English version of this page

Oppfølging av sykefravær de første 8 ukene

Alle som blir syke har rett til oppfølging. Målet er å finne løsninger som gjør det mulig å vende tilbake til arbeid, helt eller delvis, og unngå unødig langvarig sykefravær.


Samarbeid mellom arbeidsgiver og arbeidstaker

Din leder har ansvar for tidligst mulig å legge til rette for at sykmeldt arbeidstaker kan være i aktivitet i virksomheten.

Som sykmeldt arbeidstaker plikter du å samarbeide og medvirke til å finne gode løsninger som reduserer sykefravær, og informere om egen funksjonsevne.

Innen 4 uker: Utforming av oppfølgingsplan

Innen 4 uker skal din leder i samarbeid med deg utarbeide en oppfølgingsplan med mindre det er åpenbart unødvendig.

Oppfølgingsplanen skal inneholde:

 • En vurdering av dine arbeidsoppgaver og din arbeidsevne
 • Aktuell tilrettelegging eller tiltak i arbeidsgivers regi, eventuelt med virkemidler fra NAV
 • En plan for videre oppfølging

Leder sender oppfølgingsplanen til din sykmelder senest etter fire uker.

Som arbeidstaker plikter du å:

 • medvirke til å finne løsninger som gjør at du kan komme tilbake i arbeid raskest mulig.
 • være innstilt på å gjøre annet passende eller tilrettelagt arbeid, hvis dette kan bidra til å komme raskere tilbake i jobb.
 • delta i utarbeidelsen og gjennomføringen av oppfølgingsplan.

Innen 7 uker: Gjennomføring av dialogmøte

Er du 100 % sykmeldt, skal din leder innen 7 uker avholde et dialogmøte hvor innholdet i oppfølgingsplanen diskuteres. Ved gradert sykmelding gjennomføres et dialogmøte hvis det er hensiktsmessig.

 • Deltakere: Din leder og du. Dersom en av partene ønsker det, kan Enhet for bedriftshelsetjeneste delta på møtet. Du kan også invitere en tredjepart som f.eks. verneombud og tillitsvalgt. Deltakelse av sykmelder forutsetter din godkjenning.
 • Sted: På din arbeidsplass dersom det er enighet om at det er hensiktsmessig. Møtet kan også avholdes på legens kontor eller ved at sykmelder deltar per telefon eller lignende. For at dine behandlere kan anbefale riktige sykmeldingstiltak, er det imidlertidig av stor betydning at de har kjennskap til mulighetene på din arbeidsplass.
 • Formål: Kartlegge hva du kan gjøre på din arbeidsplass og hvilke tilretteleggingstiltak som er nødvendige for at du kan gjenoppta ditt arbeid helt eller delvis.
 • Muligheter for tilrettelegging av arbeidet ved gradert sykmelding
  1. Redusert arbeidstid/tempo
   Den enkleste og vanligste måten å tilrettelegge en gradert sykmelding på er å redusere arbeidstiden, og å gjøre et avgrenset omfang av de oppgaver man i utgangspunktet er satt til å gjøre.  Hovedpoenget er at man skal gjøre oppgaver i henhold til friskmeldingsprosent (er du f.eks. 50 % friskmeldt, skal du gjøre 50 % oppgaver), noe som må avklares sammen med leder og nedfelles i oppfølgingsplanen. Det er mulig å bruke lenger tid på de oppgavene som skal gjøres, og dermed være til stede mer enn friskmeldingsgraden skulle tilsi.
  2. Endrede oppgaver
   Noen ganger kan muligheten for å gjøre andre typer oppgaver være med på å få deg raskere tilbake i arbeid. Avklar med leder hvilke muligheter som finnes og definer oppgavene og tidsrommet tilretteleggingen skal gjelde for i oppfølgingsplanen.
   Det er du og lederen din som sammen skal søke å finne løsninger på arbeidsplassen for å oppfylle den arbeidsgraden som er satt mens du har gradert sykmelding. Er dere uenige i graden som behandler har satt, så kan den justeres. Ta dette opp med NAV og din sykmelder.

Les mer om dialogmøtet (nav.no).

Innen 8 uker

Hvis du ikke er i arbeidsrelatert aktivitet innen åtte uker, kreves det en utvidet legeerklæring som dokumenterer at det er tungtveiende medisinske grunner som hindrer aktivitet. Les mer om oppfølging av langvarig sykefravær.

Publisert 27. nov. 2011 17:04 - Sist endret 2. mars 2020 14:51