Arbeidspliktregnskap på ILN

Dette er en kortversjon av HFs retningslinjer for praktisering av arbeidspliktbestemmelser. 

Arbeidspliktregnskap føres for den delen av arbeidsplikten som omfatter undervisning og administrasjon.

Saldo fra ett semester overføres til det neste, og inngår i det semesterets saldo. For begrensninger i overføringen henvises til HFs retningslinjer pkt. 2.2. under Planlegging og rapportering.

Undervisnings- og administrasjonsplikt pr. semester for forskjellige stillings- og alderskategorier

 

 

Professor og førsteamanuensis
47 % undervisning, 6 % administrasjon

Førstelektor og universitetslektor
75 % undervisning, 6 % administrasjon

 Under 60 år

 Undervisning: 398 timer
Administrasjon 51 timer

Undervisning: 636 timer
Administrasjon 51 timer

 60–62 år

 Undervisning: 390 timer
Administrasjon 50 timer

 Undervisning: 622 timer
Administrasjon 50 timer

 Over 62 år

 Undervisning: 368 timer
Administrasjon 47 timer

 Undervisning: 588 timer
Administrasjon 47 timer

(Alder pr. 1. september avgjør hvilken alderskategori man settes i.)

Postdok har en prosentsats av sin stilling som pliktarbeid for instituttet. Pliktarbeidet brukes i sin helhet til undervisning med mindre det foreligger skriftlig avtale med instituttledelsen om noe annet.

Faste satser

Undervisning

 • Forelesningstime: 4 timer
 • Seminartime: 3 timer
 • Gruppetime: 2 timer
 • Undervisningstime på Faglig-pedagogisk dag: 4 timer
 • Undervisningstime på Åpen dag: 3 timer

Utarbeiding og endring av emner, pålagt av instituttet

 • Utarbeiding av nytt emne: 50 timer
 • Større revisjon av emne: 25 timer
 • Utarbeiding av nytt tema og nytt pensum for sekke-emner: 25 timer (Sekke-emner er emner med fast emnebeskrivelse, emnekode og læringsmål, men hvor tema og pensum kan endres.)

Uttelling emneansvarlig lærer

 • Emneansvar, inkludert kvalitetssikring: 10 timer (Uttelling for emneansvar forutsetter at emneansvarlig lærer melder fra om at underveisevaluering har funnet sted til studieadministrasjonen, evt. leverer rapport fra periodisk evaluering).
 • For “heisemner”, dvs. både 2000 og 4000 variant av samme emne, gis dobbelt emneansvar, dvs. 20 timer.
 • For koordinering av parallelle grupper innen et emne gis et tillegg på 5 timer.
 • For tilrettelegging av IKT-basert undervisning i et emne, gis et tillegg på 10 timer.

Sensur (alle timer er pr. kandidat)

 • Masteroppgave, 60 studiepoeng: 12 timer
 • Masteroppgave, 30 studiepoeng: 6 timer
 • Praksisrapport 30 studiepoeng: 3 timer
 • Prøveforelesning: 1,25 timer
 • Muntlig eksamen: 0,75 time
 • Skriftlig eksamensbesvarelse, 4 timer: 0,5 time
 • Semesteroppgave eller mappe: 1 time
 • Hjemmeeksamen, 3 dager: 0,75 timer

Veiledning og retting (pr. kandidat pr. emne)

 • Kunnskapsemne med sluttvurdering: 1,5 timer
 • Kunnskapsemne med integrert vurdering: 2,5 timer
 • Ferdighetsemne innen fremmedspråksfagene: 1,5 timer
 • Veiledet lesning (normalt bare på masternivå): 8 timer
 • Bacheloroppgaveemne (NOR3090): 8 timer
 • Masteroppgaveveiledning, 60 studiepoeng, 18 veiledningstimer: 60 timer
 • Masteroppgaveveiledning, 30 studiepoeng, 9 veiledningstimer: 30 timer
 • Praksisrapport, 30 studiepoeng: 9 timer

Forskerutdanning, PhD

 • PhD-veiledning: 7 veiledningstimer (= 21 arbeidstimer) per kandidat per semester. Gis normalt over tre år: 126 arbeidstimer totalt

Forskerutdanning, doktorgradsbedømmelse

 • Grunnsats: 40 timer
  Tillegg for:
 •  1.opponent: 15 timer
 • 2. opponent: 15 timer
 • Administrator som ikke er medlem av bedømmelseskomiteen: 20 timer

Administrasjon: bedømmelse

 • For behandling av søknader til rekrutteringsstillinger (PhD og postdok), gis 0,5 time per søknad, inkludert arbeid med å lese søknad, skrive vurdering, møte i komité/utvalg og intervju.

Annen administrasjon

 • Uregistrerbar administrasjon: 20 timer pr. semester (gis automatisk til alle, bortsett fra når man er fritatt fra all undervisning og administrasjon grunnet forskningsfri, frikjøp, sykmelding o.a).
 • For andre faste satser for administrasjon henvises til HFs retningslinjer, pkt. 7: Administrasjon.

Annet

 • Uttelling for arbeid som ikke er definert med timetall i retningslinjene ovenfor og for arbeid for andre enheter, gis bare dersom læreren i forkant har en skriftlig avtale med instituttledelsen, hvor arbeidets art og antall timer uttelling er angitt. Læreren skal legge fram dokumentasjonen når det foreløpig utfylte arbeidspliktskjemaet korrigeres.

Behandling av arbeidspliktskjemaene

 • For hvert semester fyller administrasjonen ut et arbeidspliktskjema for hver lærer
 • Mot slutten av gjeldende semester eller i begynnelsen av det påfølgende semester får den enkelte lærer skjemaet til gjennomsyn og supplering.
 • Administrasjonen foretar så ev. rettelser, skriver ut to eksemplarer, og ber læreren signere som tegn på at vedkommende godtar innholdet i skjemaet
 • Det gis en frist for undertegning
 • Hvis denne ikke overholdes, anses skjemaet som godtatt
 • Signerte skjemaer leveres til saksbehandler
 • Når skjemaet er godtatt av læreren, gir saksbehandler de to eksemplarene til administrativ leder til gjennomsyn og ev. korrigering
 • Administrativ leder gir dem deretter til instituttleder til undertegning
 • Saksbehandler får så to signerte eksemplarer fra instituttleder
 • Det ene returneres til lærer, det andre oppbevares på instituttet så lenge ledelsen finner det formålstjenlig
Publisert 16. sep. 2015 13:26 - Sist endret 31. jan. 2018 12:41