Timeregnskapet ved Sosialantropologisk institutt

Disse satsene gjaldt for arbeid utført til og med våren 2018. Satser fra høsten 2018 finner du på SV-fakultetets nettside. Under finner du informasjon om rutiner rundt registrering av timer i undervisningsregnskapet, samt satsene for de enkelte arbeidsoppgavene. 

Formål

Timeregnskapet er en oversikt over timebruken for hver enkelt ansatts undervisnings- og sensurplikt.

Arbeidsplikt per semester

 • Professor/førsteamanuensis under 60 år: 449 timer
 • Professor/førsteamanuensis 60-61 år: 439 timer
 • Professor/førsteamanuensis 62 år eller mer: 415 timer
 • Universitetslektorer: 678 timer
 • Stipendiater: For stipendiater som tilsettes for fire år er arbeidsplikten 25 % (ca. 212 timer pr semester). Alle stipendiater gis i løpet av stipendiatperioden inntil to semesters undervisningsfri. Det vil si at stipendiater skal utføre 1272 timer pliktarbeid i løpet av fire år. Fordi stipendiater antas å bruke noe mer tid hver enkelt oppgave innenfor undervisningsplanlegging og sensur enn fast vitenskapelig ansatte, er satsene for stipendiater noe mer romslige enn satsene for fast vitenskapelig ansatte.

SV-fakultetets informasjon om undervisningsregnskapet

Rutiner for utfylling av timeregnskapet

Administrativt ansvarlig for timeregnskapet, Elisa Vik, fører undervisning og sensur samt noe administrasjon for den enkelte i AURA.Oversikt over registrerte timer  går deretter til den enkelte vitenskapelig ansatte for korrigering og supplering. Innen fristen må skjemaet sendes skjemaet tilbake til administrasjonen. Timeregnskapet gjennomgås og godkjennes av instituttleder. Alle ansatte får en kopi av godkjent regnskap til orientering.

Ansatte skal kvalitetssikre oppføringene og gi tilbakemelding om eventuelle tilføyelser/rettelser i timeregnskapet. Eksempler på oppføringer som må legges til av den enkelte:
 

 • Veiledning: Fyll inn studentens navn, programtilhørighet (master/PhD) og antall møter.                                                          
 • Deltakelse på møter (styremøter, bedømmelseskomiteer, koordinatorrolle for kjerneområde etc.)
 • Frikjøp, permisjon eller sykemelding.
 • Midtveisevaluering PhD: Fyll inn kandidatens navn og din rolle.
 • Eksterne oppdrag (f. eks undervisning, veiledning, sensur ved andre enheter).
 • Sjekk at all krysslesning av eksamensbesvarelser og klagesensur er ført inn.
 • Stipendiater bes melde inn eventuelle feltarbeidsperioder, hvor mange forelesninger man har deltatt på som seminarleder og om man har deltatt på seminarlederkurs

En oversikt over ulike oppgaver og hvilken uttelling disse gir, finner du lenger ned på denne siden.

Rettelser og tilføyelser til timeregnskap som er mer enn ett semester gamle vil ikke bli tatt til følge.

Overskudd og underskudd overføres til neste semester.

Hva er AURA?

Satser

Disse satsene er gjeldende fra og med våren 2009, og gjelder for faste ansatte.
Stipendiater får normalt 40% ekstra i uttelling for undervisnings- og eksamensaktiviteter sammenlignet med satsene under.

