Regler for godskriving og uttak av undervisnings- og eksamensbanken

Vedtatt av fakultetsrådet 13. desember 1994 med senere korrigeringer, sist endret etter dekanvedtak 30.06.2016


1. Formål

Formålet med undervisningsbanken er over tid å sikre en jevn fordeling av de ansattes arbeidsplikt på undervisning og forskning i henhold til gjeldende regler. Uttak av godskrevne timer skal derfor benyttes til forskning.

2. Beregning av undervisningsåret

Undervisningsåret beregnes til 12 måneder.

3. Undervisnings- og eksamensplikt

3.1 Prosentfordeling arbeidsoppgaver for lærere

Se 08/1679

  Professor Professor II 20 % Første-/amanuensis Universitetslektor
Forskning 47,5 30 47,5 15 (faglig utviklingsarbeid)
Undervisning 39,25 65 39,25 75
Eksamen 8,25 - 8,25  
Administrasjon 5 5 5 10
Klokketimer i året 1695 t 339 t  1695 t 1695 t
  Stipendiat Gjennomføringsstipend (6 måneder) Post.doc 25 % Post.doc 10 %
Forskning 75 50 75 90
Pliktarbeid (undervisning og administrasjon) 25 50 25 10
Klokketimer i året 1695 t 847,5 t 1695 t 1695 t

3. 2 Undervisning- og eksamensplikt i klokketimer

Stilling pr. semester Kommentarer
Professor 332,5 t undervisning, 70 t eksamen
Som en del av eksamensplikten kan det pålegges å sensurere 2 masteroppgaver à 30 stp hvert semester. Den pålagte sensor 2-deltagelsen, som kommer som følge av å være veileder, vil telle som et sensoroppdrag. Se 2010/3423 sak 4
Professor II 110 t undervisning
 
Første-/amanuenser 332,5 t undervisning, 70 t eksamen
Som en del av eksamensplikten kan det pålegges å sensurere 2 masteroppgaver à 30 stp hvert semester. Den pålagte sensor 2-deltagelsen, som kommer som følge av å være veileder, vil telle som et sensoroppdrag. Se 2010/3423 sak 4
Universitetslektor 636 t  
Post.doc m 25 % plikt 212 t Postdoktorer med fire års tilsetting har 25 % undervisningsplikt. Reglene gjelder også for eksternfinansierte tilsatte, med mindre dette er problematisk i forhold til avtalen med ekstern bidragsyter
Post.doc m 10 % plikt 85 t Postdoktorer som tilsettes for mer enn to år og etter 19.06.2008 har en undervisningsplikt på 10 %. Reglene gjelder også for eksternfinansierte tilsatte, med mindre dette er problematisk i forhold til avtalen med ekstern bidragsyter
Stipendiater 1695 t* *Timene er totalt for den fireårige ansettelsesperioden
Gjennomføringsstipend 425 t  

Justert plikt i henhold til alder

Stilling 60-61 62-70
Professor og første/-amanuenser  325 t undervisning, 68,5 t eksamen 308 t undervisning, 65 t eksamen

Undervisnings- og eksamensplikt regnes ut fra prosentfordeling i arbeidsoppgaver. I dette reglement har vi avrundet antall timer plikt til nærmeste halvtall av hensyn til lesevennlighet, prosentfordelingen er det som er gjeldende og vises i undervisningsregnskapet.

3.3 Forberedelsesfaktor for undervisning

Forberedelsesfaktor for professorer og første/-amanuenser er 4,43 og er lik for all type undervisning. Forberedelsesfaktor for stipendiater og postdoktorer er 5 og er lik for all type undervisning.

Ved deltagelse av flere lærere i samme undervisning reduseres godskrivning til 2/3 på hver.

3.4 Særskilt om eksamensplikt

Eksamensplikten kan etter avtale med fakultetets eksamensavdeling fordeles ved deltagelse enten hvert semester, annet hvert eller minst tredje hvert semester. Administrasjonen holder oversikt over når den enkelte lærer normalt står for tur til å delta i eksamen, og varsler den enkelte lærer om deltakelse før neste eksamen. Uteblir slik varsel, påvirker dette likevel ikke vedkommende lærers plikt til å delta i den aktuelle eksamen.

