Forsknings- og utdanningstermin ved ISP

Retningslinjer for tildeling av forskningstermin ved Institutt for spesialpedagogikk

Vedtatt av instituttstyret.

Revidert av instituttstyret 09.09.2013, sak 24/13

Gjeldende fra 01.01.2014

Det vises til Universitetets kriterier for tildeling av forsknings- og utdanningstermin

Formål

Formålet med forsknings- og utdanningstermin er å gi fast ansatte i vitenskapelige stillinger mulighet til sammenhengende forskningsvirksomhet. Forsknings- og utdanningstermin skal brukes til konsentrasjon omkring forskningsprosjekter, utvikling av internasjonale forsknings- og undervisningskontakter og/eller arbeid med publisering i tellende publikasjoner.

Søknadsfrist

Søknadsfristen er 1. mars hvert år, og gjelder for påfølgende kalenderår. Søknadene blir behandlet i løpet av samme vårsemester, og innvilges eller avslås med utgangspunkt i UiOs og instituttets retningslinjer for forsknings- og utdanningstermin.

Søknad

Begrunnet søknad om forsknings- og utdanningstermin sendes instituttet på eget skjema. Sammen med søknaden skal det legges ved en tilfredsstillende faglig plan for perioden og en plan for publisering i tellende publiseringskanaler.

I søknaden må søkerne opplyse om når de sist hadde forsknings- og utdanningstermin eller permisjon for å utføre forskning uten hensyn til hvem som finansierte den.

Søknadsskjema

Søknaden sendes til instituttleder på e-post.

Tildeling av forsknings- og utdanningstermin

Forsknings- og utdanningstermin kan tildeles fast ansatte i vitenskapelige stillinger, det vil si kombinerte stillinger med forskningsrett og forskningsplikt:

  1. Professor I og førsteamanuensis.
  2. Øvrig fast tilsatt vitenskapelig personale som har spesielle kvalifiseringsbehov.

Tildeling av forsknings- og utdanningstermin vil normalt være avhengig av budsjettdekning og tilfredsstillende vikarordning den perioden det søkes forsknings- og utdanningstermin for. Etter at forsknings- og utdanningstermin er innvilget, skal søkeren selv foreslå og/eller etablere kontakt med aktuelle kandidater for å etablere en tilfredsstillende vikarordning.

Forsknings- og utdanningstermin tildeles under forutsetning av at søker over tid har fylt sine arbeidsoppgaver innenfor undervisning/veiledning og forskning/publisering.

Forsknings- og utdanningstermin for kvalifisering til opprykk tildeles normalt en gang.

Universitetslektorkan ikke søke om forsknings- og utdanningstermin.

Opptjening til forsknings- og utdanningstermin

  1. Instituttleder har rett til 1 år forsknings- og utdanningstermin etter en 4-årsperiode.
  2. Øvrige vitenskapelig ansatte har rett til å søke 1 årsforsknings- og utdanningstermin etter 6 års opptjening, eventuelt ½ år etter 3 års opptjening forutsatt at arbeidsplikten er oppfylt over tid.

Kriterier for tildeling av forsknings- og utdanningstermin

Følgende kriterier vektlegges, i prioritert rekkefølge:

  1. Dekan og instituttleder prioriteres etter endt funksjonstid.
  2. Prosjekter som ligger innenfor instituttets faglige prioriteringer, som har gode publiseringsplaner og som er relevante for den generelle kompetanseoppbyggingen ved instituttet.
  3. Prosjekter som gir søkeren muligheter til å kvalifisere seg til opprykk som professor.

Maksimal sammenhengende forsknings- og undervisningspermisjon er normalt 12 måneder.

Behandling av søknader

Søknader om forsknings- og utdanningstermin behandles av et utvalg bestående av instituttleder, instituttleder for forskningssaker og studieleder. Hvis et medlem av utvalget selv er søker, fratrer vedkommende utvalget. Utvalget utarbeider en innstilling av søkerne i prioritert rekkefølge. Innstillingen forelegges instituttstyret til behandling.

Rapportering og publisering

Den som har hatt forsknings- og utdanningstermin skal innen en måned etter avsluttet termin sende inn en rapport til instituttledelsen der det redegjøres for resultatene fra forsknings- og utdanningsterminen og planer for publisering.

I løpet av ½ år etter avsluttet forsknings- og utdanningstermin skal det være innsendt for publisering skriftlig arbeid av vitenskapelig/populærvitenskapelig karakter i poenggivende publiseringskanaler.

I tillegg vil vedkommende kunne bli pålagt å legge frem resultatene av sitt arbeid i forbindelse med faglige seminar.

Publisert 24. juni 2015 09:39 - Sist endret 5. juni 2020 16:49