Forsknings- og utdanningstermin ved ILS

Fast vitenskapelig ansatte som ivaretar de forpliktelser som er tillagt stillingen, har rett til å søke forsknings- og utdanningstermin. Forsknings- og utdanningstermin er et tilbud som vitenskapelig ansatte kan søke om, og som kan tildeles etter bestemte retningslinjer.

Grunnlag for å søke

 • Alle fast tilsatte i vitenskapelig stilling tjener opp rett til å søke om to måneders forsknings- og utdanningstermin pr. tjenesteår når de undervisningsoppgaver og administrative plikter som ordinært hører til stillingen er ivaretatt. Det kan innvilges forsknings- og utdanningstermin på seks måneder etter tre års tjeneste, eller 12 måneder etter seks års tjeneste.
 • Forsknings- og utdanningstermin tildeles etter søknad. Det er normalt en forutsetning at vedkommende har balanse i arbeidspliktregnskapet. For utdanningstermin skal prosjektet være utviklingsorientert og fremme utdanningskvalitet.
 • Maksimal sammenhengende forsknings- og utdanningstermin er normalt 12 måneder.

Hvordan behandles søknaden?

Søknadene vurderes av instituttleder og forskningsleder. Instituttleder innstiller overfor styret som vedtar hvem som tildeles forskningstermin.

Krav for tildeling av forsknings- og utdanningstermin og kriterier for prioritering mellom søkere

Instituttleder vil i vurderingen og prioriteringen av søkerne, særlig legge vekt på følgende forhold:

 • Tidligere forskningstermin og resultatet av denne.
 • Vitenskapelig produksjon de siste seks årene, eventuelt siden forrige forskningstermin.
 • Ledelsesoppgaver ved institusjonen siden forrige forskningstermin.
 • Faglige bedømmelsesoppgaver siden forrige forskningstermin.
 • Status for undervisningsregnskap.
 • Muligheter til å kvalifisere seg til opprykk.
 • Den som søker må på forhånd orientere seg i sitt fagmiljø om andre aktuelle søkere. Det er ønskelig å unngå at flere søker om forsknings- og utdanningstermin fra samme fagmiljø samtidig.
 • Særlig tyngende omsorgsarbeid kan tillegges vekt.

Krav til søknad, søknadsskjema og frist

 • De som søker om forsknings- og utdanningstermin, må legge fram en tilfredsstillende faglig plan for terminen. Her skal det redegjøres nærmere for forskningen eller utviklingsarbeidet som skal gjennomføres under terminen. Det må også foreligge tidsplan og plan for publisering av forskningsresultatene eller for utviklingsarbeidet. (Ved mangelfull faglig plan vil søknaden bli returnert). CV og publikasjoner skal ikke legges ved søknaden.
 • Den som søker må på forhånd orientere seg i sitt fagmiljø om andre aktuelle søkere. Det er ønskelig å unngå at flere søker om forskningstermin fra samme fagmiljø samtidig.
 • Fristen for å søke om forsknings- og utdanningstermin er 10. oktober hvert år. De som ønsker forsknings- og utdanningstermin to år fram i tid, bes varsle om dette skriftlig uten at det må skrives egen søknad.
 • Fyll ut søknadsskjema (word) - nynorsk (word) - engelsk (word) og send det elektronisk til kontorsjef.
 • Før du sender inn søknaden, se Retningslinjer ved UiO.
 • For spørsmål, kontakt kontorsjef eller instituttleder.
Publisert 21. juni 2017 13:40 - Sist endret 5. juni 2020 17:41