Eksamensplikten er lik også for lærere i ikke-juridiske fag. For lærere som får mindre eksamensdeltagelse, gjelder en utvidet undervisningsplikt innen masterstudiets fag som tilsvarer underskuddet. For lærere som får større eksamensdeltagelse, gjelder en rett til godskriving i undervisningstimer. Se også punkt 9 om overføring av timer fra eksamensregnskapet til undervisningsregnskapet.

Lærere kan søke fritak for plikt om masteroppgavesensur de semestre man er veileder for 4 studenter eller flere som skriver 30 stp. masteroppgave, eller er veileder for 2 studenter eller flere som skriver 60 stp. masteroppgaver. Se 2010/3423 sak 4

4. Fradrag undervisning

Det er kun undervisning som er godkjent i fakultetets undervisningsplan som kan belastes undervisningsplikten og godskrives banken.

4.1 Fradrag for stilling og verv

Stilling/verv Fradrag i klokketimer pr. semester Kommentar
Dekan Fullt fritak for undervisning og eksamen  
Prodekaner 177 t undervisning og fullt fritak for eksamen  
Instituttledere ved IKRS, IOR og IFP 221,5 t Fritaket kan også brukes til fradrag i eksamensplikt dersom dette er forsvarlig i forhold til eksamensavviklingen
Instituttleder ved NIFS 199,5 t Fritaket kan også brukes til fradrag i eksamensplikt dersom dette er forsvarlig i forhold til eksamensavviklingen
Nestledere ved IKRS, IOR, IFP, NIFS og SMR 44,5 t Fritaket kan også brukes til fradrag i eksamensplikt dersom dette er forsvarlig i forhold til eksamensavviklingen
Direktør ved SMR Fullt fritak for undervisning og eksamen  
Daglig leder EU-rett og SERI 22 t  
Avdelingsleder Filab 44,5 t  
Fagansvarlig Filab 22 t  
Leder for likestillingsutvalget 18 t  
Faglig leder Juss-Buss   Etter avtale med instituttleder
Fradrag for generell administrasjon og deltagelse i virksomheten ved instituttet, opplæring og utvikling av undervisningsrollen - Stipendiat 142 t  
Fradrag for generell administrasjon og deltagelse i virksomheten ved instituttet, opplæring og utvikling av undervisningsrollen - Postdoktor 25 % 12 t  
Fradrag for generell administrasjon og deltagelse i virksomheten ved instituttet, opplæring og utvikling av undervisningsrollen - Postdoktor 10 % 5 t  
Medlem i PFF

Modul 1 og nestleder: 31 t

Modul 2 og 3: 22 t

Modul 4: 31 t

 
Stipendiatrepresentant i PFF og i FU som innstillingsorgan 17,5 t  
Studieårsansvarlige lærere MiR 88,5 t  
Programleder for internasjonale mastergrader 90 stp 44,5 t  
Programleder HUMR 65 t  
Utenlandsansvarlig (undervisning) 22 t  
Hovedkoordinator/er for masteroppgaver (privatrettlisge/offentligrettlige fag) MiR 22 t* *i tillegg 0,5 t pr. oppnevnte veileder/sensor 2
Fagspesifikke koordinatorer, masteroppgaver, MiR - 0,5 t pr. oppnevnte veileder/sensor 2, likevel slik at det gis en minste uttelling på 5 t
Kontaktperson praksisordning - 0,25 t pr. praksisrapport
Retting praksisrapporter HUMR4504   0,25 t pr. praksisrapport

4.2 Fradrag for oppgaveretting, veiledning masteroppgaver og undervisning på valgemner (MiR og LLM)

Aktivitet Fradrag i klokketimer Kommentar
Retting av fakultetsoppgaver 0,9 t pr. oppgave  
Retting av kursoppgaver 0,9 t pr. oppgave  
Retting og kommentering obligatorisk oppgave 0,9 t pr. oppgave  
Retting av mock exam 0,9 t pr. oppgave  
     
