English version of this page

Seniorpolitiske tiltak ved UiO

UiOs avtale om tiltak rettet mot seniorer gjelder fra du har fylt 60 år.

Seniorsamtale

Når du som UiO-ansatt passerer 60 år, skal du ha en seniorsamtale med din leder. Det er en samtale om status og videre utvikling. Samtalene skal kartlegge dine ønsker og ambisjoner, fremtidsutsikter og kompetanseutviklingsbehov, og danne grunnlag for planlegging av videre arbeidssituasjon.

Seniorkurs

Som senior får du tilbud om seniorkurs i regi av UiO. Kurset går over 5 timer og gir deg mulighet og hjelp til å bli bevisst egne behov og ambisjoner og tilrettelegge av videre arbeidskarriere etter fylte 60 år.

Ekstra ferieuke

Det året du fyller 60 år har du rett til 1 uke ekstra ferie. Disse dagene kan kreves avviklet samlet, men ikke nødvendigvis sammenhengende med resten av ferien. Feriepenger for den ekstra ferieuken beregnes med 2,3 % av fjorårets feriepengegrunnlaget, begrenset oppad til 6 ganger folketrygdens grunnbeløp (G). For ansatte med feriepengegrunnlag over 6 G vil feriepengene ikke fullt ut dekke lønnsbortfallet i den ekstra ferieuken.

Ekstra fridager (seniordager)

  • Fra fylte 62 år får du som statsansatt åtte ekstra fridager pr år. I tillegg gir UiO arbeidstakere over 62 år fire ekstra fridager, slik at det totalt gis 12 ekstra fridager med lønn pr kalenderår. Disse kommer i tillegg til de ordinære 5 ferieukene og den ekstra ferieuken ved fylte 60 år.
  • Fridager kan tas ut som hele dager, enten i sammenhengende perioder eller som enkeltvise dager. Fritiden kan også tas ut i form av fast redusert daglig, ukentlig eller månedlig arbeidstid etter avtale med leder.
  • Kvoten på 12 dager gjelder for et kalenderår og er basert på 100 % stilling. For deltidsstillinger beregnes antall fridager forholdsmessig ut fra stillingsprosent/arbeidsplan og forhøyes til nærmeste hele dag. Samme prinsipp om forholdsmessig beregning gjelder hvis arbeidstaker er ansatt ved UiO bare deler av kalenderåret.
  • Seniordagene er ikke ferie. Uavviklede seniordager kan derfor ikke overføres eller utbetales som lønn, se Hovedtariffavtalene pkt. 5.6 (lovdata.no).
  • Seniordager registreres som fravær med fraværstypen Tj.fri senior i HR-portalen.
Publisert 7. juli 2015 10:24 - Sist endret 10. jan. 2018 15:41