Arbeidspliktregnskap ved ILOS

Timeregnskapet føres for den delen av arbeidsplikten som omfatter undervisning og administrasjon.

For en detaljert fremstilling av samlet arbeidsplikt og fordelingen av timer mellom undervisning, forskning og administrasjon, se HFs retningslinjer, kap. 4.

Saldo fra ett semester overføres til det neste. Nærmere regler om balanse i timeregnskapet finner du i HFs retningslinjer pkt. 2.2. under Planlegging og rapportering.

Undervisnings- og administrasjonsplikt pr. semester for forskjellige stillings- og alderskategorier

 

Professor og førsteamanuensis
47 % undervisning

6 % administrasjon

Førstelektor og universitetslektor
75 % undervisning

6 % administrasjon

Postdok

25% pliktarbeid, herunder

47 % undervisning

6 % administrasjon

 Under 60 år

 Undervisning: 398 timer
Administrasjon 51 timer

Undervisning: 636 timer
Administrasjon 51 timer

Undervisning: 190 timer

Administrasjon: 24 timer

 60 - 62 år

 Undervisning: 390 timer
Administrasjon 50 timer

 Undervisning: 622 timer
Administrasjon 50 timer

 

 Over 62 år

 Undervisning: 368 timer
Administrasjon 47 timer

 Undervisning: 588 timer
Administrasjon 47 timer

 

Merknad: Alder pr 1. september avgjør hvilken alderskategori man settes i.
Arbeidspliktregnskap føres for alle fast vitenskapelig ansatte, vikarer og postdok. Postdok har en prosentsats av sin stilling viet til pliktarbeid. I tillegg til undervisning, vil det normalt være knyttet noe administrasjon til dette arbeidet, og instituttet anser den normale andelen på 6% som dekkende for administrasjon i postdok-stillinger.

 

Behandling av arbeidspliktskjemaene

Hvert semester oppretter og fyller administrasjonen ut timeregnskapsskjema for FVA, vikarer og postdok. I begynnelsen av det påfølgende semesteret får hver ansatt skjemaet til gjennomsyn og supplering. Studiekonsulenten foretar ev. rettelser. Den ansatte signerer to eksemplarer innen en gitt frist.

Ved signering godtar den ansatte innholdet i skjemaet. Signerte skjemaer leveres til administrasjonen. Hvis frist for signering ikke overholdes, anses skjemaet som godtatt. Dersom den ansatte ikke er enig i hele eller deler av innholdet, meldes dette av det ansatte selv til adm. leder.

Signerte og andre antatt godtatte skjemaer leveres av studiekonsulenten i to eksemplarer til instituttleder for endelig godkjenning. Dette gjelder også skjemaer der den ansatte ikke er enig i hele eller deler av innholdet. Instituttleder returnerer godkjente skjemaer til studiekonsulenten, som leverer det ene eksemplaret til den ansatte. Det andre arkiveres på instituttet.

Faste satser

Undervisning

 • Forelesningstime: 4 timer
 • Seminartime: 3 timer
 • Gruppetime: 2 timer
 • Undervisningstime Faglig-pedagogisk dag: 4 timer
 • Undervisningstime Åpen dag: 3 timer

MERK: Stipendiater/gjennomføringsstipendiater godskrives for to ekstra klokketimer per undervisningstime (enkelttime) til forberedelse av undervisningen.

  Emnearbeid

  Emnearbeid skal alltid være avtalt med utdannings-/ studieleder eller pålagt av instituttet.

  Uttelling kan gis til én eller deles på flere ansatte.

  • Nytt emne: 50 timer
  • Heisemne: 25 timer
   • (emne som kan ha felles undervisning med et annet) til allerede eksisterende emne:
  • Rammeemne: nytt tema / pensum: 15 timer
   • (Rammeemner er emner med permanent emnebeskrivelse, men hvor tema og pensum kan endres)
  • Større revisjon av emne: 25 timer
  • Strategiske utdanningstiltak: inntil 25 timer

  Uttelling emneansvarlig lærer

  • Emneansvar: 10 timer
   • inkluderer sensorveiledning og eksamensoppgave, kvalitetssikring. Forutsetter at emneansvarlig lærer melder fra om at underveisevaluering har funnet sted..
  • For 10 sp og 20 sp variant av samme emne gis en gang emneansvar: 10 timer.
  • Heisemner: 20 timer
   • dvs. både 2000 og 4000 variant av samme emne, gis dobbelt emneansvar
  • Tillegg ved første gangs undervisning første 2 år : 10 timer pr emne
  • Tillegg for ekstra arbeid med faglig koordinering av et visst omfang av parallelle grupper innen et emne: 5 timer.