PLIKTARBEID UTTELLING
UNDERVISNING Forelesninger Pr. undervisningstime
SOSANT1000 Innføring i sosialantropologi 5,0
SOSANT1101 Regional etnografi: Jordens folk og kulturelt mangfold 5,0
SOSANT1200 Former for ulikhet: sosiale hierarkier og maktforhold 5,0
SOSANT1300 Antropologiske perspektiver på økonomi og materielt liv 5,0
SOSANT1400 Symbolbruk og erkjennelsesformer 5,0
SOSANT2000 Generell antropologi, grunnlagsproblemer og kjernespørsmål 5,0
SOSANT2XXX Fordypningsemne 4,5
SOSANT3090 Bacheloressay 4,5
SOSANT4110 Teori og metode 4,5
SOSANT4120 Prosjektutvikling 4,5
SOSANT4300 Skriveseminar 4,5
SOSANT4400 Litteraturseminar 4,5
SOSANT9100 Nyere antropologisk teori (phd) 4,5
SOSANT9013/9014 Skrive og metodeseminar 4,5
UNDERVISNING Seminar  
Seminargrupper - alle nivå unntatt SOSANT4110, SOSANT4300 og SOSANT4400 3,5
Seminargrupper SOSANT4110, SOSANT4300 og SOSANT4400 4,0
Deltakelse på forelesning for seminarledere 1,0
Koordinator OSI-seminar 50,0
Forelesning OSI-seminar 5,0
Oslo Summer School in Comparative Social Sciences 100,0
LESING AV PENSUM  
Lesetid for universitetslektorer 10 SP-emner 40,0
Lesetid for universitetslektorer 20 SP-emner 80,0
VEILEDNING  
Masteroppgave 4,0
Phd 5,0
VURDERING  
Midtveisevaluering phd, opponent 10,0
Midtveisevaluering phd, leder 2,0
Midtveisevaluering phd, koordinator 7,0
Midtveisevaluering phd, veileder (og biveileder) 3,0
EKSAMEN Pr. eksamen
Utforming av ett sett eksamensoppgaver 1,0
Skoleeksamen (5, 6 eller 8 timer) 1,0
Hjemmeeksamen (200-2800 ord) 1,5
Hjemmeeksamen (2900-4400 ord) 2,0
Semesteroppgave SOSANT2260 2,5
Muntlig eksamen SOSANT2260 1,0
Bacheloroppgave SOSANT3090 2,5
Prosjektbeskrivelse SOSANT4120 inkl rangering av SAI-stipend 2,5
Prosjektbeskrivelse SOSANT4120 (andre gangs innlevering) 1,0
Feltrapport SOSANT4200 1,5
Masteroppgave SOSANT4090 8,0
Avsluttende muntlig eksamen (MA) 2,0
Sensurmøte og lesing av oppgave for veiledning, avsluttende muntlig eksamen 5,0
PhD Nyere antropologisk teori, essay 2,5
PHD/DISPUTAS  
Bedømmelse 30,0
1.opponent 20,0
2.opponent 15,0
Koordinator 10,0
Disputasleder (settedekan) 10,0
ADMINISTRASJON  
Generell administrasjon 27,0
Generell administrasjon universitetslektor 20,0
Trefftid (midlertidig ansatte?) 20,0
Trefftid universitetslektor 20,0
Opptak MA (Prosjektsskisse, fellesmøte etc.) 25,0
Mentorordning (pr samling/gruppe)  
Møter (pr. møtetime) 2,0
BEDØMMELSE AV STILLINGER  
Sorterinsgkomite 1. am./professor  
Opptil 50 søkere 10,0
51-75 søkere 15,0
Over 75 søkere 20,0
Sorterinsgkomite phd/postdok  
Opptil 50 søkere 7,0
51-75 søkere 10,0
Over 75 søkere 15,0
Søkere til professorstilling  
1-3 søkere 45,0
4-7 søkere 75,0
8 eller flere søkere 100,0
Søkere til førsteamanuensis/forsker 1183 (Forsker I)  
1-3 søkere 25,0
4-7 søkere 40,0
8-15 søkere 60,0
16 eller flere søkere 80,0
Søkere til Postdoktor/Forsker 1109 (Forsker II)  
1-3 søkere 25,0
4-7 søkere 30,0
8-15 søkere 35,0
16 eller flere søkere 50,0
Søkere til Universitetslektor/førstelektor/stipendiater/forsker 1108 (ForskerIII)  
1-3 søkere 10,0
4-7 søkere 15,0
8-19 søkere 30,0
20 eller flere 40,0
Koordinator 10,0
Opprykk til professor (pr. søker) 30,0
VERV  
Instituttleders stedfortreder 25,0
Programleder BA 150,0
Programleder MA 200,0
Programleder PhD 175,0
Områdeansvarlig 30,0
Emneansvarlig grunnemner 20,0
Emneansvarlig spesialiseringsemner 10,0
ANNET PR. SEMESTER
koordinator Etnografisk film 32,0
Koordinator instituttseminar 60,0
Koordinator lunsjseminar 20,0

 
Publisert 23. juni 2015 14:26 - Sist endret 2. des. 2019 10:17