REFERAT FRA MØTE I PROGRAMRÅDET FOR MASTER I FREDS- OG KONFLIKTSTUDIER, TIRSDAG 10. APRIL 2007

 

Til stede: Synne Brekke, Elisabeth Mork, Stein Tønnesson, Geir Ulfstein, Øyvind Østerud, Anne Julie Semb, Aashild Ramberg.

 

01/07 Godkjenning av innkalling

            Vedtak: Innkalling godkjent

 

02/07 Godkjenning av dagsorden

            Vedtak: Dagsorden godkjent.

 

03/07 Godkjenning av referat fra programrådsmøte 20.11.06

 

Vedtak: Følgende endringer av framlagte forslag til referat gjøres:

I sak 18/06 strykes avsnitt om karakter-statistikk.

Sak 19/06 gjøres om til vedtakssak, hvor vedtak er som følger:

”Framlagte forslag til læringsmål for masterprogram i freds- og konfliktstudier vedtas. Programleder får fullmakt til å innarbeide tilføyelser og endringer som kom fram under programrådets diskusjon.”

Møtereferat forøvrig godkjennes.

 

04/07 Orienteringssaker

a) Oppfølging av tilsynssensors rapport ang. krav til dokumentasjon av engelskferdigheter

Programleder orienterte. SV-fakultetet tar med seg innspill fra PECOS til revisjon av forskrift for masterprogrammer ved Univeristetet i Oslo.

b) Frafall av studenter, antall studenter som fullfører programmet på normert studietid

Programrådet fikk framlagt oversikt som viste hvor mange studenter fra 1. og 2. kull (studiestart henholdsvis H03 og H04) som hadde fullført på normert tid, og hvor mange som per dato ikke har fullført.

c) Eksamensresultater H06

Programrådet fikk framlagt FS-rapport som viste eksamensresultater fra emnene PECOS4000, PECOS 4020 og PECOS 4100 for høst 2006.

d) Resultater av emneevaluering og programevaluering H06

Programleder orienterte om funn fra emne- og programevalueringen som ble gjenomført høsten 2006.

Programevalueringen: Vi ser en positiv utvikling med hensyn til studentenes vurdering av den informasjonen som ligger på nettet. Det ble holdt to informasjonsmøter høsten 2006 da vi skilte ut informasjon om Fronter og Studentweb på et eget møte. Dette ble vurdert positivt av studentene. Forbedringspotensiale: 1) Bedre tilbud av relevante emner. 2) Undervisningsformer med mer veiledning og oppfølging.

Emneevalueringen relativt uendret. Statistikkdelen av PECOS4020 får gode tilbakemeldinger. Erstatte PECOS4020 med metodeemner fra andre fag? Vi bør inkludere en forelesning om feltarbeid. Gode tilbakemeldinger på bruk av gjesteforelesere på. Frigjort tid i november/desember positivt mottatt (gir emnet komprimert).

 

e) Studentopptaket, status quo

Programsekretær orienterte om opptaksprosessen så langt. Det er 88 kvotesøkere og 40 internasjonale selvfinansierende søkere for opptak høsten 2007. De norske, nordiske og søkere med permanent bosted i Norge har søknadsfrist 15. april.

Vi har sendt prioritert liste med kvotesøkere til Seksjon for internasjonalisering av programmer (SIP), hvor vi har en søker fra Indonesia på topp, deretter fem ghanesiske søkere. Vi er pr møtedato ikke ferdig med å behandle søknadene fra internasjonale selvfinansierende studenter.

Utbredelse av falske dokumenter fra enkelte land skaper problemer med søknadsbehandlingen, herunder problemer med rettsikkerheten til søkere fra disse landene. Programleder rapporterer om dette til fakultetet.

 

f) Alumnusforening for PECOS-studenter

Programsekretær orienterte om at det nå er opprettet norsk- og engelskspråklig nettside for PECOS alumniforening. Denne er organisert som en gruppe under Institutt for statsvitenskaps alumnusforening, men skal etter hvert bli lenket opp direkte fra både fakultetets og programmets nettsider. Alumnisiden vil både fungere som et kontaktpunkt for tidligere medstudenter, vi får et oversikt over hvor våre tidligere studenter arbeider, og det vil være et oppslagssted for aktuelle konferanser, stillingsutlysninger med mer. Vi vil i løpet av vårsemesteret kontakte tidligere studenter for å tilby medlemskap i foreningen.

Programrådet ønsker at også siste semesters masterstudenter skal kunne søke medlemsskap i PECOS alumniforening.

