English version of this page

Timeregnskap ved Økonomisk institutt


Arbeidsplikt og pålagt arbeid

De vitenskapelig ansatte har plikt til å drive forskning, undervisning, administrasjon og formidling. I timeregnskapet regnes allikevel bare undervisning og administrasjon. Det er dette som i det følgende menes med arbeidsplikt.

Med pålagt arbeid menes at arbeidet må være pålagt av overordnet (som regel instituttleder) eller den hun eller han har bemyndiget til å gi slikt pålegg. Annet arbeid, f. eks. etter pålegg eller anmodning fra andre enheter ved Universitet i Oslo, kan også godskrives, men slik godskriving må avtales på forhånd med overordnet.

Honorerte oppdrag godskrives som regel ikke.

Arbeidsplikt for stipendiater (engelsk)

Arbeidsplikt for postdoktorer (engelsk)

Fastleggelse av arbeidsplikt

I prinsippet skal all pålagt arbeidsplikt ved Universitetet i Oslo som ikke er forskning, regnes med.

Til undervisning hører planlegging, forberedelse og etterarbeid, eksamens- og sensorarbeid, veiledning, bedømmelse av doktorgradsavhandlinger.

Til administrasjon hører overordnet undervisnings- og forskningsplanlegging, bedømmelse av søkere til vitenskapelige stillinger ved egen institusjon, pålagt deltakelse i utvalg, styrer og råd.

Arbeid som foregår ved andre enheter enn Økonomisk institutt, og som ikke er pålagt av rektor eller dekanus ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, skal avtales med instituttleder.

For faste verv og oppgaver kan instituttleder fastsette normer for hvor mange timer som skal godskrives pr. oppgave. For ikke-normerte arbeidsoppgaver, vil instituttleder fastsette omfanget etter skjønn; de fastsatte timer for slikt arbeid samles opp gjennom året og føres opp i årsrapporten om høsten.

Gjeldende normer for timeverk 

Administrasjon

Arbeidsoppgaver Uttelling pr. semester
Løpende faglig arbeid, som enkle administrative oppgaver, deltagelse på interne møter og arrangementer, verv og medlemsskap i interne komiteer, råd og utvalg. Gis kun til fast ansatte (inkl. innstegstillinger) som ikke er i forskningstermin.  30 timer pr. semester
Lederverv  
Nestleder 140 timer pr. semester
Eksamensansvarlig 65 timer pr. semester
Programleder PhD 90 timer pr. semester
Programleder Master 140 timer pr. semester
Programleder Bachelor 140 timer pr. semester
Godkjenningskomité leder 40 timer pr. semester
Godkjenningskomité medlem 25 timer pr. semester
Masteroppgavekomité leder 40 timer pr. semester
Masteroppgavekomité medlem 25 timer pr. semester
Emnegruppeleder  10 timer pr. semester
Kvalitetssikrer eksamen 10 timer pr. semester
   
Diverse  
Superbruker (scientific Workplace, LaTex, OxMetrix/PcGive, Stata, Excel, Word) 10 timer pr. program
Bibliotekskontakt 35 timer pr. semester
Memoansvarlig 20 timer pr. semester
Styret (Instituttet) 15 timer pr. semester
Styret (Fakultetet) 5 timer per møte

PhD utvalg, inkl. arbeid med PhD-seminar (høst) og bedømmelse av PhD-kandidater (vår). Gis kun til medlemmer av utvalget, ikke leder. 

20 timer pr. semester
Kurs i univ.pedagogikk Medgått tid i henhold til omfang på universitetets kurstilbud
Medlem i Frisch-senter rådet 5 timer (årlig møte)
Verneombud/HMS 10 timer per semester
Placement officer 15 timer pr. semester
Kollegaveiledning

3 timer pr. foreleser gitt tilbakemelding

Skolebesøk 8 timer for første besøk, 6 timer for videre besøk
Koordinering av seminar/forelesning  
Koordinere forskerseminar 20 timer pr. seminar
Arrangere fredagsseminar 10 timer samlet pr. semester
Faglig-pedagogisk dag, videregående skoledag 6 timer pr. foredrag
Foredrag Åpen Dag 6 timer pr. foredrag

Behandling av stillingssøknader

Arbeidsoppgaver Uttelling
Siling 0,5 timer pr. søker i sum for alle som deltar, og oppad begrenset til 100 timer
Bedømmelse, inntil 5 kandidater 20 timer
Bedømmelse, flere enn 5 kandidater 30 timer
Opprykk, per kandidat 10 timer
Siling og bedømmelse av Universitetslektor Halvparten så store satser som nevnt over
Intervjukomité AEA (kun vårsemester) 35 timer pr. semester

Doktorgrad og disputas

Arbeidsoppgaver Uttelling 
Veiledning 180 for 1 student i 3 år, 120 timer fordeles over første tre år. Resterende timer tildeles når kandidaten fullfører.
Biveiledning Fordeles på forhånd etter avtale mellom hoved- og biveileder(e).
   
