English version of this page

Lokale lønnsforhandlinger ved UiO høsten 2019

UiO skal høsten 2019 gjennomføre lokale lønnsforhandlinger. Krav fremmes fra arbeidsgiver og fra fagforeningene som forhandler seg frem til enighet om hvem som skal gis lønnsopprykk. Du kan selv sende inn krav til din fagforening, og du kan også be om en lønnssamtale med din leder.


Forhandlingsparter

Parter i UiOs lokale lønnsforhandlinger er henholdsvis UiO som arbeidsgiver og fagforeningene NTL (tilknyttet LO Stat), Parat (tilknyttet YS Stat), Forskerforbundet (tilknyttet Unio) og Akademikerne.

Disse partene fremmer hver sine krav og forhandler seg frem til enighet om hvilke arbeidstakere som skal få lønnsendring.

Forhandlingsrammer

Rammene for lokale forhandlinger i staten gis i tariffavtale mellom Staten som arbeidsgiver og hovedsammenslutningene. Staten har én avtale med de tre hovedsammenslutningene LO Stat, Unio og YS Stat (regierungen.no) (pdf) og en annen avtale med Akademikerne (regjeringen.no) (pdf). Fagforeningene under de to respektive avtalene skal derfor ha separate lokale lønnsforhandlinger.

Forhandlingsprosessen

  • Arbeidsgiver og fagforeningene skal utveksle krav i midten av september, og forhandlingene gjennomføres i oktober.
  • Selve forhandlingsprosessen, dvs møtene mellom arbeidsgiver og fagforeningene, foregår i regi av UiOs sentrale nivå, men ledere av fakulteter, Universitetsbiblioteket og museene er med i forhandlingsmøtene.
  • Forhandlingene skal være sluttført innen utgangen av oktober 2019.

Fremgangsmåte ved utforming av lønnskrav

  • Arbeidsgivers vurdering av hvilke medarbeidere det skal fremmes krav på tar utgangspunkt i innspill fra den enkelte arbeidstakers personalleder. Grunnenhetens leder sender sine krav til ledelsen ved fakultetet, Universitetsbiblioteket, museet, LOS, som samordner og formidler kravene videre til et sekretariat i Avdeling for personalstøtte.
  • Den enkelte ansatte kan selv sende inn krav til sin fagforening som fremmer krav på vegne av egne medlemmer. Fagforeningene sender ut melding til sine medlemmer om hvordan og når det kan fremmes krav.
  • Arbeidstaker har også rett til å be om en lønnssamtale med sin leder.

UiOs lokale lønnspolitikk

Partene ved UiO er enige om en lokal lønnspolitikk som blant annet angir prinsipper og kriterier for lønnsvurdering.

Et viktig utgangspunkt i UiOs lønnspolitikk er at lønnsnivå skal

reflektere den enkelte arbeidstakers oppgaver, ansvar og kompetanse, samt synliggjøre og belønne prestasjoner og innsats som bidrar til måloppnåelse innen alle områder og på alle nivåer ved UiO.

Samtidig forutsetter lønnspolitikken at

Alle ansatte ved UiO skal ha likeverdig mulighet til å få vurdert om det foreligger grunnlag for lønnsopprykk.

For å sikre at ingen blir «glemt», er det også avtalt at lokal leder skal foreta spesiell

evaluering av ansatte som de siste 5 år ikke har fått lokal lønnsutvikling.

Dessverre er det likevel ikke slik at alle krav som innfrir lønnspolitikkens kriterier kan imøtekommes. Det fremmes berettigede krav i et omfang som langt overstiger den økonomiske rammen som er til rådighet, og prioriteringene må derfor bli stramme. Dermed er det alltid mange krav som ikke får gjennomslag, ene og alene fordi kravmengden er større enn det er penger til å innfri.

Økonomisk ramme

Det er partene på statlig nivå som avgjør hvor mye penger som skal fordeles i lokale lønnsforhandlinger:

  • I avtalen med LO Stat, Unio og YS Stat er det bestemt at det i 2019 skal forhandles lokalt om en økonomisk pott tilsvarende 1,24 % av lønnsmassen til arbeidstakere organisert i disse tre hovedsammenslutningene samt uorganiserte arbeidstakere.
  • I avtalen med Akademikerne er det bestemt at det skal forhandles lokalt om en pott tilsvarende 2,15 % av lønnsmassen til arbeidstakere organisert i Akademikerne.
Publisert 3. mai 2017 15:02 - Sist endret 25. nov. 2019 14:25