Tillitsverv

Hovedavtalens § 33 slår som generell regel fast at: "Tillitsvalgte har rett til tjenestefri med lønn under utøvelsen av sitt tillitsverv."

Regelverk

Villkårene for den tillitsvalgtes rett til tjenestefri med lønn er nærmere beskrevet i Hovedavtalen i staten/tilpasningsavtalen ved UiO.

Organisasjonsmessige oppdrag og kurs

Utgangspunktet er at organisasjonsmessig virksomhet (møter o.l.) skal avvikles utenom arbeidstiden, såfremt dette er mulig. Det kan likevel gis tjenestefri for deltakelse på:

avdelingsstyre-, forbundsstyre- og landsstyremøter, landsmøter og organisasjonens kongresser/representantskapsmøter", eller "styremøter og møter i faste organ som er opprettet av og/eller rådgivende for styret.

Opplistingen er uttømmende, og det er en forutsetning at møtene ikke kan avholdes utenom arbeidstiden.

Definisjon av organisasjonsfaglig

Det er adgang til tjenestefri for deltakelse på kurs som kan dokumenteres å være organisasjonsfaglige.

Vitenskapelige ansatte

Når en vitenskapelig ansatt er fastlønnet tillitsvalgt, skal permisjonen tas av undervisningsdelen, med mindre den tillitsvalgte selv ønsker en annen ordning.

Medlemsmøter i arbeidstiden

Etter avtale med arbeidsgiver kan organisasjonene avholde medlemsmøter i arbeidstiden om saker av generell karakter som partene er enige om at det er av vesentlig betydning å gi alle rask informasjon om.

Adgang til permisjon ved overgang til tjenestemannsorganisasjon og permisjon andre offentlige verv er nærmere regulert i UiOs personalhåndbok.

Saklig grunn til avslag

Tjenestefri hjemlet i hovedavtalen gis under forutsetning av at permisjonen ikke er til hinder for en forsvarlig utførelse av tjenesten.

Det skal foreligge sterke tjenestlige begrunnelser for å avslå en søknad, og saken bør i slike tilfeller være drøftet på forhånd med tjenestemannsorganisasjonene. Deltidsansatte får fri samme dagantall som arbeidstakere i heltidsstilling med bibehold av den lønn de ville hatt under permisjonen.

Permisjonssøknaden må sendes så tidlig at arbeidsgiver får rimelig mulighet til å omfordele oppgaver el.l., for å sikre forsvarlig utførelse av tjenesten under fraværet.

Forbehold

Hovedavtalen tar forbehold om at arbeidstakeren ved gjeninntredelse ikke nødvendigvis må få tilbake sin opprinnelige stilling, men vedkommende kan ikke tilbys lavere stilling enn den permisjonen er gitt fra.

En som ansettes i organisasjonsvirksomhet kan kreve permisjon, men retten til fravær er her begrenset til tre år.
 

Publisert 24. juni 2015 09:39 - Sist endret 25. apr. 2018 11:22