høsten.

 

d.  Selvfinansierende og kvoteprogram studenter

Robert og Anne Julie orienterte om utviklingen i opptaket av selvfinansierende og kvoteprogram studenter for høsten 2004. Det blir sannsynligvis innstilt 8 studenter fra disse to kategoriene: 3 kvote og 5 selvfinansierende studenter.

 

e.  Det er satt krav til forkunnskaper i forskningsmetode for alle studenter som søker seg til Master programmet. Dette gjelder også kvote og selvfinansierende studenter. Siden studenter med forskjellige fagbakgrunner kan ha metodebakgrunn i ulike disipliner har Anne Julie funnet en bok som dekker det grunnleggende i samfunnsvitenskapelig metode. Innholdet i denne boken eller en tilsvarende bok forutsettes kjent når studenter starter på Masterprogrammet i PECOS.

 

f. Det er fra sentralt hold blitt en justering av engelskkrav til opptak til engelskspråklige Mastergrader. Det kreves nå karakteren 4 eller bedre i engelsk fra norsk videregående.

 

 

Vedtak:           Tas til orientering.

 

 

11/04               Endring av søknadsfrist

 

For tiden opereres det med 3 forskjellige søknadsfrister for opptak til PECOS for de forskjellige kategorier av studenter. Anne Julie ønsker derfor å søke fakultetet om å endre søknadsfirsten for de norske, nordiske og permanent bosatte søkere fra 1. juni til 15. april.

 

Vedtak:           PECOS søker SV-fakultetet om å endre søknadsfirsten for de norske, nordiske og permanent bosatte søkere fra 1. juni til 15. april med virkning f.o.m. opptaket til studieåret 2005/2006.                      

 

 

12/04               Godkjenning av ISS-kurs

 

Godkjenning av kurs C-154 ”peace research” arrangert av den Internasjonale Sommerskolen som valgfritt emne for PECOS-studentene. Vedtak utsatt på grunn av flere inhabile styremedlemmer i denne saken. Saken vedtatt på sirkulasjon. Raino Malnes var vararepresentant for Øyvind Østerud, og Audun Halvorsen var vararepresentant for Kristoffer Liden.

 

                                    

Vedtak:           ISS-kurset C-154 ”peace Research” ble godkjent på sirkulasjon som et valgfritt 15 studiepoengsemne for programstudentene på PECOS. Dersom pensumlitteraturen på PECOS 4000 og/eller PECOS 4020 skulle være identisk, skal programleder for PECOS og koordinatoren for C-154 i felleskap finne fram til alternativ litteratur for PECOS-studentene.

 

 

 

13/04               Pensum og undervisningsplan

  • Pensum og undervisningsplan for PECOS 4000 H04
  • Pensum og undervisningsplan for PECOS 4020 H04
  • Pensum og undervisningsplan for PECOS 4100 H04

 

 

Vedtak:           Pensum og undervisningsplan for PECOS 4000 og 4100 H04 vedtatt. Vedtak om å godkjenne pensum og undervisningsplan for PECOS 4020 ble avgjort og vedtatt på sirkulasjon da ikke alle sakspapirer forelå ved siste programstyremøte.

 

 

14/04               Programspesifikke emner på 10 studiepoeng

Vurderingsform vil være med på å avgjøre om emner gir 10 eller 15 studiepoeng, dvs. om det bare er eksamen eller eksamen og skriftlig innlevering som gir grunnlag for karakteren. Hospitanter har muligheten til å ta emnene som 10 studiepoengsemner og ikke 15 som de øvrige PECOS studentene. Det foreslås at det skal settes et tak på 7 hospitanter per emne.

 

 

Vedtak:           Fra og med høsten 2004 skal de programspesifikke PECOS-emnene kunne tas som 10 studiepoengsemner av studentene som er tatt opp på andre masterprogram enn PECOS. Vurderingsformen for 10-studiepoengsvarianten av de programspesifikke emnene er en skoleeksamen på 5 timer. Karakterer: A-B-C-D-E-F(ail)

 

 

Sak 15/04   Eventuelt

Ingen saker på eventuelt

 

 

 

 

Published June 6, 2012 5:45 PM