Bedømmelse  20 timer. Dersom det interne medlemmet av bedømmelseskomiteen må tre inn som opponent gis et tillegg på 10 timer
Disputas 8 timer. Gjelder også for leder av disputasen

Eksamen

Arbeidsoppgaver Uttelling
Gi oppgave med sensorveiledning 8 timer pr. oppgave
Eksamensoppgave med sensorveiledning som krever særlig innsats, som for eksempel matematikk, statistikk og økonometri 12 timer pr. oppgave
Kontroll/kvalitetssikring av eksamensoppgave og sensorveiledning 1 time pr. oppgave
   
Sensur av skoleeksamen og tilsvarende 0,75 timer pr. besvarelse
Hjemmeeksamen under 24 timer 1 time pr. besvarelse
Hjemmeeksamen over 24 timer, større innleveringer og tilsvarende 1,5 time pr. besvarelse
Muntlig eksamen 1 time pr. kandidat
Klagesensur -  skoleeksamen og tilsvarende

0,75 timer pr. besvarelse

Klagesensur -  større innleveringer og tilsvarende 1,5 time pr. besvarelse
Sensur av ECON4951 - Economic History and Inequality 1,5 time for hjemmeeksamen og 0,75 time per muntlig eksamen

Masteroppgaver

Arbeidsoppgaver Uttelling
Veiledning av masteroppgave (bestått) 30 timer pr. oppgave
Veiledning av masteroppgave (ikke bestått) 10 timer pr. oppgave
Veiledning av masteroppgave som revideres 15 timer pr. oppgave
Sensur masteropppgave 5 timer pr. oppgave
Sensur muntlig eksamen 1 time pr. kandidat
Tredjegangssensur masteroppgave 2 timer pr. oppgave
Tredjegangssensur muntlig eksamen 1 time pr. kandidat

Undervisning

Arbeidsoppgaver Uttelling
Emneansvar 10 timer pr. emne
Vesentlige endringer av et emne (større pensumrevisjoner, nye seminar- eller undervisningsopplegg) 15 timer pr. emne
Pedagogisk utviklingsarbeid (utvikling av nye emner og undervisningsmetoder) Skjønnsmessig vurdering
Treffetid (gis kun til ansatte med undervisningsoppgaver gjeldende semester 20 timer pr. semester
   
Forelesning 5 timer pr. undervisningstime
Seminar 3,5 timer pr. undervisningstime
Deltagelse på seminarledermøte . Møte som holdes med alle instituttets studentseminarledere, administrasjon og vitenskapelig ansatte. 2 timer pr. møte
Ekstra uttelling til stipendiater og andre midlertidig ansatte for nye undervisningsoppgaver (forelesning, seminar) 10 timer pr. ny undervisningsoppgave (f.eks forelesninger)
   
Semesteroppgaver, gi og gjennomgå 8 timer pr. oppgave
Retting av semesteroppgave 0,75 time pr. oppgave (gjelder alle slags seminaroppgaveinnleveringer)
Skisse til løsning på seminaroppgaver 1 time pr. skisse

Overskudd og underskudd

Hvert år beregnes overskuddet på den enkeltes timeregnskap som differansen mellom pålagte arbeidsoppgaver og arbeidsplikten; den ansatte har med andre ord overskudd (underskudd) dersom pålagt arbeid er større (mindre) enn arbeidsplikten.

Overskuddet er oppad begrenset til ett semesters plikt; overskudd utover dette vil bli strøket fra saldoen.

Omfanget av samlet arbeidsplikt

For fast vitenskapelig ansatte under 60 år i full stilling er den årlige arbeidstid fastsatt til 1 695 timer.

Arbeidstiden skal fordeles med 6 prosent til administrasjon, 47 prosent til undervisning og 47 prosent til forskning. Dette innebærer at 53 prosent av arbeidstiden skal benyttes til pålagt arbeid innen undervisning og administrasjon, som tilsvarer 449 timer pr. semester. Fordelingen mellom undervisnings- og administrasjonsoppgaver er ikke bindende og vil i praksis kunne variere betydelig mellom ansatte og over tid.

Ansatte

Total arbeidsmengde timer/semester

Undervisning og administrasjon/semester

Fast vitenskapelig ansatte under 60 år  i full stilling

847,5 timer

449 timer

Fast vitenskapelig ansatte mellom  60-62 år i full stilling

828,5 timer

439 timer

Fast vitenskapelig ansatte over 62 år i full stilling

783,75 timer

415 timer

Nedsettelse av arbeidsplikt

Ved langvarig fravær - på grunn av sykdom, permisjoner eller annet - kan normen for arbeidsplikt reduseres. Eventuell nedsettelse av arbeidsplikten bestemmes av instituttleder. Normalt vil arbeidsplikten reduseres proporsjonalt med fraværet, uavhengig av når på året fraværet faller.

Ved kortvarig sykefravær som medfører at den ansatte ikke er istand til å utføre pålagte arbeid (f.eks. en eller to tapte forelesninger), og der det ikke er mulig å ta igjen dette arbeidet, regnes arbeidet allikevel som utført.

Noen praktiske regler

Arbeidet føres i timeregnskapet i det semester det er utført, med følgende unntagelser:

  • Sommerundervisning føres i foregående vårsemester.
  • Eksamensarbeid føres det semester eksamen avholdes.
  • Behandling av klagesaker føres det påfølgende semesteret.
  • Veiledning av hovedoppgave føres i det semester kandidaten får godkjent oppgaven.
  • Doktorgradsveiledning fordeles over 4 år, med likt antall timer hvert år.
Publisert 28. juli 2015 12:49 - Sist endret 26. nov. 2020 13:41