REFERAT FRA MØTE I PROGRAMRÅDET FOR MASTER I FREDS- OG KONFLIKTSTUDIER, FREDAG 14. SEPTEMBER 2007

 

På grunn av kort frist for innmelding av nye emner for vårsemesteret 2008 til fakultetet (20. september), måtte sak om opprettelse av nytt PECOS-emne tas på sirkulasjon.

Innspill til saken ble gitt av: Geir Ulfstein, Synne Brekke, Elisabeth Mork, Stein Tønnesson, Øyvind Østerud og Anne Julie Semb.

 

13/07   Opprettelse av nytt PECOS-emne fra våren 2008

PECOS et samarbeid med Oslosenteret for fred og menneskerettigheter i fjor. 4 studenter har vært knyttet til senteret så langt. Vi hadde et evalueringsmøte i juni, og såvel senteret som studentene er i all hovedsak veldig fornøyde med ordningen.

Det eneste lille forbeholdet i forrige setning knytter seg til det faktum at studentene hverken får lønn eller studiepoengsuttelling for oppholdet på OC. Vi er skeptisk til å forsøke å få til en ordning der studentene kan få betalt for arbeidet, ettersom hensikten med ordningen ikke at studentene skal være ordinære arbeidstakere. De skal bl.a. kunne følge undervisning under oppholdet. Men under evalueringsmøtet foreslo studentene at vi burde undersøke hvorvidt det var mulig å få studiepoengsuttelling for oppholdet, og vi synes ideen var god og konstruktiv. Dekan og studieleder på SV-fakultetet var i møte før sommeren positive til ideen. Tanken er at dette kan bli et 10 studiepoengsemne som kan inngå som ett av de valgfrie emnene som skal tas i løpet av studiet (fortrinnsvis i 2. semester).

Programleder sendte forslag til emnebeskrivelse på e-postsirkulasjon, og etter rådsmedlemmenes innspill ble endelig forslag til beskrivelse slik:

Kort om emnet

Hensikten med emnet er å gi deg erfaring med praktisk arbeid knyttet til freds- og konfliktrelevante prosjekter ved relevante institusjoner. Arbeidet kan for eksempel bestå i å samle inn informasjon, analysere og/eller presentere foreliggende informasjon, forberede møter eller planlegge større arrangementer. Omfanget av arbeidet må tilsvare seks ukers fulltidsstudier. Arbeidet ved institusjonen kan, men må ikke, knyttes til arbeidet med masteroppgaven.

Du får oppnevnt en kontaktperson ved den institusjonen du arbeider ved, og det vil bli utarbeidet en kontrakt mellom PECOS, institusjonen og den enkelte student som spesifiserer partenes rettigheter og plikter i løpet av oppholdet.

Hva lærer du?

Emnet vil gjøre deg kjent med enkelte praktiske freds- og konfliktrelevante prosjekter, samt gjøre deg kjent med noen av arbeidslivets arbeidsformer.

Vurdering:

For å bestå emnet, må du levere en rapport på 10-12 sider. I særskilte tilfeller kan omfanget utvides til maksimalt 15 sider. Rapporten må leveres innen én måned etter at oppholdet ved institusjonen er avsluttet.

Rapporten skal inneholde to deler. Den første delen skal inneholde en utførlig beskrivelse av de arbeidsoppgavene du utførte under oppholdet. I den andre delen skal du drøfte hvorvidt og eventuelt på hvilken måte enkelte av de teoriene og perspektivene du har ervervet kjennskap til gjennom programmet for øvrig har vært til praktisk hjelp for deg i arbeidet ditt. Den siste delen av oppgaven skal inneholde argumenter og resonnementer.

De to delene trenger ikke å være like lange.

Karakterskala: Bestått/Ikke bestått.

Vedtak:

Det opprettes et nytt PECOS-emne (10 studiepoeng) knyttet til praksisplass ved PECOS’ samarbeidsinsititusjoner. Framlagte forslag til emnebeskrivelse vedtas.

 

Ref.: Aashild Ramberg

Published June 6, 2012 5:45 PM