Lønn til studenter

Følgende enheter har egne retningslinjer for avlønning av studenter:

MN: Veiledning for stillingskoder og retningslinjer for avlønning av studenter

Valg av stillingskode skal følge oppgavene personen tilsettes for å utføre. Vi skiller mellom fire hovedaktiviteter:

 1. Undervisning
 2. Vitenskapelig assistanse
 3. Tekniske oppgaver
 4. Administrative oppgaver

Undervisning

Fakultetet definerer det som undervisningssammenheng både når studenten selv holder undervisningen, som f.eks kollokvieleder e.l, og når studenten bidrar i andres undervisning, som hjelpelærer, labveileder e.l. Vi anser det også som undervisningssammenheng når studenten bidrar i forarbeidet og etterarbeidet med undervisningen. Eksempler er utarbeidelse av obliger og retting av disse.

Mulige stillingskoder:

 • Undervisningspersonell uten pedagogisk utdanning, SKO 1424
  Ingen kvalifikasjonskrav. Minstelønnen er 362 800 kroner i årslønn.
 • Universitetslektor, SKO 1009
  Benyttes for personer med avlagt mastergrad. Minstelønn er 456 400 i årslønn.

Vitenskapelig assistanse

Forskrift om ansettelsesvilkår for vitenskapelig assistent (lovdata.no) sier at oppgavene

skal ligge på et akademisk nivå og skal bestå av vitenskapelig assistanse.

Vi anbefaler at kodene i all hovedsak benyttes til forskningsassistanse. Det inkluderer blant annet feltarbeid, laboratoriearbeid, analyser og beregninger.

Forskriften åpner også opp for at stillingskodene tillegges undervisningsoppgaver. Fakultetet forstår det til å omfatte assistanse til undervisningen, ikke selvstendige undervisningsoppgaver. Fakultetet mener derfor at oppgaver som kan kalles hjelpelærer, labveileder eller liknende også kan løses ved tilsetting som vitenskapelig assistent, i motsetning til for eksempel kollokvieleder.

Mulige stillingskoder:

 • Vitenskapelig assistent, SKO 1018
  Ingen kvalifikasjonskrav.  Minstelønnen er 311 200 kroner i årslønn.
 • Vitenskapelig assistent, SKO 1019
  Benyttes for personer med avlagt bachelorgrad. Minstelønn er 362 800 kroner i årslønn.
 • Vitenskapelig assistent, SKO 1020
  Benyttes for personer med avlagt mastergrad. Minstelønn er 397 100 kroner i årslønn.

Tekniske oppgaver

Eksempler på tekniske oppgaver er IT-support, termstuevakter, vedlikehold av instrumenter og utstyr, og enklere laboratorieoppgaver. Å lære opp andre i teknisk utstyr og i laboratoriearbeid er også definert som tekniske oppgaver.

Mulige stillingskoder:

 • Forskningstekniker, SKO 1512
  Benyttes til oppgaver som ikke krever formell ingeniørutdanning, dvs enklere vedlikehold og assistanse innenfor områder som nevnt overfor. Minstelønn er 362 800 kroner i årslønn.
 • Avdelingsingeniør, SKO 1085
  Benyttes til mer selvstendige driftsoppgaver innen teknisk støtte. Minstelønnen for stillingskoden er 376 500 kroner i årslønn, men 456 400 kroner i årslønn hvis personene har mastergrad.

Administrative oppgaver

Eksempler på administrative oppgaver er profilering på åpen dag, stå på stand og liknende avlønning i forbindelse med fadderordningen og sekretærarbeid som ikke er av vitenskapelig art.

Mulige stillingskoder:

 • Sekretær, SKO 1070
  Ingen kvalifikasjonskrav. Benyttes rutinepregede kontortekniske oppgaver. Minstelønn er 323 200 kroner i årslønn.
 • Førstesekretær, SKO 1063
  Ingen kvalifikasjonskrav. Benyttes til f.eks. ekspedisjonsarbeid og kontoroppgaver, og andre enkle, rutinepregede oppgaver. Minstelønn er 335 300 kroner i årslønn.
 • Konsulent, SKO 1065
  Ingen kvalifikasjonskrav. Benyttes til f.eks. sekretæroppgaver og enkle, rutinepregede oppgaver. Minstelønn er 354 500 kroner i årslønn.
 • Førstekonsulent, SKO 1408
  Forutsetter bachelorgrad eller realkompetanse. Benyttes normalt til saksbehandling innen administrative fagfeltene, men kan også brukes til selvstendige oppgaver på et høyere nivå enn det for konsulent. Minstelønnen er 381 200 kroner i årslønn, men 456 400 kroner i årslønn hvis personene har mastergrad.
Publisert 7. nov. 2015 17:19 - Sist endret 6. aug. 2019 13:16