  Sensur (inkluderer fra og med vår 2014 begrunnelser)

  vurderingsform studiepoeng

  uttelling/

  timer*

  Masteroppgave 60 12
  Masteroppgave 30 6
  Praksisrapport 30 3
  Praksisrapport 20 20 2
  Muntlig eksamen 10 0,75
  Skriftlig eksamen (skoleeksamen) 10 0,5
  Semesteroppgave eller mappe, maks 15 sider 10 1
  Hjemmeeksamen, 3 dager/ maks 15 sider 10 0,75
  Semesteroppgave og skriftlig eksamen (deleksamener) 10 1
  Muntlig og skriftlig eksamen (deleksamener) 10 1
  Mappe og muntlig eksamen (deleksamener) 10 1

  *MERK: Ved sensur av eksamen i 20 poengs versjon av et 10 poengs emne, dobles uttellingssatsen, dersom det er samme vurderingsform i de to emnene. Dersom 20-poengsversjonen har to vurderingsformer som hver er knyttet til 10 studiepoeng, er det normal uttelling for hver av dem.

  Veiledning og retting (per student)

  Med mindre noe annet er avtalt med ledelsen v/studieleder, gis uttellingen for veiledning/retting i sin helhet til seminar-/gruppelærer for den aktuelle gruppen.

  Emne Uttelling / timer
  Kunnskapsemne med sluttvurdering 1,5
  Kunnskapsemne med integrert vurdering 2,5
  Ferdighetsemne innen fremmedspråksfagene 1,5
  Veiledet lesning (normalt bare på masternivå) 8
  Masteroppgaveveiledning, 60 studiepoeng, 18 veiledningstimer 60
  Masteroppgaveveiledning, 30 studiepoeng, 9 veiledningstimer 30
  Praksisrapport, 30 studiepoeng 7,5
  Praksisrapport 20 studiepoeng 5

   

  Veiledning av Marie Skłodowska-Curie fellows

  For veiledning av Marie Skłodowska-Curie (MSCA) fellows gis 10 timer per semester. Uttelling gis kun for veiledning av MSCA fellows som har fått innvilget et prosjekt hvor ILOS er prosjekteier. Uttelling gis for hele prosjektperioden, normalt to år for Standard European Fellowships og tre år for Global Fellowships.

   

  Forskerutdanning, PhD

  Veiledning

  En ph.d.-kandidat skal normalt ha 14 timer veiledning pr år i inntil 3 år, eller 7 veiledningstimer per semester. Inkludert forberedelse gis veilederen en uttelling i arbeidspliktregnskapet på 3 timer pr veiledningstime, totalt 42 timer per år/21 timer per semester. 

  Veileder får uttelling tilsvarende 42 timer per år de første to årene av veiledningen og de resterende timene når avhandlingen er levert. Det gis høyere uttelling dersom kandidaten leverer innenfor normert tid.

  Uttelling i arbeidspliktregnskapet:

  • 1. år: 42 timer
  • 2. år: 42 timer

  Deretter: 

  • ved innlevering av avhandling innenfor normert tid: 66 timer

  eller

  • ved innlevering etter normert tid: 42 timer

  Dersom kandidaten ikke leverer avhandling får veileder ikke uttelling for det tredje året.

  Det gis ikke uttelling for veiledning av kandidater som fremstiller seg for graden dr. philos.

  Timene per semester fordeles mellom hoved- og medveileder etter veiledningsbrøken som er spesifisert i medveilederkontrakten. 

   

  Seminar- og work shop-bidrag

  • Lesning av drafts/papers i forbindelse med PhD-seminar: 0,75 timer per draft/paper.
  • Forberedt faglig bidrag/seminarledelse: 4 timer per time

  Organisering utover det faglige regnes som uregistrerbar administrasjon.