 

g) Undervisningsplaner H07

Programleder orienterte om at komplette undervisningsplaner for H07 vil bli oversendt programrådet når de er komplette. PECOS4000 vil gå som H06, men flytter workshop to uker fram. PECOS4020 suppleres med en forelesning om feltarbeid og  et nytt seminar i tilknytning til semesteroppgaven. PECOS4100 får ny foreleser på forhandlingsdelen. Underdal overtar etter Skodvin, og vil bl.a. legge inn en heldags simuleringsøvelse i forhandlinger og mekling.

 

05/07 Vedtakssaker

a) Utsettelse av innleveringsfristen for masteroppgaver for studenter som har hatt tilknytning til Oslosenteret

Innleveringsfristene for masteroppgaver for PECOS-studenter er 20. mai i studentenes fjerde semester.

PECOS inngikk høsten 2006 et samarbeid med Oslosenteret for fred og menneskerettigheter, og per i dag har fire PECOS-studenter arbeidsplass ved senteret og deltar i senterets daglige virksomhet. Studentene har individuelle arbeidsavtaler av ca. 4-7 måneders varighet. Selv om studentene skal kunne skrive sine masteroppgaver i tilknyting til de prosjektene og temaene de har arbeidet med i løpet av den tiden de har vært knyttet til senteret, er det grunn til å regne med at de ikke kan arbeide med sine oppgaver hele den perioden de har arbeidsplass på senteret og at tilknytningen derfor vil forsinke arbeidet med masteroppgaven noe.

Programleder ønsket derfor å utsette innleveringsfristen for de studentene som har hatt arbeidsplass på senteret i løpet av sin studietid til 1. juli i vårsemesteret.

Programrådet mente at så lenge det er mulig å søke utsettelse av masteroppgaveinnlevering på individuell basis, er det unødvendig å operere med en annen fast innleveringsfrist for studenten som er knyttet til Oslosenteret.

Vedtak: Forslag til vedtak trekkes, og saken gjøres om til orienteringssak.

 

b) Innføring av frist i høstsemesteret for søknad om veileder til masteroppgaven

Fristen for å søke veileder er 20. april i studentenes andre semester. Noen studenter har på dette tidspunktet fremdeles uklare tanker om hva de kan tenke seg å skrive masteroppgave om og unnlater å søke veileder på dette tidspunktet. Ettersom vi ikke har hatt noen frist for å søke veileder i høstsemester, har vi i praksis behandlet veiledersøknader som kommer oss i hende i høstsemesteret fortløpende.

Vi ønsker å innføre en frist for å søke veileder i høstsemesteret, slik at vi kan planlegge tidsbruken knyttet til ulike arbeidsoppgaver på en bedre måte. Også hensynet til likebehandling av studentene tilsier at vi innfører en frist hvert semester.

Vedtak: Fristen for å søke veileder er 20. april i vårsemesteret og 20. september i høstsemesteret.

 

c) Endring av PECOS4004

I sin nåværende form er PECOS4004 et seminar som strekker seg gjennom 2., 3. og 4. semester. Studiepoengene (5 studiepoeng) utløses i fjerde semester. Vurderingsformen er bestått/ikke bestått, og kriteriene for å bestå er godkjent muntlig presentasjon av masteroppgaven. Minimum 70% oppmøte på de øvrige seminarene er et vilkår for å kunne presentere oppgaven.

Det er flere problemer knyttet til den nåværende organiseringen av dette emnet på. Fremmøtekravet er i praksis vanskelig å håndheve da vi har problemer med å få annonsert seminarene i 2. og 3. semester i god tid før selve seminaret. Og det at seminaret strekker seg over tre semestre mens studiepoengene utløses i et bestemt semester, nærmere bestemt fjerde semester, skaper problemer for studenter som for eksempel har permisjon fra studiene.

Programleder forslår også å endre evalueringsformen for dette emnet. I programrådsmøte i november 06 behandlet programrådet PECOS’ læringsmål. Ett av ferdighetsmålene er at mål om formidlingskompetanse: ”Kandidaten skal kunne presentere informasjon og ideer på en instruktiv måte både til fagfolk og til allmennheten:” Så langt har evalueringsformene våre ikke i nevneverdig grad bidratt til at studentene skal mobilisere ressurser for å nå målsettingen om at de skal kunne gi en muntlig presentasjon av informasjon og ideer på en instruktiv måte både til fagfolk og allmennheten. En endring av PECOS4004 i retning av å legge enda større vekt på den muntlige presentasjonen vil kunne bøte på dette.

Vedtak: PECOS4004 endres til et 5 studiepoengsemne som skal tas i samme semester som studentene leverer sin masteroppgave. Eksamensformen er en prøveforlesning på ca. 20 minutter der temaet for prøveforelesningen er identisk med temaet for masteroppgaven. Karakterskalaen er bestått/ikke bestått.

