English version of this page

Hvor lang blir foreldrepermisjonen når foreldrepengeperioden starter 1. januar 2019 eller senere?

Foreldrepermisjonens varighet avhenger av både mors og fars/medmors rettigheter til foreldrepenger. Det er mulig å velge flere alternativer for å forlenge permisjonstiden.

Merk: Regelverket for kvotene endret seg både 1. juli 2018 og 1. januar 2019. Se kvoter for barn født eller adoptert:


Oversikt

Dekningsgrad

Du kan velge mellom to alternativer for utbetaling av lønn under foreldrepermisjonen, også kalt dekningsgrad:

 1. 100 % dekningsgrad vil si at du får utbetalt 100 % lønn mens du er i permisjon.
 2. Velger du 80 % dekningsgrad, vil du få utbetalt 80 % av vanlig lønn, og permisjonen vil strekke seg over et lengre tidsrom.

Både mor og far/medmor må velge samme dekningsgrad da dekningsgraden påvirker lengden av fellesperioden. Med 80 % dekningsgrad er både mødrekvoten og fedrekvoten på 19 uker og fellesperioden som kan deles mellom foreldrene 2 uker lengre enn ved 100 % dekningsgrad. Valg av dekningsgrad vil gjelde for hele perioden med foreldrepenger.

Foreldrepengeperioden

Når begge foreldre har rett til foreldrepenger

 • Når begge foreldrene har rett til foreldrepenger, vil stønadsperioden være 49 uker med 100 % dekningsgrad og 59 uker med 80 % dekningsgrad.
 • Foreldrepengeperioden ved fødsel starter senest 3 uker før forventet termin. Dersom mor ikke benytter seg av disse ukene eller føder før termin, vil permisjonen bli tilsvarende kortere.
 • 15/19 uker er forbeholdt mor som mødrekvote. 6 av disse ukene må hun ta ut rett etter fødselen av helsemessige årsaker. Far/medmors ordinære uttak av foreldrepenger kan tidligst starte fra 7. uke etter fødsel.
 • 16/18 uker er fellesperioden som kan deles mellom foreldrene som de ønsker. Det stilles imidlertid krav om at mor er i arbeid, studier eller lignende (nav.no) når far/medmor benytter seg av fellesperioden.
 • 15/19 uker er forbeholdt far/medmor som fedrekvote. Fedrekvote stiller ingen krav til mors aktivitet.
 • For mor fastsettes det økonomiske grunnlaget for foreldrepenger som regel ved permisjonens start. For far/medmor fastsettes dette grunnlaget senest ved mors siste dag med foreldrepenger, uansett om det søkes om utsettelse eller ikke.

Når bare mor har rett til foreldrepenger

 • Hvis kun mor har rett til foreldrepenger, kan hun søke om å få fedrekvoten overført til seg. Mors foreldrepermisjon vil da bli på 49 uker med 100 % dekningsgrad, eller 59 uker med 80 % dekningsgrad.
 • Hvis mor er alene om omsorgen for barnet, er stønadstiden på maksimalt 49 uker med 100 % dekningsgrad og 59 uker med 80 % dekningsgrad.

Når bare far/medmor har rett til foreldrepenger

 • Hvis mor ikke har opptjent rett til foreldrepenger, vil far/medmor kunne ha foreldrepermisjon i 40 uker med 100 % dekningsgrad eller 50 uker med 80 % dekningsgrad. Fars/medmors rett til foreldrepenger starter ikke før 7. uke etter fødselen.
 • Det stilles krav om at mor er i arbeid, studier eller lignende (nav.no) i perioden far/medmor har foreldrepermisjon.   
 • Krav om mors aktivitet gjelder også når far/medmor vil utsette foreldrepermisjonen. Kravet gjelder frem til og med barnet er 46 uker ved 100 % dekningsgrad og 56 uker ved 80 % dekningsgrad.
 • Hvis far/medmor er alene om omsorgen for barnet, er stønadstiden på maksimalt 46 uker med 100 % dekningsgrad og 56 uker med 80 % dekningsgrad.

Adopsjon

Ved adopsjon faller de 3 ukene før fødsel bort. Foreldrepermisjonen begynner ved faktisk omsorgsovertagelse eller ved ankomst i Norge. Periodene blir slik:

 • 46 uker med 100 % dekningsgrad og 56 uker med  80 % dekningsgrad.
 • 15/19 uker er forbeholdt mor som mødrekvote.
 • 15/19 uker er forbeholdt far/medmor som fedrekvote.
 • 16/18 uker er fellesperioden som kan deles mellom foreldrene som de ønsker. Det stilles imidlertid krav om at mor er i arbeid, studier eller lignende (nav.no) når far/medmor benytter seg av fellesperioden.

