print logo
English version of this page

Utbetaling av feriepengerEksempel på en lønnsslipp i juni

Kopi av en lønnsslipp med forklarende tekster. For regler for beregning av beløp, se pkt. 5 nedenunder.

Tidspunkt for feriepengeutbetaling

 • Feriepenger utbetales i juni, uavhengig av når ferien faktisk avvikles. For eksakt utbetalingsdato se kjøreplan for utbetalinger. Feriepengene utbetales i henhold til avtale mellom arbeidstakerorganisasjonene og staten.
 • Feriepenger for bilagslønnsutbetalinger (overtid, timelønnet arbeid m.v.) blir utbetalt på hovedkjøringen i juni.
 • Ved fratredelse utbetales feriepenger sammen med siste lønning eller neste ordinære lønningsdag. Dersom ny arbeidsgiver er statlig, overføres feriepengegrunnlaget dit og utbetales på vanlig måte fra denne arbeidsgiveren.

Feriepenger erstatter lønn

 • Når man avvikler ferie, trekkes man i lønn for fraværet. Derfor må det trekkes inn lønn tilsvarende de feriedagene som skal avvikles. Dette gjøres samlet for året ved å trekke lønn for 5 uker ferie fra junilønnen.
 • Full feriefritid (25 arbeidsdager) utgjør mer enn en lønnet arbeidsmåned (ca. 22 arbeidsdager) slik at nettolønn for juni blir et negativt beløp.
 • Feriepengene ved full ferieopptjening dekker imidlertid lønnstrekket og bruttoutbetalingen i juni blir normalt større enn vanlig brutto månedslønn.
 • I tillegg blir feriepengene utbetalt uten skattetrekk slik at nettoutbetalingen i juni blir vesentlig større enn vanlig månedslønn.

Eksempel på beregning av junilønn

 • Feriepenger beregnes med 12 % av et opptjeningsgrunnlag fra fjoråret. Dette grunnlaget finner du både på lønns- og trekkoppgaven. Opptjente feriepenger fra fjoråret og inneværede år finner du også på lønnsslippene.
 • Trekk for lønn pr. feriedag beregnes som årslønn delt på 260. Årslønnen beregnes utifra månedslønn i juni.

Eksempel:
NN har en månedslønn på kr 30.000 og opptjente feriepenger på kr 38.000. Trekk for full ferie på 5 uker.

Brutto månedslønn juni:  kr 30.000
Feriepenger 12 %: kr 38.000
- Trekk 5 uker ferie
(månedslønn i juni x 12 mnd x 25 dager / 5 dager * 52 uker):
- kr 34.615
= Bruttolønn i juni: kr 33.385

Det er laget en egen side med flere regneeksempler.

Spesielle regler for personer over 60 år

 • Personer som fyller 60 år i løpet av ferieåret har rett til én uke ekstra ferie. Disse dagene kan kreves avviklet samlet, men ikke nødvendigvis sammenhengende med resten av ferien.
 • For å dekke trekk av lønn for 5 ekstra feriedager utbetales det 2,3 % ekstra feriepenger, dvs. at satsen er 14,3 %.
 • Beregningen og utbetalingen av feriepenger for ekstrauken er imidlertid underlagt en beløpsgrense på 6 ganger grunnbeløpet i folketrygden.
 • For noen dekker derfor ikke feriepengene fullt ut bortfallet av lønn i denne ene uken.

Andre spesielle forhold

 • Manglende opptjening
  • Alle vikarer og fast ansatte som mottar månedslønn i juni trekkes i utgangspunktet for full (5 uker) ferie. Derfor kan junilønnsutbetalingen bli mindre enn vanlig fordi det kan bli trukket lønn for flere dager enn det utbetales feriepenger for.
  • Ønsker man å redusere ferien på grunn av manglende opptjening, må det gis melding til Lønningsseksjonen innen fristen medio mai.
  • Dette gjelder også de over 60 år som ikke får feriepenger som dekker lønnsbortfall for 6. ferieuke på grunn av begrensningen knyttet til feriepengegrunnlag over 6G.
 • Tiltredelse eller fratredelse i juni
  • Alle som fratrer en stilling ved UiO må oppgi om de har ferie tilgode. De som fratrer i juni må sende inn meldingen senest medio mai for å være sikker på at junilønnen blir korrekt.
  • Ved tiltredelse i juni skal det alltid gis beskjed om feriedager.
  • Ved tiltredelse etter juni må det gis beskjed dersom det skal avvikles ferie i løpet av året.
  • Har du tiltrådt 2. juni eller senere, søker du om ferie uten lønn i HR-portalen og vil bli trukket for dette på lønnen den måneden du avvikler ferien.
 • Trekkfrihet i juni
  Merk at det er feriepengene som er trekkfrie, ikke alle utbetalinger i juni. Består junilønnsutbetalingen av 3 uker feriepenger og 2 uker lønn så trekkes det forskuddstrekk av 2 uker lønn.
 • Deltidsansatte
  Deltidsansatte som pga. manglende opptjening ønsker redusert ferie må gi melding om redusert ferie (odt) slik at trekket for ferie blir korrekt.
Publisert 30. sep. 2008 20:34 - Sist endret 20. apr. 2015 08:50