Informasjon for deg som er stipendiat ved TF

Som stipendiat er du i en situasjon hvor du er midlertidig ansatt ved fakultetet, samtidig som du er tatt opp på fakultetets organiserte ph.d.-program. Dette gir noen problemstillinger som skiller seg fra hva fakultetets øvrige tilsatte kan oppleve, og som derfor beskrives her.

Ph.d.-programmet på TF

Som stipendiat er du ph.d.-kandidat ved fakultetets ph.d.-program. Det er viktig at du som ph.d.-kandidat setter deg inn i informasjonen du finner på ph.d.-programmets nettsider, ikke minst ph.d.-forskriften og programplanen for ph.d.-programmet på TF.

Opplæringsdelen av ph.d.-graden består av kurs og faglige aktiviteter tilsvarende et halvt årsverk (30 studiepoeng). Det er hensiktsmessig å  bli ferdig med opplæringsdelen så tidlig som mulig i stipendiatperioden.

Ph.d.-programmet har en ph.d.-leder som har det faglige ansvaret for ph.d.-programmet, og er ansvarlig for oppfølging av ph.d.-kandidatene. Ph.d.-leder fungerer også som ombudsmann for kandidatene, og er den man skal ta kontakt med dersom det for eksempel oppstår problemer i forhold til veileder. Ph.d-programmet har også en forskningsrådgiver som har det administrative ansvaret for programmet.

Programråd for ph.d.-utdanningen er et rådgivende organ som har som formål å arbeide for økt kvalitet og effektivitet i forskerutdanningen ved TF.

Ved opptak på ph.d.-programmet tildeler fakultetet en hovedveileder. Det er også vanlig å få tildelt en medveiler.

Stipendiaten som tilsatt

Et doktorgradsstudium er normert til 3 år og en stipendiat blir vanligvis tilsatt for 3 år. Alle stipendiater som leverer avhandling innen 3 eller 3 ½ år etter oppstart, vil få henholdsvis 12 eller 6 måneders ekstra fullføringsstipend (Se "Gjennomføringsstipend" under).

Forskningsdekanen er formelt stipendiatenes nærmeste leder. Medarbeidersamtale brukes ikke i normaltilfelle. Ph.d.-leder følger opp i årlig samtale med den enkelte.

Driftsmidler

Alle stipendiater har driftsmidler tilgjengelig. Midlene kan brukes til innkjøp, reiser osv, jamfør retningslinjer for bruk av driftsmidler. Beløpets størrelse for det enkelte år vil være budsjettavhengig. 
Økonomirådgiveren gir tilbakemelding to ganger i året om hvor mye penger den enkelte har igjen på driftskontoen. Hvis du har behov for å få vite dette på andre tidspunkter, kan du henvende deg til økonomirådgiveren.

Alle ansatte må følge reglene for innkjøp og bestilling. Se egen informasjon for reisebestilling.

Gjennomføringsstipend

Ordningen gjelder alle stipendiater med 3-års tilsetting ved Det teologiske fakultet og innebærer tilbud om forlenget tilsetting etter innlevering av doktoravhandlingen til normert tid.

Retningslinjer for gjennomføringsstipend (pdf)

Standardavtale for gjennomføringsstipend (pdf)

Mal for individuell avtale for gjennomføringsstipend (pdf)

Pliktarbeid

Stipendiater som har blitt tilsatt i stilling utover tre år, har pliktarbeid i stillingen. Arbeidsoppgaver som kan inngå i pliktarbeidet er primært undervisning og eksamen. I tillegg kan det avtales andre faglige, administrative eller velferdsmessige oppgaver av en slik art som ellers ville ha blitt forventet utført av en fast vitenskapelige ansatt ved fakultetet.

Studiedekanen og studieleder holder møte med stipendiaten om planlegging av pliktarbeidet.

Representasjon i organer

Ph.d-kandidater har en tillitsvalgt som representerer ph.d.-kandidatene overfor fakultet og ledelse. Han/hun er valgt av ph.d.-kandidatene og oppnevnt av dekanen. Han/hun representerer også ph.d.-kandidatene i Programrådet for ph.d.-utdanningen.

I tillegg har stipendiater som midlertidig ansatte en representant i fakultetsstyret. Denne representanten velges av de midlertidige.

En stipendiat (uten pliktarbeid) som er underveis i sine 3 år og som blir valgt inn i fakultetsstyret eller som stiller som tillitsvalgt/representant for ph.d.-ene i programrådet for ph.d., får innvilget 2 uker forlengelse av stipendiatperioden for å inneha disse vervene 1 år, 4 uker forlengelse for 2 år og 6 uker forlengelse for 3 år. En stipendiat (uten pliktarbeid) som er varamedlem til fakultetsstyret får møtetid pluss 1 time forberedelse pr. møte.