Tvillingforeldre

 • Dersom det fødes/adopteres to barn, vil stønadsperioden bli utvidet med 17 uker med 100 % dekningsgrad eller 21 uker med 80 % dekningsgrad.
 • Disse 17/21 ekstraukene kan tas ut når som helst i foreldrepermisjonsperioden. De kan tas ut samtidig som den andre forelderen er i foreldrepermisjon. Ved flerebarnsfødsler er det ikke aktivitetskrav til mor når far/medmor tar ut ekstraukene.
 • Det er ikke aktivitetskrav til mor når far/medmor tar ut ekstraukene. Dette gjelder også når bare far/medmor har rett til foreldrepenger.

Ved fødsel eller adopsjon av tre eller flere barn

 • Dersom det fødes/adopteres flere enn to barn, vil stønadsperioden bli utvidet med 46 uker med 100 % dekningsgrad eller 56 uker med 80 % dekningsgrad.
 • Disse 46/56 ekstraukene kan tas ut når som helst i foreldrepermisjonsperioden. De kan tas ut samtidig som den andre forelderen er i foreldrepermisjon.
 • Det er ikke aktivitetskrav til mor når far/medmor tar ut ekstraukene. Dette gjelder også når bare far/medmor har rett til foreldrepenger.

Fleksibelt uttak: utsettelse eller gradering av permisjonen

Om fleksibelt uttak av foreldrepenger

 • Fleksibelt uttak av foreldrepenger gjør det mulig å forlenge permisjonsperioden gjennom enten utsettelse eller gradering. Både mor og far/medmor kan benytte seg av fleksibelt uttak.
 • Gradering eller utsettelse av foreldrepenger skal alltid avtales med leder og saksbehandler i foreldrepermisjonsteamet.
 • Du kan benytte fleksibelt uttak frem til barnet fyller 3 år og velge mellom følgende alternativer:

a) Utsettelse ved fulltidsarbeid

 • ​​Du kan avbryte/utsette permisjonsperioden ved å jobbe fulltid uten å motta foreldrepenger.
 • Arbeidsperioden må omfatte minst 15 reelle arbeidsdager, dvs. regulære arbeidsdager med planlagt heltidsarbeid fra mandag til fredag. Høytids- og helligdager teller ikke med i dette regnestykke. Ønsker du for eksempel å jobbe i påsken, regnes skjærtorsdag, langfredag og 2. påskedag ikke som reelle arbeidsdager.

b) Gradert uttak

 • Du kan kombinere delvis arbeid med delvis uttak av foreldrepenger. Dette fører til at foreldrepermisjonen strekker seg over et lengre tidsrom. Det totale antall stønadsdager blir det samme som når du velger fullt uttak av foreldrepenger.
 • Det er ingen øvre eller nedre grense for hvilket forhold mellom arbeid og foreldrepenger du velger.
 • Gradert uttak kan også gjennomføres uten at stønadsperioden forlenges ved at mor og far/medmor fordeler permisjonen mellom seg slik at de til sammen har full foreldrepermisjon.

Les mer om fleksibelt uttak på nav.no.

Regn ut stønadsperioden

Fri utover foreldrepermisjonen

 • Far/medmor har rett til 2 ukers lønnet omsorgspermisjon i forbindelse med selve fødselen.
 • Ved adopsjon vil den av foreldrene som ikke tar ut foreldrepermisjon ha rett til to ukers lønnet omsorgspermisjon ved omsorgsovertakelsen.
 • Foreldre har til sammen rett til 3 års omsorgspermisjon uten lønn i tillegg til foreldrepermisjonen med lønn.
  • Pemisjonen kan tas inntil barnet fyller 12 år.
  • Retten til permisjonen kan benyttes samtidig av foreldrene.
  • Dersom du ønsker å ta ut denne type permisjon, må du melde i fra så snart som mulig til din leder, senest innen 4 uker før permisjonen begynner.
  • Permisjonen er pensjonsgivende.

Les mer om omsorgspermisjon og fri til amming.

Spørsmål?

Publisert 14. jan. 2019 14:56 - Sist endret 20. jan. 2020 09:32