Referat210313

Referat fra møte i programrådet for master i freds- og konfliktstudier (PECOS), onsdag 21. mars 2013

Til stede: Tora Skodvin, Kristian Berg Harpviken, Jon Hovi, Hilde Henriksen Waage, Magne Olav Rønningen, Trine Christensen, Jawid Kohnadi, Kristina Enge, Vegard Berggård (referent)

Forfall: Olav Njølstad

 

01/13                    Godkjenning av innkalling

Innkalling godkjent

 

02/13                    Godkjenning av dagsorden

Dagsorden godkjent

 

Orienteringssaker:

03/2013              

Instituttleder Dag Harald Claes orienterte om endringene i sammensetningen av programrådet for PECOS:

ISV administrerer flere tverrfaglige studieprogrammer. For at disse programmene skal ha en hensikt må de være noe annet enn varianter av statsvitenskap. Dag Harald Claes og instituttleder ved IAKH, Tor Egil Førland, har hatt samtaler med tanke på å få mer tverrfaglighet inn i PECOS. Det er særlig et mål å tiltrekke flere historiestudenter til programmet.

For å involvere IAKH ytterligere i PECOS har ISV og IAKH kommet fram til en ny sammensetning av programrådet, med en programleder fra ISV og en programrådsleder fra IAKH. Begge institutter skal ha to representanter med stemmerett i programrådet, inkludert programleder og programrådsleder.  Dersom denne endringen blir vedtatt av SV-fakultetet, vil den tre i kraft fra og med høsten 2013.

ISV har tilsatt Håvard Strand som førsteamanuensis. Han er tiltenkt rollen som programleder for PECOS. Hilde Henriksen Waage fra IAKH er tiltenkt rollen som programrådsleder. Olav Njølstad blir andre representant fra IAKH.

 

04/2013              

Det vil bli foretatt en oppdatering av emnesidene for alle PECOS-emner, inkludert masteroppgaven både i statsvitenskap- og historieløpet. Dette arbeidet skal være ferdig i juni.

 

05/2013               Vedtakssak

PECOS-studenter i statsvitenskapløpet må ta designseminar (PECOS4080) i tredje semester (høstsemesteret). Hittil har det vært begrenset anledning til å erstatte PECOS-seminaret med andre seminarer. Det har imidlertid kommet en rekke forespørsler fra studenter om å erstatte PECOS-seminaret med Olle Törnquists designseminar STV4330 som tilbys i vårsemesteret (se vedlegg). Det er også et problem for studenter med dokumentert årsak til forsinkelse (sykdom eller tilsvarende) at det ikke arrangeres et designseminar i vårsemesteret.

Vedtak:

PECOS-studenter i statsvitenskapløpet kan, etter søknad, erstatte PECOS4080 med STV4330 der dette er faglig begrunnet.

 

Dersom STV oppretter et «oppsamlingsheat» for studenter som tilfredsstiller kriteriene over, kan det være aktuelt å tilby dette også til PECOS-studentene. Dette vil programrådet ta stilling til når STV har fattet en beslutning.

 

06/2013               Eventuelt

Kristian Berg Harpviken orienterte om Forskerskolen. Forskerskolen har fått midler fra Forskningsrådet, så det vil komme flere internasjonale kursholdere i tiden framover. Det er ønskelig at PECOS-studentene holder seg oppdatert på kurstilbudet, så de kan få med seg relevante forelesninger. Man kan også tenke seg at kurs på Forskerskolen kan åpnes opp for masterstudenter på PECOS.

Det ble foreslått å ha en e-postliste som PECOS-studentene kan melde seg på. Administrasjonen følger opp dette.

 

 

 

Vedlegg: Emnebeskrivelse STV4330:

 

STV4330 - Designseminar: Politics and Development

Course content

STV4330 is a special design seminar on thesis writing and related field studies concerning politics and development. The design seminar provides an opportunity for students to present and discuss their research design with fellow students

Learning outcome

Knowledge
This course is to guide students in formulating a minor research project in the field of politics and development. The initial focus is the specification of the problem and research questions (and, when applicable, hypotheses) in relation the the relevant academic and public discourse and the possible empirical sources. This is followed up with the issues of research design and methods and the more precise search for relevant sources, including interviews in the field. A major concern is to communicate how political scientists can plan and implement field studies.

Skills
More practically, the students shall learn how to plan and implement a master-thesis in the sub-field of politics and development. This calls for both theoretical and often comparative perspectives but also contextual studies in the field. This typically implies the drawing on a wide variety of sources, including interviews. It also calls for the ablity to cooperate with colleagues and practitioners in order to share constructive comments and critique.

Competences
Having concluded the course the students shall thus be able to plan, design and implement a research project in the field of politics and development.

Admission

The course is restricted to (incoming and outgoing)exchange students who wish to focus on politics and development (development studies) by combining studies abroad with the collection of information for their master thesis (or by only doing field studies abroad).

Prerequisites

Formal prerequisite knowledge

STV4020 must be passed before you can take STV4330 Design seminar (this is only required for the Norwegian students).

Teaching

The course comprises a series of seminars, each lasting 2 x 45 minutes. The number of seminars will depend on the number of students attending the course.

Examination

The course is mandatory for students who follow the special track. You must have attended and participated actively in the seminar for 2/3 of the course (including the first session). Each participant must present an outline of his/her master’s thesis and serve as opponent for at least one other student’s outline.

Published Apr. 10, 2013 10:06 AM - Last modified Apr. 10, 2013 10:06 AM