Veiledning masteroppgaver:    
30 stp, individuell 15 t  
30 stp, gruppe 2 studenter 25 t  
60 stp, individuell 30 t  
60 stp, gruppe 2 studenter 50 t  
     
Valgemner Som annen undervisning men maks 88,5 t* *Undervisning på valgemner er maks 20 undervisningstimer for norske emner og 22 undervisningstimer for engelske emner. Godskriving utover dette krever forutgående godkjenning fra PMR
Kursleder HUMR4504 og MARL5120 20 undervisningstimer  

4.3 Fradrag for bedømmelser

For eksterne medlemmer i bedømmelseskomiteer gjelder egne satser

Aktivitet Fradrag i klokketimer
Doktorgradsbedømmelser 53 t
1. opponent 26,5 t
2. opponent 13,5 t
   
Retting av essay på PhD-programmet  
For oppgaver inntill 10 sider 1,7 t pr. oppgave
For oppgaver inntil 20 sider 2,6 t pr. oppgave
   
Stillingsbedømmelser  
For søkere til professorater 40 t i grunntimetall, 20 t for 2., 3. og 4. søker, 10 t for 5., 6. og 7. søker og 8 t for 8., 9 og 10. søker.
For søkere til førsteamanuensis 33 t i grunntimetall, 15 t for 2., 3. og 4. søker, 9 t for 5., 6. og 7. søker og 6 t for 8., 9. og 10. søker.
For søkere til postdoktor 20 t i grunntimetall, 9,5 t for 2., 3. og 4. søker, 5,5 t for 5., 6. og 7. søker og 4,5 t for 8., 9. og 10 søker.
For søkere til stipendiatstilling 7 t i grunntimetall, deretter 2 t pr. søker som blir innstilt (intervjuet eller grundig omtalt i bedømmelsen). Det gis 8 t per masteroppgave (60 stp.) dersom disse må karaktersettes som del av bedømmelsesprosessen
Opprykk 40 t per søker

4.4 Andre fradrag

Aktivitet Fradrag i klokketimer Kommentar
Deltagelse på kurs i pedagogisk basiskompetanse (UiO) 70 t  
Undervisning på den internasjonale sommerskolen i menneskerettigheter   Som annen undervisning
Administrasjon av Internasjonal sommerskole i menneskerettigheter 75  
Oppgaver for nasjonal institusjon for Menneskerettigheter - Inntil 50 % fritak for undervisnings-/eksamensplikt. Skriftlig avtale inngås minimum en gang pr. år mellom direktør og ansatt ved SMR
Mentor for kvinnelige stipendiater 4,5 t  
Forelesninger for doktorgradskand. - Som annen undervisning
Veiledning av doktorgradskand. 31 t* *Inntil 31 t pr. semester i 4 år pr. kandidat, timene fordeles mellom hoved- og biveileder.
Ramme for I-leders fullmakt til å tildele godskriving pr. semester knyttet til større admin. oppgaver ved eget institutt

IKRS, NIFS og SMR: 80 t

IOR: 195 t

IFP: 213 t

Enkeltoppgaver som skal godskrives må være minst av en slik størrelse at de krever 25 t innsats. I-leders fullmakt omfatter kun oppgaver for instituttet, fellesoppgaver for fakultetet skal vurderes av dekanen.

Fradraget skal godkjennes av I-leder i forkant, og det er ikke mulig for I-leder å gå utover de rammer her satt for instituttet. I beregningen av fradraget skal det legges til grunn at den aktuelle oppgaven belastes likt på forskning- og undervisningsplikten. Eks.: en admin. oppgave som krever en tidsbruk på 40 t kan maks gi et fradrag på 20 t i undervisningsregnskapet.

