English version of this page

Arbeidstid for vitenskapelig ansatte

Vitenskapelig ansatte har lik arbeidstid hele året: 37,5 timer i uken.


Unntak fra ordinær arbeidstidregulering

Som hovedregel anses ansatte i vitenskapelige stillinger å være i "særlig uavhengig stilling", jf. arbeidsmiljølovens § 10-12, annet ledd og hovedtariffavtalens § 13 nr. 4. Dette gjelder stilling som amanuensis, førsteamanuensis, professor, forsker, postdoktor, stipendiat og spesialistkandidat.

Spesialtannleger og instruktørtannleger

Nevnte stillinger er av UiO i utgangspunktet ikke definert som "særlig uavhengige stillinger". Verken instruktørtannleger eller spesialtannleger har anledning til selv å variere tidspunkt for fremmøte, den dominerende del av arbeidstakerens arbeidsorganisering og tidsbruk er styrt av arbeidsgiver. Odontologisk fakultet har derfor vurdert at instruktørtannleger og spesialtannleger ikke omfattes av alminnelig arbeidstidsregistrering og at ansatte i disse stillingsgrupper derfor ikke behøver å registrere/levere oversikt over sin arbeidstid. Hovedtariffavtalens bestemmelser for arbeidstid vil imidlertid fortsatt gjelde. Det samme gjelder retningslinjene for kompensasjon for pålagt overtid.

Som automatisk virkning av det vil disse arbeidstakerne ikke omfattes av vanlig arbeidstidsregime.

Normalarbeidstiden

Vitenskapelig universitetsansatte har samme arbeidstid hele året, og lunsjen på 30 min. er ubetalt og kommer i tillegg til 37,5 timer i uken.

Undervisning

Undervisning skal legges innenfor normalarbeidstiden dersom ikke undervisningens art tilsier at den må legges på andre tidspunkter. I slike tilfeller kan arbeidsgiver pålegge den enkelte undervisning, for eksempel ved etter- og videreutdanning med målgruppe fulltidsarbeidende.

Tilstedeværelse

Alle ansatte ved Universitetet i Oslo skal være til stede på arbeidsplassen i arbeidstiden, med mindre faglige eller andre grunner tilsier at arbeidet legges til andre steder. I slike tilfeller skal dette gjøres etter samtykke med ledelsen ved enheten og i samsvar med gjeldende regler for fravær.

Normalfordeling av arbeidsoppgaver for forsknings- og undervisningspersonale

Det forutsettes at lokal arbeidsgiver følger opp den enkelte ansatte og at det eksisterer planer og dokumentasjon både for enhetens og den enkeltes aktivitet, se Retningslinjer for normal fordeling av arbeidsplikten innenfor arbeidstiden for kombinerte forsknings- og undervisningsstillinger.

Utgangspunktet ifølge retningslinjene er en normalfordeling på 50-50 mellom forskning og undervisning over tid innenfor rammene ved den enkelte grunnenhet, og som hovedregel tilsvarende for den enkelte vitenskapelig ansatte.

For universitetslektor med og uten førsteopprykk gjelder normalt følgende arbeidstidsfordeling:

  • 75 prosent til undervisningsoppgaver
  • 15 prosent til faglig utviklingsarbeid
  • 10 prosent til administrasjon

For rekrutterings- og utdanningsstillinger gjelder den fordelingen som framgår av Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat (lovdata.no).

Arbeidsplikt og timeregnskap

Ved fakultetene er det ulike former for arbeidsplikt og timeregnskap for forsknings- og undervisningspersonale, se oversikt over arbeidsplikt og timeregnskap på enhetene.
 

Publisert 29. juni 2015 13:26 - Sist endret 19. feb. 2016 09:25