Sensur og studiepoeng

Sensur

Alle eksamensoppgaver sensureres i Inspera (vårt digitale eksamensverktøy). Besvarelsene blir tilgjengelige for sensur i systemet kort tid etter at eksamen er ferdig.

Begrunnelse for karakterfastsetting

En kandidat har rett til å få en begrunnelse for karakterfastsetting av sine prestasjoner. Det er derfor viktig at det skrives en kort begrunnelse for vurderingen dersom en kandidat ikke består muntlig eksamen. Den skriftlige eksamen fra kandidater som har strøket til muntlig eksamen, skal også evalueres fordi slike kandidater ofte etterlyser en begrunnelse for både sin muntlige og skriftlige prestasjon.

Kandidaten må henvende seg til ISS-kontoret og be om begrunnelse senest én uke etter at kandidaten har fått vite karakteren. En begrunnelse trenger ikke fremsettes i signert brev, men kan etterspørres og gis til studenten per e-post eller telefon dersom ønskelig.

Klage på eksamensresultat

En kandidat kan klage på karakteren for sin skriftlige eksamen innen tre uker etter at eksamensresultatet er kunngjort eller tre uker etter at begrunnelsen ble gitt.

NB! Det er ikke mulig å klage på karakteren for muntlig eksamen.

Ny sensurering skal foretas av en annen kommisjon enn den som først evaluerte besvarelsen. Dersom kandidaten får medhold i klage på sensuren av den skriftlige del av eksamen, holdes ny muntlig prøve for å fastsette endelig karakter. Den nye sensuren er endelig. Dersom utfallet av klagebehandlingen blir at kandidaten får dårligere karakter enn vedkommende fikk ved første sensurering, er det den siste karakteren som blir stående. Transcript med karakterer fra første sensurering må da leveres tilbake. 

Studiepoeng

ISSN0110 (trinn I)15 stp

ISSN0120 (trinn II)15 stp

ISSN0130 (trinn III)20 stp

ISSN0140 (trinn IV)15 stp

ISSN1115 (nynorsk) 5 stp

ISSN 0500 (Norsk samfunnskunnskap) 10 stp

Published Oct. 7, 2016 10:40 PM - Last modified June 27, 2017 11:35 AM