Endringen gjelder fra og med vårsemesteret 2008.

 

06/07 Diskusjonssaker

a) Oppfølging av tilsynssensors rapport ang. mulig behov for innsnevring av grunnlaget for opptak til PECOS

Programrådet fikk framlagt diskusjonsnotat fra programleder, tilsynssensors rapport samt oversikt over studentenes valg av frie emner i sitt andre semster.

Tilsynssensors rapport gir uttrykk for at opptaksgrunnlaget for PECOS bør strammes inn. Konkret vil dette innebære at opptakskravene endres fra fullført bachelorgrad med en fordypning tilsvarende minimum 80 studiepoeng (ECTS) i et samfunnsfag eller humanistisk fag til et krav om at søkere må ha fullført sin bachelorgrad med fordypning innenfor et fåtall nærmere spesifikke disipliner, for eksempel historie, psykologi eller statsvitenskap.

Vi ønsker i utgangspunktet å ta opp studenter med variert fagbakgrunn, at studentene skal beholde/ha en disiplinær forankring gjennom hele programmet, og vi ønsker å kunne tilby studentene våre relevant undervisning på et høyt akademisk nivå

UiOs tilbud av engelskspråklige emner er forholdsvis omfattende. Noen emner gis regelmessig, for eksempel fast i vårsemestrene, mens andre emner gis med ujevne mellomrom. Dette kan i noen tilfeller skape lite forutsigbare forhold for studentene, især de studentene som ikke kan nyttegjøre seg UiOs tilbud av norskspråklige emner. En annen utfordring er at fordelingen av slike emner er skjev: Noen institutter har et velutviklet tilbud av engelskspråklige emner, mens andre institutter ikke prioriterer å gi engelskspråklige emner på masternivå. Det er derfor liten tvil om at det er lettere for studenter med for eksempel statsvitenskapelig bakgrunn å finne relevante emner i andre semester enn studenter med bakgrunn i enkelte andre disipliner.

Det er stor spennvidde i studentenes valg av valgfrie emner. Noe av bredden i emnevalget kan skyldes at studentene har opplevd at de har måttet velge emner som ligger på siden av sitt egentlige interesseområde pga. mangel på tilgjengelige relevante emner. Men programleders erfaring er også at noen emner som man i utgangspunktet ville ha betraktet som lite relevante for PECOS-studenter likevel har vist seg å være relevante.

Tilsynssensors ønske om en innsnevring av opptaksgrunnlaget for PECOS kan følges opp på tre ulike måter.

  • I tråd med det som antydes i tilsynssensors rapport, endrer vi opptakskravene fra fullført bachelorgrad med en fordypning tilsvarende 80 studiepoeng (ECTS) i et samfunnsfag eller humanistisk fag til et krav om at søkere må ha fullført sin bachelorgrad med fordypning innenfor et fåtall nærmere spesifikke disipliner.
  • En alternativ vei fremover er å spesifisere hvilke fordypninger fra bachelorgraden som IKKE gir grunnlag for opptak på PECOS.
  • Vi kan la opptaksgrunnlaget forbli bredt, men samtidig fortsette praksisen med å ta hensyn til UiOs tilbud av engelskspråklige emner ved opptak av internasjonale studenter. Etter at vi bestemte at studentene i sitt motivasjonsbrev skal oppgi hvilken disiplin de tenker å arbeide innenfor gjennom studiet, har det blitt enklere for oss å unngå å ta opp studenter som vi neppe vil klare å gi et relevant undervisingstilbud i 2. semester.

Programleder tar med momenter fra diskusjonen videre når saken tas opp som vedtakssak i programrådsmøte senere dette semesteret.

 

 

07/07 Eventuelt

a) Fastsettelse av dato for nytt programrådsmøte

Neste programrådsmøte blir onsdag 30. mai 2007 kl. 12-13 (lunsjmøte) ved PRIO, Hausmannsgate 7. Saker som skal opp i møtet: Undervisnings- og evalueringsformer samt oppfølging av sak 06/07.

 

b) Student-tidsskrift

Synne Brekke orienterte om at studentene har initiert et tidsskrift som får navnet IRINI (= fred på gresk). Første nummer kom i i vår, og gruppen som arbeider med tidsskriftet har tatt kontakt med tilsvarende studier ved universitetene i Tromsø, Uppsala m.fl. Tidsskriftet vil komme både i trykt utgave og på web.

Ref.: Aashild Ramberg

Published June 6, 2012 5:45 PM