REFERAT FRA MØTE I PROGRAMRÅDET FOR MASTER I FREDS- OG KONFLIKTSTUDIER, TIRSDAG 12. SEPTEMBER 2006

 

Til stede: Stein Tønnesson, Geir Ulfstein, Øyvind Østerud, Elisabeth Lothe, Synne Brekke, Anne Julie Semb, Robert Grønås, Aashild Ramberg

 

 

08/06   Godkjenningssaker:

  • Godkjenning av innkalling og dagsorden

Vedtak: Godkjent

  • Godkjenning av referat fra programrådsmøtet 6. juni 2006

Vedtak: Godkjent

 

09/06   Orienteringssaker:

 

  • Søknad om støtte til å utarbeide alternative undervisnings- og evalueringsformer

Anne Julie Semb orienterte.

 

10/06   Prosjektforum som del av de frie emnene på PECOS

 

Robert Grønås orienterte om Prosjektforum. Dette er et studietilbud ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet. Studietilbudet er organisert rundt grupper på fem studenter som arbeider med utgangspunkt i problemstillinger gitt av ekstern oppdragsgiver. Masteremnet tilbys fra og med høsten 2006, og er lagt til rette som et 20-poengs (SP) emne.

PECOS-studentene tar minimum 30 SP i valgfrie emner i sitt andre semester, fortrinnsvis innenfor den disiplinen studenten er forankret i. Vi ønsker at studentene skal måtte ta minimum 20 SP i disiplinære eller flerfaglige emner utenfor Prosjektforum. De studentene som ønsker å benytte seg av Prosjektforum vil derfor måtte ta 10 SP ”ekstra” i sitt andre semenster.

 

Vedtak: 

PECOS-studenter kan søke programmet om å la Prosjektforum inngå i graden. Alle studenter må likevel ha minimum 20 studiepoeng fra valgfrie emner utenom Prosjektforum. Ordningen evalueres etter 2 år.

 

11/06   Opprettelse av alumnusforening for PECOS

Anne Julie Semb orienterte om ønske om å opprette alumusforening for PECOS og annet samarbeid med tidligere studenter. PECOS har så langt ikke formalisert noe samarbeid eller kontakt med tidligere studenter. Ved å opprettholde kontakt med tidligere studenter kan vi få verdifull kunnskap om våre kandidater, for eksempel om hvor de havner i srbeidslivet, hvordan de bruker den kompetansern den har ervervet seg i løpet av studietiden, og ikke minst innspill til videreutvikling av programmet.

Universitetets gruppe for videre- og etterutdanning og fjernundervisning (UNIVETT) administrerer en såkalt alumnusplattform. Denne er nettbasert og lite ressurskrevende å drive og er dermed attraktiv for et lite program som PECOS.  Plattformen kan for eksempel benyttes til å holde tidligere medstudenter orientert om hva en selv arbeider med, og vi kan legge ut relevante stillingsannonser og invitasjoner til seminarer etc. her.

I tillegg til en alumnusforening ønskes en ”tilbakemeldingsavtale” med noen utvalgte studenter. Studentene kan etter et par år i arbeidslivet gi verdifull tilbakemelding på spørsmålet om graden av samsvar mellom de kvalifikasjoner de tilegnet seg i løpet av studiet og de kravene som stilles til dem i arbeidslivet.

 

Vedtak:

 i) Programleder søker UNIVETT om at PECOS gis adgang til å benytte den nettbaserte alumnusplattformen i inneværende år, alternativt fra og med 2007.

ii) Programleder inngår ”tilbakemeldingsavtaler” med noen utvalgte studenter.

 

12/06   Vurderingsform PECOS4004

SV- fakultetet har gitt beskjed om at vår nåværende vurderingsform på emnet PECOS4004 (tidligere 400x) ikke lengre kan opprettholdes. Til nå har vi benyttet bestått/ikke-bestått med et seminar-oppmøte på minimum 70% som krav for å bestå.

Vi har nå ingen fora der muntlige presentasjoner inngår som undervisnings- eller evalueringsform, og det er uheldig. Det vil være en mulighet å oppgradere den muntlige presentasjon av masteroppgaven i forbindelse med endring av vurderingsformen på PECOS4004. I tillegg til et oppmøte på 70%, må studentene få godkjent sin presentasjon av masteroppgaven for å bestå PECOS4004.

Vedtak:

Bestått muntlig presentasjon av masteroppgaven er et vilkår for å bestå emnet PECOS4004. Presentasjonene bør skje tidlig 4. semester. Programleder får fullmakt til å utarbeide det konkrete opplegget for denne delen av seminaret.

 

13/06   Diskusjonssaker     

  • Tydeliggjøring av programmets læringsmål

Programrådet fikk framlagt diskusjonsnotat fra Anne Julie Semb vedrørende læringsmål.

Ifølge SV-fakultetets årsplan for 2006 skal programmene gjennomgå programminformasjonen med sikte på å tydeliggjøre læringsmålene for studentene og arbeidsgivere. Forskrift om standarder og kriterier for akkreditering av studier og kriterier for akkreditering av institusjoner i norsk høyere utdanning skiller mellom kunnskapsmål, ferdighetsmål og holdningsmål.

Programrådet diskuterte notatets forslag til læringsmål, og programleder noterte innspill fra rådet. Anne Julie skriver ut punktet raskt og sender ut på sirkulasjon til programrådet.

 

14/06   Eventuelt

 

  • Stein Tønnesson orienterte om aktuell konferanse ved Universitetet i Tromsø i mars om metodologi. Arrangeres i samarbeid med Universitetet i Tampere.      
  • Geir Ulfstein ba om orientering om avtalen mellom Oslosenteret for fred og menneskerettigheter og PECOS. Anne Julie fortalte at avtalen åpner for at studenter fra PECOS kan koble seg på prosjekter ved senteret, og også sitte og arbeide ved senteret. Vi skal holde informasjonmøte for 1.- og 2. års-studentene om avtalen, og i første omgang tilby plass for 2-3 studenter.
  • Neste møte i programrådet: mandag 20. november 2006 kl. 16:00.

Ref.: Aa

Published June 6, 2012 5:45 PM