Av disse kan  det tildeles Leder for opptakskomite master LLM 7,5 timer

Leder av opptakskomite master HUMR 10 timer

Skrive lærebøker 0 Det gis ikke fradrag i undervisningsplikten for å skrive lærebøker

4.5 Søknad om fradrag for andre undervisningsoppdrag

Etter særskilt søknad kan Programutvalget for Master i Rettsvitenskap (PMR) gi rett til godskriving for andre undervisningsoppdrag som det er naturlig at fakultetets lærere utfører

5. Fradrag eksamen (MiR og LLM)

Fradrag eksamen Fradrag i klokketimer
Faglig eksamensleder for 1.- 4. studieår 44,5 t
Faglig eksamensleder for 1.- 4. studieår og avdeling (midlertidig overgangsordning) 66,5 t
Faglig eksamensleder for 1.- 4. studieår og avdeling (der ingen eksamensdager overlapper) (midlertidig overgangsordning) 88,5
Utarbeidelse av praktikumsoppgave 1.- 4. studieår/avdeling (per oppgave) 18 t
Utarbeidelse av HHH-oppgave 1.- 4. studieår/avdeling (per oppgave) 18 t
Utarbeidelse av oppgave til ex.fac 9 t
Utarbeidelse av kontrollspørsmål 1. - 4. studieår/avdeling (per oppgave) 4,5 t
Utarbeidelse av sensorveiledning til praktikum 1. - 4. studieår/avdeling (per oppgave) 13,5 t
Utarbeidelse av sensorveiledning til teorioppgave 1. - 4. studieår/avdeling (per oppgave) 9 t
Utarbeidelse av sensorveiledning til hele dag 1/semester 1. - 4. studieår/avdeling (per emne) 22 t
Utarbeidelse av sensorveiledning til hele dag 2/semester 1. - 4. studieår/avdeling (per emne) 18 t
Utarbeidelse av sensorveiledning valgemner (per emne) 9 t
Oversetting av eksamensoppgaver til nynorsk/bokmål 1 klokketime pr. side tekst, likevel slik at det gis en minste uttelling på 0,5 time per oppgave
MARL5120 - kursleders arbeid knyttet til eksamen 8 t
MARL5120 - rettens formann Time for time under mock trial + 10 t forberedelse
Sensur 1.- 4. studieår/avdeling, valgemner, ex.fac og emneleveranser Fradrag i klokketimer Kommentar
Sensur av 5- og 6-timers eksamen 1,27 t pr besvarelse Gjelder også klager og utsatt prøve
Sensur av 4-timers eksamen 0,9 t pr besvarelse Gjelder også klager og utsatt prøve
Sensur av hjemmeeksamen JUS3220 1,15 t pr besvarelse Gjelder også klager og utsatt prøve
Masteroppgaver    
Oppgavetype Antall studenter Fradrag Intern sensor
30 stp. individuell 1 6,5 t
60 stp. individuell 1 13,5 t
30 stp. gruppe 2 10 t
30 stp. gruppe 3 15,5 t
60 stp. gruppe 2 26,5 t
60 stp. gruppe 3 40 t
60 stp. gruppe 4 53 t
60 stp. gruppe 5 62 t
 
Sensur av essays, (mid-)term-paper, assignment og oral debate/presantation Fradrag i klokketimer
Skriftlige innleveringer (inkluderer også draft) på 1000-4000 ord (2,5-10 s.) 1,5 t pr. besvarelse
Skriftlige innleveringer på 4000-6000 ord (10-15 s.) 2 t pr. besvarelse
Gjennomgang praksisrapport (HUMR4504) 0,25 t pr. rapport
Oral debate 0,25 t pr. kandidat
 
Egnethetsprøve Fradrag i klokketimer
Sensur av skriftlig og muntlig pr. kandidat 13,5 t
Utarbeidelse av halvdags oppgave 4,5 t

