Kriterier for tildeling av forsknings- og utdanningstermin ved IPED

Hvis du har ytt din skjerv over lengre tid, kan du nå glede deg til en velfortjent forsknings- og utdanningstermin. Her er kriterier og søknadsskjema.

Skjema

Ved behandling av søknader om forsknings- og utdanningstermin ved IPED legges følgende retningslinjer til grunn:

Følgende presiseringer av ovenfornevnte retningslinjer legges til grunn i forbindelse med beregning av ansiennitet og opptjening av rett til forskingstermin:

  1. Ingen kan tjene opp til mer enn 2 års forsknings- og undervisningspermisjon (maks 24. måneder)
  2. Når man har hatt 1 års sammenhengende forsknings- og undervisningspermisjon må man vente 2 år til neste permisjon kan innvilges. Ansatte med spesielt tunge verv unntas fra denne regelen (feks. instituttleder og stedfortreder).
  3. Den ansatte tjener ikke opp rett til ny forsknings- og utdanningstermin (2 måneder pr. år/ 1. mnd pr. semester) i perioder med forsknings- og utdanningstermin med intern eller ekstern finansiering, frikjøp eller andre permisjoner uten lønn.
  4. For hvert semester med forsknings- og utdanningstermin finansiert av UiO reduserer akkumulert opptjent rett med 6 måneder. Tilsvarende vil 1 helt års forskningstermin føre til redusert opptjent rett med 12 måneder.
  5. Ansiennitet nullstilles ikke etter endt forsknings- og utdanningstermin dersom den ansatte har opptjent rett til permisjonstid utover det som er innvilget.
  6. Semestre med forsknings- og utdanningstermin eller reduksjon av undervisningsplikt med ekstern finansieringskilde (frikjøp), skal normalt ikke føre til reduksjon av tidligere opptjent ansiennitet slik som forsknings- og utdanningstermin finansiert av UiO.
  7. Perioder med dokumentert sykefravær (med legeerklæring) gir ikke fradrag i ansiennitet eller reduksjon i opptjening av rett til forsknings- og utdanningstermin.

(Vedtatt av instituttstyrett 31. august 1995)

Publisert 22. juli 2015 14:28 - Sist endret 5. juni 2020 16:46