REFERAT FRA MØTE I PROGRAMRÅDET FOR MASTER I FREDS- OG KONFLIKTSTUDIER, ONSDAG 30. MAI 2007

 

Til stede: Synne Brekke, Elisabeth Mork, Stein Tønnesson, Øyvind Østerud, Anne Julie Semb, Aashild Ramberg.

Meldt forfall: Geir Ulfstein

 

08/07 Godkjenning av innkalling

            Vedtak: Innkalling godkjent

 

09/07 Godkjenning av dagsorden

            Vedtak: Dagsorden godkjent.

 

 

10/07 Godkjenning av referat fra programrådsmøte 10.04.07

 

Vedtak: Møtereferat godkjent.

 

 

11/07 Vedtakssaker

 

a) Innsnevring av grunnlaget for opptak til PECOS

På programrådsmøte 10. april drøftet programrådet hvordan tilsynssensors påpekning av behovet for innsnevring av grunnlaget for opptak til PECOS kan gjennomføres på en måte som ivaretar hensynet til at vi (i) fremdeles kan ta opp studenter med variert fagbakgrunn; (ii) ønsker at studentene skal beholde/ha en disiplinær forankring gjennom hele studieløpet; og (iii) må kunne tilby studentene våre relevant undervisning på høyt akademisk nivå.

På bakgrunn av diskusjonen i møtet samt programleders møte med fakultetets studieleder, ble følgende forslag til retningslinjer fremmet:

For studenter som kan følge undervisning på norsk:

Opptaksgrunnlaget beholdes som det er, dvs. det faglige grunnlaget for opptak er:

  • fordypning i en akademisk disiplin fra et humanistisk eller samfunnsvitenskapelig fakultet av minst 80 studiepoengs omfang, eller
  • programdefinerte emner av minst 120 studiepoengs omfang innenfor et relevant fagområde.

Et metodeemne av minst 10 studiepoengs omfang må inngå i det faglige grunnlaget for opptak. Søkere med annen bakgrunn vil bli individuelt vurdert, men vil i utgangspunktet ikke være kvalifisert for opptak.

Den disiplinære forankringen gjennom masterprogrammet skal være den samme som studenten har sin 80 studiepoengsfordypning fra. Studenter hvis faglige grunnlag for opptak består av programdefinerte emner av minst 120 studiepoengs omfang, vil måtte velge hvilken disiplinær forankring de skal ha på PECOS. Denne disiplinen må inngå i de programdefinerte emnene som danner det faglige grunnlaget for opptak.

Vi gjør oppmerksom på at søkere hvis disiplinære forankring er sosialantropologi normalt vil måtte regne med å ta valgfrie emner (herunder metodeemne) i sosialantropologi ved en annen institusjon enn UiO pga. organiseringen av masterprogrammet ved SAI.

For studenter som ikke kan følge norskspråklig undervisning:

Det faglige grunnlaget for opptak er:

  • fordypning av minst 80 studiepoengs omfang innenfor en av de følgende disipliner: Mediefag, psykologi, religion/teologi, statsvitenskap , samfunnsøkonomi

Eller

  • programdefinerte emner av minst 120 studiepoengs omfang innenfor et relevant fagområde.

Et metodeemne av minst 10 studiepoengs omfang må inngå i det faglige grunnlaget for opptak. Søkere med annen bakgrunn vil bli individuelt vurdert, men vil i utgangspunktet ikke være kvalifisert for opptak.

Den disiplinære forankringen gjennom masterprogrammet skal være den samme som studenten har sin 80 studiepoengsfordypning fra. Studenter hvis faglige grunnlag for opptak består av programdefinerte emner av minst 120 studiepoengs omfang, vil måtte velge én av følgende disipliner som sin disiplinære forankring på PECOS: Mediefag, psykologi, religion/teologi, statsvitenskap, sosialøkonomi. Denne disiplinen må inngå i de programdefinerte emnene som danner det faglige grunnlaget for opptak.

 

Vedtak:

 Framlagte forslag til retningslinjer for opptak til PECOS ble vedtatt.

b) Undervisnings- og evalueringsformer

Programrådet vedtok læringsmål for PECOS i november 2006. Det er viktig at vi har undervisnings- og evalueringsformer som støtter opp om læringsmålene. Samtidig er det viktig at vi er realistiske mht. hva vi kan få til med de personalressursene vi har tilgjengelig.

 

Vedtak:

Fra og med høsten 2008 består eksamensformen på 4100 av en skoleeksamen på 3 timer, en semesteroppgave med selvvalgt problemstilling og en muntlig presentasjon av et tema som står sentralt på emnet. Den samlede karakteren fastsettes på følgende måte:

Karakteren på skoleeksamen teller 45% av den samlede karakteren

Karakteren på semesteroppgaven teller 45% av den samlede karakteren

Karakteren på den muntlige presentasjonen teller 10% av den samlede karakteren.

Karakterskala: A-F

Det innføres et nytt undervisningstilbud i form av et oppstartseminar for masteroppgavene i andre semester. Seminaret består av en introduksjon om generelle utfordringer knyttet til arbeidet med masteroppgaven, samt en innføring i muntlige presentasjoner.

Seminaret gir ikke studiepoengsuttelling, og det er ikke knyttet noen form for evaluering til seminaret.

 

12/07 Eventuelt

a) Fastsettelse av dato for nytt programrådsmøte

Neste programrådsmøte blir onsdag 11. oktober 2007 kl. 16-17:30, rom 824 Eilert Sundts hus.

 

b) Avlutningsseremoni for PECOS-studenter

Flere studenter har etterlyst en offisiell avslutningsseremoni for programmet. Insituttet tilbyr de PECOS-studentene som avlegger eksamen dette vårsemesteret å delta ved deres seremoni. Vi bør i samråd med fagutvalget diskutere hvorvidt vi for senesre år skal arrangere en egen seremoni, eller om det også senere kan være aktuelt å slutte seg til ISVs seremoni.

 

c) Spørsmål fra studenter vedrørende eventuell støtte til masteroppgaveskriving

Anne Julie orienterte om at alle masterstudenter som er tilknyttet programmet har mulighet til å søke Institutt for statsvitenskaps om inntil kr 1.000 til dekking av utgifter knyttet til masteroppgaven.

 

Ref.: Aashild Ramberg

Published June 6, 2012 5:45 PM