6. Tilleggsregler for IKRS

Veiledning Fradrag i klokketimer
Veiledning KRIM2101 Fordypningsoppgave i kriminologi/KRIM2201 Prosjektoppgave i kriminologi (20 stp) 9 t pr. student
Veiledning av studenter på Prosjekt- og metodeseminar, KRIM4002/RSOS4002 (10 stp) 9 t pr. student
Veiledning masteroppgave (kriminologi og rettssosiologi) 30 t fordelt på 3 semestre
Valgfag/spesialfag Fradrag i klokketimer
Retting av øvingsoppgaver 0,9 t pr. oppgave, intet maksimum for godskriving
Undervisningsledelse - emneansvarlige Fradrag i klokketimer Kommentar
Programleder 88,5 t Antall timer må holdes under oppsikt og økes dersom det er rimelig ut fra faktisk arbeidsmengde
Emneansvarlig for kurs på 10 stp (uansett studienivå) 22 t Inkludert bl.a. undervisningsplanlegging og helhetsansvar for kurset, veiledning av seminarledere, arbeid med pensumrevisjoner, oppdatering av Fronter, utarbeidelse av eksamensoppgaver, ansvar for kursevaluering
Emneansvarlige for kurs på 20 stp 31 t Inkludert bl.a. undervisningsplanlegging og helhetsansvar for kurset, veiledning av seminarledere, arbeid med pensumrevisjoner, oppdatering av Fronter, utarbeidelse av eksamensoppgaver, ansvar for kursevaluering

Eksamen

Eksamensformer Fradrag i klokketimer Klagebehandling
Essay 5-6 s 1,7 t pr. essay 4,4 t pr. klage
Essays 10 s 2,6 t pr. essay 4,4 t pr. klage
Heldags skoleeksamen (8 t) 1,7 t pr. oppgave 4,4 t pr. klage
Skoleeksamen (6 t) 1,25 t pr. oppgave 4,4 t pr. klage
Kortere skoleeksamen (4 t) 0,9 t pr. oppgave 2,2 t pr. klage
Prosjektbeskrivelse 5 s 0,9 t pr. oppgave 2,2 t pr. klage
Fordypnings/prosjektoppgave 20-30 s 6,6 t pr. kandidat 8,8 t pr. klage
Masteroppgave (maks 130 s) 17,7 t pr. oppgave  
Presentasjon av oppgitt tema MA 2,2 t pr. presentasjon  
Muntlig eksamen pr dag (inntil 8 kand.) 13,5 t  
Muntlig tilbakemelding etter skriftlig eksamen 4,4 t pr. student (skal vurderes nærmere)  
Annet Fradrag i klokketimer
Opptakskomitè master 9 t
Komiteleder, opptakskomitè master 13,5 t
Sentrale universitetsverv Etter søknad til instituttleder

7. Tilleggsregler for AFIN

Aktivitet Fradrag i klokketimer
Veiledning  
Veiledning i tilknytning til metodeundervisningen i Oppgaveskolen på FINF4002 8,8 t pr. student
Veiledning av masterstudenter på FINF5001 35 t fordelt på 2 semestre
Veiledning av DRI3001 Prosjektarbeid (20 stp) 8,8 t pr. student
   
Retting av obligatoriske oppgaver  
DRI og FINF 8,8 t pr. gruppeoppgave (5 studenter)
   
Undervisningsledelse - emneansvarlige  
Programleder DRI 44,5 t
Programleder FINF 44,5 t
   
Eksamen  
Skoleeksamen 6 t 0,9 t pr. besvarelse, 2,2 t pr. klage
Skoleeksamen 4 t 0,6 t pr. besvarelse, 1,1 t pr. klage
Prosjektoppgave DRI3001 4,3 t pr. kandidat (inkl. muntlig), 4,3 t pr. klage
Masteroppgave (maks 130 s) 13,5 t pr. oppgave inkl. muntlig
Muntlige presentasjoner DRI 0,7 t pr. presentasjon
   
Annet  
Opptakskomitè master 4,5 t

8. Begrensninger av innskudd i undervisnings- og eksamensbanken for midlertidige tilsatte

Stipendiater eller andre midlertidig ansatte kan ikke opparbeide seg et overskudd utover den totale undervisningsplikten for stipendiatperiode/ tilsettingsforholdet

9. Overføring fra eksamensbanken til undervisningsbanken

Læreren kan overføre inntil 45 timer fra eksamen til undervisning i regnskapet per semester.
 
