English version of this page

Fars/medmors sjekkliste ved foreldrepermisjon

Når din partner blir gravid

Hvis du ønsker hjelp med planlegging av foreldrepermisjonen før barnet er født

Ved barnets fødsel: omsorgspermisjon

 • Som far/medmor har du rett til 2 ukers lønnet omsorgspermisjon i forbindelse med selve fødselen. Dette avkorter ikke din foreldrepermisjonsperiode. Ved flerbarnsfødsel praktiserer UiO 2 x 14 dager med omsorgspermisjon.
 • For å ta ut omsorgspermisjonen søker du om fravær i HR-portalen ved å benytte fraværstypen 14 dg fødsel/adop m/lønn.

12 - 8 uker før starten/utsettelsen av din permisjon: Foreldrepermisjonsmøte

 • Foreldrepermisjonsteamet innkaller deg og din leder til foreldrepermisjonsmøtet for å:
  • informere om gjeldende lover og regler ved uttak av foreldrepermisjon
  • avklare avviklingen av permisjonen (ferieavvikling, fleksibelt uttak)
  • sette opp en permisjonsavtale mellom deg og UiO
  • bistå deg med utfylling av skjema til NAV
 • Som forberedelse til dette møte bør du:
 • På grunnlag av permisjonsavtalen mellom deg og UiO utarbeider foreldrepermisjonsteamet et bindende foreldrepermisjonsbrev som sendes til deg i etterkant av møtet.

Søknaden om foreldrepenger til NAV

 • Om søknaden ikke er sendt i permisjonsmøtet, send inn den forberedte søknaden om foreldrepenger (nav.no) til NAV med kopi til foreldrepermisjonsteamet (e-post).
 • Ønsker du ikke å ta ut din foreldrepermisjon umiddelbart etter mors permisjon, må du søke om utsettelse av foreldrepengene. NAV må ha mottatt søknaden innen mors siste stønadsdag, ellers mister du dager med foreldrepenger.
 • Opplysningene i søknaden må stemme med foreldrepermisjonsbrevet. Eventuelle ønsker om endringer må først søkes godkjent av UiO, se avsnitt om endring av permisjonsavtalen under.
 • All arbeidsinntekt du har må være dokumentert for at NAV skal innvilge foreldrepenger:
  • Foreldrepermisjonsteamet sender de påkrevde inntektsopplysninger for din ansettelse ved UiO direkte til NAV.
  • Du må selv kontakte eventuelle andre arbeidsgivere for å påse at din inntekt blir dokumentert til NAV.

Når du mottar vedtak fra NAV: send kopi til foreldrepermisjonsteamet

 • Send kopi av alle vedtaksbrev fra NAV til foreldrepermisjonsteamet (e-post).
 • Dersom refusjonen uteblir fra NAV, kan UiO måtte stanse lønnen din. Dine rettigheter til lønn under foreldrepermisjonen forutsetter vedtak fra NAV om foreldrepenger.

Hvis du eller barnet blir syk under foreldrepermisjonen

 • Når du eller ditt barn blir rammet av sykdom under foreldrepermisjonen, kan du ha krav på andre støtteordninger og kan søke om utsettelse eller overføring av foreldrepermisjonen.
 • Les mer om sykdom under foreldrepermisjonen.

Ved uforutsette hendelser: endring av permisjonsavtalen

 • Permisjonsavtalen mellom deg og UiO kan kun endres ved uforutsette hendelser som ikke forelå ved avtaletidspunktet.
 • Send en e-post med endringsønskene og begrunnelsen for dem til foreldrepermisjonsteamet (e-post). Skyldes endringsønsket sykdom, gjelder spesielle regler. Les mer om sykdom under foreldrepermisjonen.
 • Foreldrepermisjonsteamet drøfter endringen med din leder og innkaller deg til et nytt permisjonsmøte hvor vi endrer permisjonsavtalen og fyller ut nye søknader til NAV.

Permisjonsslutt: overgang fra permisjon til jobb

 • Bekreft overfor din leder at du gjeninntrer i din stilling på avtalt tidspunkt, dvs. tidspunktet som framgår av permisjonsbrevet fra UiO og i vedtaket fra NAV. For at lønnen din skal settes i gang igjen etter foreldrepermisjonen må du ha gjeninntrådt på avtalt tidspunkt.
 • Dersom du ønsker å avvikle ferie rett etter permisjonen, skal ferien avtales med leder og søkes om i HR-portalen.
 • Etter permisjoner gjelder spesielle regler i forhold til bruk av egenmelding:
  • Etter foreldrepermisjonen kan du ikke bruke egenmelding før du har vært minst 1 måned på jobb.
  • Etter 100 % ulønnet permisjon over 4 uker kan du ikke bruke egenmelding før du har vært minst 2 måneder på jobb.

Spørsmål?

 

Publisert 27. juli 2017 10:32 - Sist endret 25. juni 2019 13:44