English version of this page

Timeregnskap ved Økonomisk institutt

 

Arbeidsplikt for stipendiater (engelsk)

Arbeidsplikt for postdoktorer (engelsk)

Fastleggelse av arbeidsplikt

Arbeid som foregår ved andre enheter enn Økonomisk institutt skal avtales med instituttleder.

For faste verv og oppgaver kan instituttleder fastsette normer for hvor mange timer som skal godskrives pr. oppgave.

Gjeldende normer for timeverk 

Administrasjon

Arbeidsoppgaver Uttelling pr. semester
Løpende faglig arbeid, som enkle administrative oppgaver, deltagelse på interne møter og arrangementer, verv og medlemsskap i interne komiteer, råd og utvalg. Gis kun til fast ansatte (inkl. innstegstillinger) som ikke er i forskningstermin.  30 timer pr. semester
Lederverv  
Nestleder 140 timer pr. semester
Eksamensansvarlig 65 timer pr. semester
Programleder PhD 90 timer pr. semester
Programleder Master 140 timer pr. semester
Programleder Bachelor 140 timer pr. semester
Godkjenningskomité leder 40 timer pr. semester
Godkjenningskomité medlem 25 timer pr. semester
Masteroppgavekomité leder 40 timer pr. semester
Masteroppgavekomité medlem 25 timer pr. semester
Emnegruppeleder  10 timer pr. semester
Kvalitetssikrer eksamen 10 timer pr. semester
Diverse  
Superbruker (scientific Workplace, LaTex, OxMetrix/PcGive, Stata, Excel, Word) 10 timer pr. program
Bibliotekskontakt 35 timer pr. semester
Memoansvarlig 20 timer pr. semester
Styret (Instituttet) 15 timer pr. semester
Styret (Fakultetet) 5 timer per møte

PhD utvalg, inkl. arbeid med PhD-seminar (høst) og bedømmelse av PhD-kandidater (vår). Gis kun til medlemmer av utvalget, ikke leder. 

20 timer pr. semester
Kurs i univ.pedagogikk Medgått tid i henhold til omfang på universitetets kurstilbud
Medlem i Frisch-senter rådet 5 timer (årlig møte)
Verneombud/HMS 10 timer per semester
Placement officer 15 timer pr. semester
Kollegaveiledning

3 timer pr. foreleser gitt tilbakemelding

Skolebesøk 8 timer for første besøk, 6 timer for videre besøk
Koordinering av seminar/forelesning  
Koordinere forskerseminar 20 timer pr. seminar
Arrangere fredagsseminar 10 timer samlet pr. semester
Faglig-pedagogisk dag, videregående skoledag 6 timer pr. foredrag
Foredrag Åpen Dag 6 timer pr. foredrag

Behandling av stillingssøknader

Arbeidsoppgaver Uttelling
Siling 0,5 timer pr. søker i sum for alle som deltar, og oppad begrenset til 100 timer
Bedømmelse, inntil 5 kandidater 20 timer
Bedømmelse, flere enn 5 kandidater 30 timer
Opprykk, per kandidat 10 timer
Siling og bedømmelse av Universitetslektor Halvparten så store satser som nevnt over
Intervjukomité AEA (kun vårsemester) 35 timer pr. semester

Doktorgrad og disputas

Arbeidsoppgaver Uttelling 
Veiledning 180 for 1 student i 3 år, 120 timer fordeles over første tre år. Resterende timer tildeles når kandidaten fullfører.
Biveiledning Fordeles på forhånd etter avtale mellom hoved- og biveileder(e).
Bedømmelse  20 timer. Dersom det interne medlemmet av bedømmelseskomiteen må tre inn som opponent gis et tillegg på 10 timer
Disputas 8 timer. Gjelder også for leder av disputasen

Eksamen

Arbeidsoppgaver Uttelling
Gi oppgave med sensorveiledning 8 timer pr. oppgave
Eksamensoppgave med sensorveiledning som krever særlig innsats, som for eksempel matematikk, statistikk og økonometri 12 timer pr. oppgave
Kontroll/kvalitetssikring av eksamensoppgave og sensorveiledning 1 time pr. oppgave
Sensur av skoleeksamen og tilsvarende 0,75 timer pr. besvarelse
Sensur hjemmeeksamen under 24 timer 1 time pr. besvarelse
Sensur hjemmeeksamen over 24 timer, større innleveringer og tilsvarende 1,5 time pr. besvarelse
Sensur muntlig eksamen 1 time pr. kandidat
Sensur av ECON4951 - Economic History and Inequality 1,5 time for hjemmeeksamen og 0,5 time per muntlig eksamen

Masteroppgaver

Arbeidsoppgaver Uttelling
Veiledning av masteroppgave (bestått) 30 timer pr. oppgave
Veiledning av masteroppgave (ikke bestått) 10 timer pr. oppgave
Veiledning av masteroppgave som revideres 15 timer pr. oppgave
Sensur masteropppgave 5 timer pr. oppgave
Sensur muntlig eksamen 1 time pr. kandidat
Tredjegangssensur masteroppgave 2 timer pr. oppgave
Tredjegangssensur muntlig eksamen 1 time pr. kandidat

Undervisning

Arbeidsoppgaver Uttelling
Emneansvar 10 timer pr. emne
Vesentlige endringer av et emne (større pensumrevisjoner, nye seminar- eller undervisningsopplegg) 15 timer pr. emne
Pedagogisk utviklingsarbeid (utvikling av nye emner og undervisningsmetoder) Skjønnsmessig vurdering
Treffetid (gis kun til ansatte med undervisningsoppgaver gjeldende semester 20 timer pr. semester
Forelesning 5 timer pr. undervisningstime
Seminar 3,5 timer pr. undervisningstime
Deltagelse på seminarledermøte . Møte som holdes med alle instituttets studentseminarledere, administrasjon og vitenskapelig ansatte. 2 timer pr. møte
Ekstra uttelling til stipendiater og andre midlertidig ansatte for nye undervisningsoppgaver (forelesning, seminar) 10 timer pr. ny undervisningsoppgave (f.eks forelesninger)
Semesteroppgaver, gi og gjennomgå 8 timer pr. oppgave
Retting av semesteroppgave 0,75 time pr. oppgave (gjelder alle slags seminaroppgaveinnleveringer)
Skisse til løsning på seminaroppgaver 2 timer pr. skisse


Arbeidet føres i timeregnskapet i det semester det er utført, med følgende unntak:

  • Sommerundervisning føres i foregående vårsemester.
  • Eksamensarbeid føres det semester eksamen avholdes.
  • Behandling av klagesaker føres det påfølgende semesteret.
  • Veiledning av hovedoppgave føres i det semester kandidaten får godkjent oppgaven.
  • Doktorgradsveiledning fordeles over 4 år, med likt antall timer hvert år.
 
Publisert 28. juli 2015 12:49 - Sist endret 22. mars 2021 10:03