For ansatte ved IKRS gjelder inntil videre ingen begrensning i adgangen til å overføre timer fra eksamensregnskapet til undervisningsregnskapet.
 
Stipendiater har ikke eksamensplikt, og kan normalt ikke brukes i eksamensarbeidet. Stipendiater kan imidlertid benytte undervisningsplikten til følgende aktiviteter og få dette registrert i undervisningsregnskapet: veiledning og sensur av masteroppgaven, utarbeidelse av eksamensoppgavetekster og sensorveiledninger. 

10. Uttaksregler undervisning

10.1 Uttak av timebanken

Uttak av timebanken medfører tilsvarende økning av forskningsplikten. Den enkelte lærer er selv ansvarlig for å oppfylle sin forskningsplikt.

10.2 Innskudd i timebanken

Innskudd i timebanken gir ikke krav på timegodtgjørelse i penger og det gis dermed ikke betaling for undervisning utover undervisningsplikten.

10.3 Uttak inntil 45 timer

Lærerne kan ta ut inntil 45 timer pr. semester, såfremt det finnes undervisningsmessig forsvarlig.

10.4 Uttak inntil et halvt semesters undervisningsplikt

Studieårsansvarlig/programleder kan godkjenne uttak inntil et halvt semesters plikt såfremt det finnes undervisningsmessig forsvarlig. Lærere som underviser ved flere studieår/studieprogram må ha godkjenning fra alle studieårsansvarlige/programledere som berøres.

10.5 Uttak av et halvt semesters undervisningsplikt eller mer

De lærere som ønsker uttak av et halvt semesters undervisningsplikt eller mer må søke innen 1. august for påfølgende vårsemester, og innen 1. februar for påfølgende høstsemester. Søknaden bør imøtekommes så fremt det finnes undervisningsmessig forsvarlig. Det bør opplyses i søknaden hvem som underviser i deres sted. Søknaden sees i forhold til de totale interne undervisningsressursene for et fagområde. Søknaden behandles av studiedekanen etter innstilling av studieårsansvarlige/programleder for alle studieår/studieprogram som berøres.

10.6 Uttak som seniorpolitisk tiltak

Uttak utover 45 timer pr. semester kan ikke avtales som del av seniorsamtale. Uttak som seniorpolitisk tiltak følger samme regler ordinært med tanke på behov for godkjenning og undervisningsmessig forsvarlighet.           

11. Uttaksregler eksamen

Innskudd på 70 timer utover ordinær eksamensplikt gir rett til forskyvning av full eksamenplikt med et semester etter søknad.

12. Forskningstermin

Forskningstermin omfatter fritak fra undervisningsplikt og eksamensplikt. Fritaket omfatter aldri mer enn ett semesters plikt, dvs. 332,5 t undervisning og 70 t eksamen.
 
Fritak for eksamensdeltakelse i andre tilfeller forutsetter tungtveiende grunner og avgjøres av PMR.

13. Sykdom

Lærere som fremlegger sykemelding får fradrag for andel plikt i sykdomsperioden. Ved graderte sykemeldinger gis fradraget i henhold til sykemeldingens prosentandel.
 
Postdoktorer og stipendiater får som hovedregel ingen fradrag ved sykdom på over to uker, dette da sykemeldinger på over to uker gir rett til utvidelse i ansettelsesperioden.

14. Avslutting av undervisningsregnskapet

Administrasjonen sender ut ferdig utfylt regnskap basert på de opplysninger de på utsendelsestidspunktet er i besittelse av. Læreren er selv ansvarlig for å kontrollere at opplysningene er riktige. Dersom regnskapet ikke returneres til administrasjonen vil de ferdigutfylte opplysningene legges til grunn. Undervisnings- og eksamensregnskapet avsluttes semesteret etter undervisningen/eksamen er utført, og det er ikke anledning til å korrigere opplysninger i regnskap som ligger mer enn ett semester tilbake i tid.
Publisert 23. juni 2015 14:26 - Sist endret 18. apr. 2017 09:39