REFERAT FRA M�TE I PROGRAMR�DET FOR MASTER I FREDS- OG KONFLIKTSTUDIER (PECOS), ONSDAG 19. DESEMBER 2012

 

Til stede: Tora Skodvin, Kristian Berg Harpviken, Jon Hovi, Magne Olav R�nningen, Trine Christensen, Jawid Kohnadi, Tor Egil F�rland, Kristina Enge (ref. andre halvdel), Vegard Bergg�rd (ref. f�rste halvdel)

 

Sak 7/12 Vedtakssak: Undervisningsplanen for v�r og h�st 2013

Tor Egil F�rland orienterte om at HIS4011 n� tilbys p� engelsk i tillegg til p� norsk. Dette er prim�rt et tilbud for PECOS-studenter med historiefordypning som ikke kan norsk, og vil erstatte det obligatoriske emnet HIS4010 Historiske grunnlagsproblemer: teori og historiografi. Emnet vil bli tilbudt kun dersom man har et visst antall studenter. IAKH tilrettelegger n� for at PECOS-studenter uten norskkunnskaper ogs� skal kunne velge historiel�pet.

Under programr�dsm�tet til v�ren vil man igjen se p� undervisningen for h�st 2013 om det blir noen endringer.

Programr�det vedtar undervisningsplanen for 2013.

 

Sak 8/12 Orienteringssak

Tora Skodvin fortsetter som koordinator for PECOS et semester til.

Etter �nske fra Tor Egil F�rland planlegges det et m�te mellom IAKH og ISV hvor man vil diskutere den videre utviklingen av programmet, blant annet med tanke p� graden av tverrfaglighet.

 

Sak 9/12 Diskusjonssak

Det blir et m�te mellom Tora Skodvin, Tor Egil F�rland og representanter fra hhv. 2011- og 2012-kullet for � foreta en evaluering av de obligatoriske PECOS-emnene. En periodisk evaluering av hele PECOS-programmet vil mest sannsynlig finne sted i 2014.

Fagutvalget meldte at studentene �nsker � oppnevne en kontaktperson mellom studentene og emneansvarlig/foreleser p� de ulike PECOS-emnene. Programr�det mener at dette er et godt tiltak for � sikre god kommunikasjon mellom studentene og foreleser. Fagutvalget skal oppnevne en slik kontaktperson og gi beskjed til foreleser.

 

Sak 10/12 Eventuelt

1) Neste programr�dsm�te blir torsdag 21. mars 2013

2) Arild Underdal orienterte om utarbeidelsen av et mulig tverrfaglig og internasjonalt masterprogram i Global governance.

Klima, helse, menneskerettigheter, fattigdom, kulturell kompleksitet, er nevnt som temaer det skal fokuseres p�.

3) Kristian Berg Harpviken orienterte om forskerskolen, som er et samarbeid mellom PRIO, UiO og NTNU for PhD-studenter som er tatt opp p� et PhD-program.