De midlertidige (stipendiater og postdoktorer) er også representert i innstillingsutvalget (som innstiller til tilsettingsutvalget i tilsettingssaker), fakultetsvalgstyret: https://www.tf.uio.no/om/organisasjon/valg/fakultetsvalgstyret.html og LAMU: https://www.tf.uio.no/om/organisasjon/utvalg/lamu/

Medlem av innstillingsutvalget, fakultetsvalgstyret og LAMU får møtetid pluss 1 time forberedelse pr. møte.

Ferieavvikling

Det er viktig at man søker om ferie i god tid før man tar ut sin ferie. Alle har rett til å avvikle 25 dager (5 uker) ferie pr kalenderår. Arbeidstakere som tiltrer etter 1. oktober har rett til å avvikle 1 uke ferie i tiltredelsesåret. Retten til å avvikle ferie er uavhengig av om man har opptjent rett til feriepenger.
Arbeidstaker har også plikt til å ta ut ferie tilsvarende det vedkommende har opparbeidet lønnskompensasjon for i opptjeningsåret (året forut), jf. UiOs personalhåndbok

For mer informasjon:

Permisjoner

 • Ammepermisjon
  • En arbeidstaker som har 100 % stilling og som ammer sitt barn har rett til tjenestefri med lønn inntil 2 timer pr dag, jf. fellesbestemmelsenes § 19 nr. 4. Har man mindre enn full stilling, gjelder andre regler. Kontakt personalkonsulent for mer informasjon.
  • Ammepermisjon er en lovfestet rett som gir forlengelse i stipendiatperioden.
 • Omsorgspermisjon uten lønn:
  • Søknad om omsorgspermisjon uten lønn skal du levere til din nærmeste leder. Søknaden kan sendes som brev eller e-post, med kopi til personalkonsulenten. Det bør komme tydelig frem i overskriften hvilken type permisjon dette dreier seg om, hvor lenge permisjonen skal vare (fra –til dato) og om hvorfor det søkes permisjon. Permisjonen er pensjonsgivende og gir forlengelse i stipendiatperioden. Arbeidstaker som ønsker å ta ut denne type permisjon, bør melde i fra så snart som mulig til sin arbeidsgiver, helst innen 3-4 uker før permisjonen begynner.
  • Stipendiaten har selv ansvar for å varsle fakultetet ved personalkonsulenten om gjeninntredelse etter lengre tids permisjoner, det bør skje senest to uker i forkant.
  • For mer informasjon, se Statens personalhåndbok.
    
 • Omsorgspermisjon med lønn:
  • Omsorgspermisjon med lønn har først og fremst sammenheng med omsorg for mindreårige barn. Man søker om denne type permisjon i HR-portalen med fraværstypen "Sykt barn/barnep sykdom". Det er en forutsetning at du selv har registret barnet ditt i HR-portalen, se veiledning.
  • Retten til permisjon med lønn ved barns sykdom er i hovedtariffavtalens § 20 fastsatt til ti arbeidsdager pr. kalenderår pr. arbeidstaker, og gjelder barn under 12 år. Man har også i enkelte tilfeller rett til å utvide permisjonskvoten.  Denne type permisjon gir ikke rett til forlengelse.
    
 • Velferdspermisjon
  • Adgang til tjenestefri av sosiale eller velferdsmessige årsaker er nedfelt i hovedtariffavtalen i staten, men betinget av arbeidsgivers skjønnsmessige vurdering i hvert enkelt tilfelle. Velferdspermisjon med lønn søkes gjennom HR-portalen, se veiledning.
  • Søknad om velferdspermisjon uten lønn stiles til nærmeste leder med kopi til personalkonsulent.

Les mer om de ulike typer permisjoner. NB: Husk at personalkonsulent skal ha kopi av alle søknader!

Sykefravær

Du har plikt til å oppsøke lege og skaffe sykmelding dersom fraværet varer utover egenmeldingsdagene. Egenmeldinger registreres av den ansatte selv i HR-portalen. UiO bruker digitale sykemeldinger jf. veiledning.

Det er viktig at leder og personalkonsulent får beskjed når sykemeldingsperioden er over.

Sykefravær over 14 dager gir rett til forlengelse av stipendiatperioden for så lenge sykeperioden varer. Det skal også regnes ut forlengelse av ferie i sykemeldingsperioder ut over 14 dager, les mer her. Personalkonsulenten holder oversikt over forlengelse av ansettelsestid. Oversiktene blir normalt oppdatert hver halvår. Les mer om sykefravær.

UiODoc

UiODoc er forumet for midlertidige vitenskapelige ansatte ved Universitetet i Oslo. Følg med på deres blogg.

Publisert 3. nov. 2015 12:10 - Sist endret 10. nov. 2021 14:50