Regulering av arbeidstid for vitenskapelig ansatte ved OD

UiO har, etter anmodning fra Kunnskapsdepartementet, utarbeidet administrative retningslinjer for vitenskapelige ansatte. Hva innebærer dette?

Professorer, førsteamanuenser, forskere, postdoktorer, stipendiater og spesialistkandidater

Overnevnte stillinger faller inn under begrepet "Særlig uavhengig stilling". Det vil si stillinger hvor man har høy grad av faglig selvstendighet, og hvor  man i stor grad selv styrer arbeidsdagen. Nevnte stillinger har behov for fleksibel arbeidstidsorganisering og vil derfor ikke ha en lovfestet plikt til å registrere alminnelig arbeidstid. Ansatte i disse stillinger skal derfor ikke registrere/levere oversikt over alminnelig arbeidstid (dvs løpende registrering av fremmøte).
 
Hovedtariffavtalens bestemmelser for arbeidstid vil imidlertid fortsatt gjelde. Det betyr at arbeidstid for ansatte i særlig uavhengige stillinger kan begrenses til 37,5 timer pr uke i 100% stilling. Den arbeidstiden som styres av arbeidsgiver, eks. undervisningstidspunkt, skal så langt det er mulig legges mellom 07.00 og 17.00. Det innebærer også plikt til å rapportere fravær(sykefravær, ferieavvikling, tjenestereiser og andre former for fravær i arbeidstiden). For arbeidstakere i særlig uavhengig stilling åpner Hovedtariffavtalen for kompensasjon for inntil 300 timer pr år, såfremt instituttleder pålegger og kontrollerer arbeidet.

Særskilt vurdering av spesialtannleger og instruktørtannleger

Nevnte stillinger er av UiO i utgangspunktet ikke definert som "særlig uavhengige stillinger". Verken instruktørtannleger eller spesialtannleger har anledning til selv å variere tidspunkt for fremmøte, den dominerende del av arbeidstakererens arbeidsorganisering og tidsbruk er styrt av arbeidsgiver. Fakultetet har derfor vurdert at instruktørtannleger og spesialtannleger ikke omfattes av alminnelig arbeidstidsregistrering og at ansatte i disse stillingsgrupper derfor ikke behøver å registrere/levere oversikt over sin arbeidstid. Hovedtariffavtalens bestemmelser for arbeidstid vil imidlertid fortsatt gjelde, jfr ovenfor. Det samme gjelder retningslinjene for kompensasjon for pålagt overtid.

Førstelektor og universitetslektor

Om den enkelte arbeidstaker i disse stillinger faller inn under det rettslige begrepet "særlig uavhengig stilling" skal vurderes av instituttleder ut fra de konkrete omstendigheter. Dersom konklusjonen blir at arbeidstaker ikke anses som "særlig uavhengig" vil vedkommende omfattes av arbeidsmiljølovens alminnelige arbeidstidsregistrering, dvs at det skal foreligge en oversikt som viser hvor mye den enkelte har arbeidet. Instituttledere vil i samarbeid med Personalseksjonen individuelt kontakte ansatte førstelektorer og universitetslektorer.

Publisert 28. okt. 2015 10:28 - Sist endret 28. okt. 2015 10:29