Målrettede helseundersøkelser

Målrettede helseundersøkelser er selektive helseundersøkelser som tar sikte på å avdekke mulige effekter av eksponering i arbeid.

Hvorfor?

Hensikten med målrettede helseundersøkelser er å overvåke helsetilstanden til de ansatte sett i sammenheng med de eksponeringer de utsettes for/ tidligere har vært utsatt for i arbeidssammenheng. Undersøkelsen skal gi grunnlag for forebyggende tiltak samt oppdage eventuell sykdom så tidlig som mulig, jmf Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning §§ 13-2 og 13-3 (lovdata.no).

Hvem skal ha målrettede helseundersøkelser?

Forskrift om utførelse av arbeid (lovdata.no) angir hvilke typer arbeid som krever målrettede helseundersøkelser og hvilke typer arbeid som pålegger arbeidsgiver å gi tilbud om helseundersøkelse. I noen tilfeller vil det i tillegg være en risikovurdering som ligger til grunn for hvilke ansatte som skal ha målrettede helseundersøkelser.

Hvordan foregår det?

  • Etter bestilling fra enheten gjennomføres det et forberedende møte med enheten. Her avklares det om det er behov for risikovurdering og hvilke risikofaktorer som skal inngå i risikovurderingen. Ofte gjennomføres det også en befaring av yrkeshygieniker ved BHT.
  • På bakgrunn av utvalgskriteriene man er enige om, oversender arbeidsgiver en liste over hvilke ansatte som skal innkalles til målrettet helseundersøkelse. Den enkelte ansatte kalles inn til bedriftssykepleier eller lege på BHT. Ut fra disse dataene får arbeidsgiver en skriftlig rapport anonymisert på gruppenivå - hvis nødvendig med anbefaling av tiltak. Den enkelte ansatte får en tilbakemelding på sine resultater.
  • Enhet for BHT vil komme med anbefaling om hvor hyppig de ansatte skal innkalles til målrettede helseundersøkelser og om nyansatte skal kalles inn før de begynner i arbeid eller snarest mulig etter tiltredelse.
  • BHT kan gi råd om organisering av arbeidsoppgaver, opplæring og råd om bruk av verneutstyr. Vaksinering er ofte ett av flere forebyggende tiltak.

Bestilling

Enhetens leder foretar bestilling, fortrinnsvis som del av fakultetets årlige handlingsplan for bruk av bedriftshelsetjenesten.
 

Publisert 15. aug. 2013 13:27 - Sist endret 10. jan. 2017 09:31