REFERAT FRA MØTE I PROGRAMRÅDET FOR MASTER I FREDS- OG KONFLIKTSTUDIER, MANDAG 20. NOVEMBER 2006


Til stede: Elisabeth Mork, Synne Brekke, Stein Tønneson, Geir Ulfstein, Anne Julie Semb, Øyvind Colbjørnsen


Sak 15/06
Godkjenning av innkalling og dagsorden

Vedtak: Godkjent

Sak 16/06 Godkjenning av referat fra møtet 12. september

Vedtak: Godkjent

Sak 17/06 Orienteringssak: Studiekvalitetsrapport 2005/06

Bør opptaksgrunnlaget være basert på færre fag?

Det er et problem at antall engelske emner tilbudt ved UiO er så vidt lavt. Er det for mye statsvitenskap på innføringsemnet?
Er programmet egentlig tverrfaglig i forhold til bruken av sensorer, pensum osv.?

Programmet bør også diskutere bruken av sosiologi og sosialantropologi.

Sak 18/06 Diskusjonssak: Tilsynssensors rapport

Til dels språkproblemer blant studentene. Dette kan dels skyldes at UiO har språkkrav som ikke tilfredsstiller Pecos'.
Det kan være mulig å ha egne språkprøver for Pecos-søkere. Eventuelt ta en uformell test gjennom en telefonsamtale.
 

Rapporten er definitivt fruktbar for videre arbeid med utvikling av programmet.
 

Sak 19/06 Vedtakssak: Læringsmål for PECOS

Viktig å kommunisere at mastergraden bygger på bachelor.
Hva forventer vi av studentene? Dette må være klart både for eventuelle søkere og arbeidsgivere. Videre er spørsmålene som dreier seg om kunnskaps- og holdningsmål viktige.

 

Programleder la fram forslag til læringsmål for programmet.
 

Vedtak: Framlagte forslag til læringsmål for masterprogram i freds- og konfliktstudier vedtas. Programleder får fullmakt til å innarbeide tilføyelser og endringer som kom fram under programrådets diskusjon.
 

Sak 20/06 Vedtakssak: uttalelse om faste lesesalsplasser for PECOS-studentene

Det er stort press på lesesalsplassene og studentene ønsker en anbefaling fra instituttet til fakultetet for å få faste plasser.
Det er også en klar fordel at Pecos-studenter får plasser som er plassert ved siden av hverandre.
Fagutvalget er behjelpelige i forhold til organiseringen.

 

Vedtak: Instituttet tar saken videre til fakultetet.

Sak 21/06 Eventuelt

Aashild er langtidssykemeldt (til 6. desember) og det har vært et problem at enkelte studenter har blitt skadelidende.

Det er et ønske blant studentene om flere faglig ledet seminarer, ikke bare kollokvier.
Å ansette noen til å gjøre dette er en økonomisk utfordring som ikke uten videre lar seg løse.

Ref.: ØC

Published June 6, 2012 5:45 PM