Programrådsmøte PECOS, referat 290403

 

Til programstyret

REFERAT FRA MØTE I PROGRAMSTYRET FOR MASTER I FREDS- OG KONFLIKTSTUDIER, TIRSDAG 29. APRIL 2003

Til stede:   Raino Malnes, Eirik Oland Nedrelid, Anne Julie Semb, Aslak Solumsmoen, Stein

Tønnesson, Geir Ulfstein, Aashild Ramberg (adm. koordinator)

Sak 05/03   Godkjenning av referat fra møte 1. april 2003

Vedtak:   Referat fra programstyremøte 1. april 2003 godkjennes.

 

Sak 06/03   Lærings-, undervisnings- og vurderingsformer (LUV)

Programstyret fikk framlagt notat med arbeidsgruppens innstilling vedrørende LUV, samt forslag til LUV-former for PECOS 4000 (introduksjon) og 4020 (metode).

Vedtak:   De sentrale problemstillingene vil bli presentert og i noen grad drøftet på forelesningene. Men forelesningene bør suppleres med seminarundervisning der studentaktivitene står i sentrum. Det knyttes et seminar til hvert av emnene PECOS 4000 og PECOS 4020, slik at undervisningstilbudet på disse emnene består av en forelesningsrekke og en seminarrekke. For å styrke studentenes skrivetrening, skal studentene skrive en oppgave til hvert av de programspesifikke emnene. Det er naturlig å bruke seminarene som en ramme rundt studentenes arbeid med disse kursoppgavene. Hver enkelt student må presentere et opplegg for en kursoppgave på seminaret, og hver enkelt student må kommentere en presentasjon. For øvrig vil utkastene til oppgaver fungere som et godt utgangspunkt for diskusjoner av så vel innholdsmessig som metodisk art. Seminarene vil bli ledet av en vitenskapelig ansatt, men studentaktiviteten vil stå i sentrum.

Deltakelsen på seminarene er obligatorisk, og det kreves minimum 80% oppmøte på seminarene for å få emnet godkjent. For å unngå at seminaret blir en arena for uforpliktende tilstedeværelse, bør studentenes presentasjon av eget opplegg for kursoppgave, kommentar til andres presentasjon, samt bidrag til diskusjonene på seminaret telle i den samlede karakteren for emnet.

Det blir en tredelt evalueringsform for PECOS 4000 og PECOS 4020:

•  Skoleeksamen (5 timer)

•  Hjemmeoppgaven

•  Studentenes aktivitet og bidrag til diskusjonene på seminaret

Hver av de tre komponentene teller like mye for den samlede karakteren.

Karakter: A-B-C-D-E-F(ail)

Sak 07/03   Beskrivelser av PECOS 4000, 4020, 410x og 4090  

Programstyret fikk framlagt notat med arbeidsgruppens innstilling vedrørende de ulike emnene, samt Anne Julies forslag til beskrivelser av PECOS 4000 (introduksjon), 4020 (metode), 410x (seminarrekke) og 4090 (masteroppgave).

Vedtak:   Beskrivelser av emnene:

PECOS 4000 (15 credits)

This is a mandatory introductory course in peace- and conflict studies. This course will introduce you to a variety of theories of cause of war and conflict and the conditions of peace. The focus will be on a intra-state as well as inter-state and global conflicts, and different levels of analysis will be presented and discussed. The premises of the theores, as well as the mechanisms that connect the explanatory factors to decisions concerning war and peace, will be critically examined.

The course consists of a series of lectures (10 x 2 lectures á 45 min.). Attendance to the course is obligatory. A minimum of 80% attendance on the seminars is required. The main themes of the course will be presented and discussed in the lectures. The purspose of the seminar is to provide a forum for presentations of – and discussions of proposals for the course essays. You are required to present your essay proposal, and you are required to comment on one presentation.

Grading will be based on the following components:

•  The grade on the written exam (5 hours) (50% of the total)

•  The grade on the course essay (15-20 pages) (50% of the total)

Grades: A-B-C-D-E-F(ail)

PECOS 4020 (15 credits)

This is a mandatory course in research methods. You are required to take and additional course in research methods in the second semester. This course must be closely linked to the discipline within which you plan to write your thesis. If you have successfully completed such a course as part of your bachelor (cand.mag) degree, you are not required to take an additional course in research methods in the second semester.

The aim of PECOS 4020 is twofold. First, the course shall (together with the spescialized course in research methods) enable you to carry out scientific studies of a wide range of questions concerning war, peace and conflict. Second, the course shall enable you to critically assess existing research on war, peace and conflict.

The course consists of a series of lectures (10 x 2 lectures á 45 min.). Attendance to the course is obligatory. A minimum of 80% attendance on the seminars is required. The main themes of the course will be presented and discussed in the lectures. The purspose of the seminar is to provide a forum for presentations of – and discussions of proposals for the course essays. You are required to present your essay proposal, and you are required to comment on one presentation.

The library facilities as well as important data sets on peace, war and conflict will be presented in the course of the seminar.

Grading will be based on the following components:

•  The grade on the written exam (5 hours) (50% of the total)

•  The grade on the course essay (15-20 pages) (50% of the total)

Grades: A-B-C-D-E-F(ail)

PECOS 410X (5 credits)

This is a seminar that runs through the second, third and fourth semester.

The purpose of this seminar is twofold:

1. The seminar will be used as a forum for establishing contact between the students and relevant research institutes in the Oslo area. Meetings will be arranged at the venues of the institutes. Coordinator and students will be responsible for preparing the meetings.

2. The seminar provides a forum for presentations of the students’ master thesis proposals.

The meetings with relevant research institutes will be arranged in the second and third semester. The presentation of the students’ master thesis proposals will take place in the third- and first part of the fourth semester.

Grading: Pass/fail.

PECOS 4090 – Master’s thesis. (40 credits).

The length of the thesis should be 50-100 pages. The individual student chooses his or her own research question. The thesis should fulfill ordinary requirements for scientific research.

The students apply for an individual supervisor at the end of the second semester, and a supervisor will be appointed at the beginning of the third semester. In the third or first part of the fourth semester, the students present their thesis proposals on the seminar PECOS 410X.

During the third and fourth semester the students are entitled to 42 hours of supervising. The supervisor’s preparations for the meetings are included in the 42 hours.

The deadline for submission of the thesis is 20 June. Students who do not submit their thesis within this deadline cannot submit their thesis until 1 December the next semester. Students who have good reasons for not submitting their thesis within the deadline are exempted from this requirement. Within six weeks from submission the thesis will be read and evaluated by a committee consisting of two persons. The evaluation of the thesis will be based on an assessment of the written thesis as well as an oral examination, during which the students will have the opportunity to defend the thesis. The oral examination will be used to adjust the final grade of the thesis.

The grades are: A, B, C, D, E and F(ail).

Sak 08/03   Eventuelt

•  Søknadsskjema

Anne Julie la fram forslag til søknadsskjema for de norske studentene. Dette er laget etter mal fra Institutt for statsvitenskaps søknadsskjema for Masteropptak. Søknadsskjema for internasjonale studenter lages ved UiO sentralt. Skjemaene legges ut på programmets nettsider for nedlasting.

•  Kvotestudenter

•  Anne Julie orienterte om at PECOS er blitt med på Universitetets kvoteprogram. Studentene som kommer inn på dette programmet er veldig gode studenter og med sikker finansiering.

•  Neste møte

Det vil ikke være behov for nytt programstyremøte før sommeren. Innkalling til neste møte vil komme i løpet av høstsemesteret.

Ref.: AaR

Published June 6, 2012 5:45 PM