   

  Forskerutdanning, doktorgradsbedømmelse

  • Administrator som er medlem av bedømmelseskomiteen: 40 timer
  • Administrator som ikke er medlem av bedømmelseskomiteen: 20 timer
  • Tillegg for:
   • 1.opponent: 20 timer
   • 2. opponent: 15 timer
  • Tillegg til administrator for avhandling som skal omarbeides: 10 timer
  • Disputasledelse: 5

  Administrasjon (51 timer per semester)

  • Uregistrerbar administrasjon: 40 timer
   • (gis automatisk til alle, bortsett fra når man er fritatt fra all undervisning og administrasjon grunnet forskningsfri, frikjøp, sykmelding o.a). Ved delvis fravær reduseres uregistrerbar administrasjon tilsvarende.
  • Bedømmelse
   • For behandling av søknader til rekrutteringsstillinger (PhD og postdok), gis 1 time per søknad, inkludert arbeid med å lese søknad, skrive vurdering, møte i komite/utvalg og intervju. Maks uttelling er 20 timer.
   • For behandling av søkere til vitenskapelige stillinger (førsteamanuensis og professor) gis følgende uttelling:
    • sorteringskomité: 0,5 timer per søknad
    • intervjukomité: 3 timer per søknad
    • administrator for sakkyndigkomité: 20 timer
   • For behandling av søkere til vitenskapelige stillinger (universitets- og førstelektor) gis følgende uttelling (maks uttelling: 30 timer):
    • lesning av søknader: 0,25 timer per søknad
    • intervju og prøveforelesning: 3 timer per søker
  • Møtevirksomhet og verv
   • Instituttstyremøte, per møte: 5

   • Leder av forskningskomiteen ILOS: 20
   • Medlem av forskningskomiteen ILOS: 10
   • Leder av nasjonalt fagråd, per semester: 25
   • Medlem av nasjonalt fagråd, per semester: 10
   • Medlem i digital komite: 3 timer per møte.
   • Verneombud, per semester: 30
   • Fagansvarlig: 
    • Instituttet bruker et samlet antall timer til fagansvarlige per semester (800 timer). Beregningen består av et grunnbeløp som fordeles flatt samt en fordeling av de resterende timene vektet med antall ansatte med undervisning i fagmiljøet, antall emner og antall kandidater til eksamen i disse emnene. Alle tallene beregnes per semester. 
  • For andre faste satser for administrasjon henvises til HFs retningslinjer, pkt. 7: Administrasjon.

  Kurs, videreutdanning og annet

  • Uttelling for arbeid som ikke er definert med timetall i retningslinjene ovenfor og for arbeid for andre enheter, gis bare dersom læreren har en skriftlig avtale med instituttledelsen, hvor arbeidets art og antall timer uttelling er angitt. Læreren skal legge fram dokumentasjonen når det foreløpig utfylte arbeidspliktskjemaet korrigeres.
  • Ved frikjøp reduseres ved justering av arbeidsplikten grunnet sykdom og egenmelding, de timene som ikke gjelder den frikjøpte andelen.
  • Stipendiater/gjennomføringsstipendiater godskrives for to ekstra klokketimer per undervisningstime (enkelttime) til forberedelse av undervisningen.
  • Kurs i INSPERA: 1/1 uttelling for kursets varighet
  • Kurs i Canvas: 1/1 uttelling for kursets varighet
  • Fakultetets obligatoriske kurs for masterveiledere: 25 timer

  Beregning av uttelling ved studietur

  Faglærere som ledsager og/eller arrangerer studietur får uttelling for dette. Reise og ikke-faglig organiseringsarbeid regnes som uregistrerbar administrasjon (40 t pr. sem.). Det er to ulike uttellinger. Grunnlaget for beregningen er i begge tilfeller et sats per dag på 4 time, som sikrer at tapt forskningstid per dag (3,6 timer) blir kompensert.

  1. Ledsager: 4 timer per dag

  2. Arrangert studietur: 4 timer per dag, vektet som gruppetime (faktor 2). Dette gir 8 timer per dag.

  Dersom to faglærere gjennomfører en arrangert studietur sammen, får de 4 uvektede timer per dag samt halvparten av vektingen hver.

  Formel:

  Beregning av timer totalt: (timeuttelling x dager) x vekting (2)

  Beregning av vektingsandel: timer totalt - (timeuttelling x dager)

  • Eksempel med tre dagers tur:
   • Uttelling per person på studietur med én faglærer:
    • timeuttelling 4 timer i tre dager (4 x 3) = 12 timer
    • Med vekting:  timer totalt x vekting (12 x 2) = 24 timer
    • totalen består altså av 12 timer timeuttelling og 12 timer vektingstillegg
   • Uttelling per person på studietur med to faglærere:
    • timeuttelling 4 timer i tre dager (4 x 3) = 12 timer
    • vektingstillegg delt på antall faglærere (12/2) = 6 timer
    • Samlet uttelling timer per dag + vekting/antall faglærere (12 + 6) = 18 timer

  Godkjent av instituttstyret mai 2019

  Sist endret mai 2019, MAFV

  Publisert 23. juni 2015 14:26 - Sist endret 30. apr. 2020 13:28