English version of this page

Trygd ved utenlandsopphold

Medlemskapet i norsk folketrygd er et av de viktigste godene du har som bosatt eller arbeidende i Norge. Forhør deg alltid med NAV Internasjonal på telefon 21 07 37 00 hvis du er usikker på om du beholder rettighetene når du reiser ut.


Medlemskap i folketrygden

Generelle punkter

 • Personer som bor i Norge, men oppholder seg midlertidig i utlandet, beholder medlemskapet i folketrygden forutsatt at de ikke utfører lønnet arbeid i utlandet. Med midlertidig opphold menes opphold på inntil 12 måneder, forutsatt at hensikten er å være i Norge i minst 12 måneder etterpå.
 • Ved arbeidsopphold over 12 måneder der lønnen fortsatt betales fra Norge skal det søkes om medlemskap i folketrygden under opphold utenfor Norge (nav.no). Bruk skjemaet søknad om medlemskap i folketrygden under opphold utenfor Norge - NAV 02-08.05 (nav.no). Lokal arbeidsgiver må attestere pkt. 11 på søknaden. Søk i tide - det er opptil 12 ukers behandlingstid!
 • Det anbefales å søke om opprettholdelse av medlemskap i folketrygden også ved utenlandsopphold inntil 12 måneder. Da får du en skriftlig bekreftelse på at du fortsatt er medlem av den norske folketrygden.
 • Hvis du har fått innvilget skattefritak av skattekontoret for lønn opptjent i utlandet, skal du alltid søke om opprettholdelse av medlemskap i folketrygden, dvs. uansett utenlandsoppholdets varighet.
 • Hvis du bestemmer deg for å forlenge oppholdet utenlands utover ett år, må du være klar over at trygderettighetene opphører fra den dagen dette besluttes. Det samme gjelder når du tar lønnet arbeid i utenlandet. Ta kontakt med NAV Internasjonal på telefon 21 07 37 00 for en nærmere avklaring.
 • Du er pliktig til å melde fra til ditt NAV-kontor (nav.no) hvis du kommer tilbake til Norge tidligere enn angitt i søknaden om fortsatt medlemskap ved utenlandsopphold.
 • Les mer om Arbeid og opphold i utlandet (nav.no), Bo i utlandet (helsenorge.no) og Trygd og helseforsikring (engelsk) (euraxess.no).

Kontrollspørsmål du bør stille deg

Familiemedlemmer

 • Familiemedlemmer som følger med fra Norge, er automatisk medlemmer i folketrygden ved opphold under 12 måneder, forutsatt at de ikke skal arbeide i utlandet.
 • Ved lengre opphold, kan forsørgede familiemedlemmer omfattes av arbeidstakerens vedtak om medlemskap. Ektefellen må fylle vilkåret om å ha vært medlem i folketrygden i minst tre hele kalenderår av de siste fem forut for søknadstidspunktet.
 • Det er mulig å få godskrevet omsorgspoeng for ulønnet omsorg for barn under 7 år. Du kan få nærmere opplysninger og søknadsblankett ved å ta kontakt med NAV Internasjonal på telefon 21 07 37 00. Den som opprettholder retten til barnetrygd vil automatisk få godskrevet omsorgspoeng.

Arbeidsopphold innenfor EØS/Sveits

 • Ved midlertidig opphold bør du ta med Europeisk helsetrygdkort (helsenorge.no). Kortet dokumenterer at du har rett til å få dekket utgifter til nødvendig medisinsk behandling når du oppholder deg midlertidig i et annet EU/EØS-land (helsenorge.no) eller Sveits. Du har rett til behandling på lik linje med oppholdslandets borgere. Bestill kortet på nettet (nav.no), så blir det tilsendt i posten i løpet av en ukes tid.
 • Helsetrygdkortet gir dekning etter de reglene som gjelder for landet du er i. I Frankrike er det f.eks. vanlig at man selv må betale 20% av utgiftene ved sykehusopphold. Videre dekkes aldri eventuell hjemsendelse til Norge. Det kan altså være ønskelig med en privat reiseforsikring i tillegg.
 • For de som skal til Bulgaria, Estland, Hellas, Italia, Kypros, Latvia, Litauen, Malta, Polen, Romania, Slovakia, Slovenia, Tsjekkia og Ungarn anbefales det alltid å søke om medlemskap i folketrygden under opphold utenfor Norge (nav.no) ved å bruke skjemaet søknad om medlemskap i folketrygden under opphold utenfor Norge - NAV 02-08.05 (nav.no). I disse landene er det offentlige helsetilbudet vurdert slik at du kan få rett til refusjon etter folketrygdloven, noe som forutsetter at du kan dokumentere ditt medlemskap.
 • Med unntak av kortvarige tjenestereiser anbefales det generelt å søke om opprettholdt medlemskap i folketryden ved arbeidsopphold i et EØS-land eller Sveits, dvs. også ved opphold inntil 12 måneder. For bekreftelse på medlemskapet i folketrygden send søknad om A1 – NAV 02-08.07 (nav.no) til NAV. Bekreftelsen skal leveres til trygdemyndighetene i arbeidslandet. Du vil da bli fritatt fra å betale trygdeavgift i dette landet.

Arbeidsopphold utenfor EØS/Sveits

Arbeidsopphold i USA og Canada

Refusjoner fra folketrygden

Stønadsordninger for foreldre

Fødsels- og foreldrepenger

Barnetrygd

 • Om barnetrygden beholdes ved et utenlandsopphold, er avhengig av en rekke faktorer og bør alltid undersøkes med ditt NAV-kontor (nav.no) eller NAV Internasjonal på telefon 21 07 37 00.
 • NAVs nettsider gir en oversikt over barnetrygd og utland (nav.no).
 • Husk å gi skriftlig beskjed til ditt lokale NAV-kontor når du er tilbake i Norge!

Kontantstøtte

Publisert 10. sep. 2012 16:01 - Sist endret 14. apr. 2020 10:22