English version of this page

Timelønn 2018/2019

Gyldig fra 1. mai 2018 til 30. april 2019

Tidligere C-tabell utgikk ved mellomoppgjøret 2017 per 01.05.2017.

Beregning av timelønn

Timelønn beregnes med 1950 som delingstall (37,5 timer/uke x 52 uker/år = 1950 timer/år).

Timelønnede som er medlem av Akademikerne

  • Timelønn fastsettes slik: avtalt årslønn fratrukket OU-fond kr 400 kroner og delt på 1950 timer/år, avrundet til nærmeste hele 10-øre.
  • Ved inngåelse av timelønnsavtale for medlemmer av Akademikerne skal det oppgis stillingskode samt timelønn med to desimaler.
  • For stillinger som krever akademisk utdannelse er minstelønnen kr 449 400 pr/år, dvs. kr 230,30 pr/time. Den samme minstelønnen gjelder derfor også for stipendiater og spesialistkandidater, se merknad til stillingskodene.

  • Alle andre minstelønner i stillingskodene i lønnsplanen har utgått. UiO har heller ikke fastsatt minstelønn for medlemmer i Akademikerne for noen stillinger i vår egen lønnspolitikk.

Timelønnede som er uorganisert eller medlem av LO-Stat, Unio eller YS-Stat

  • Timelønn fastsettes slik: avtalt årslønn fratrukket OU-fond kr 400 kroner og delt på 1950 timer/år, avrundet til nærmeste hele 10-øre.
  • Ved inngåelse av timelønnsavtale med uorganiserte eller medlemmer av LO/Unio/YS skal det oppgis stillingskode samt timelønn med to desimaler.

Timelønnstabell LO/Unio/YS

Lønnstrinn 37,5 timer Lønnstrinn 37,5 timer
19 151,70 61 273,70
20 153,50 62 279,00
21 155,40 63 284,50
22 157,30 64 289,80
23 159,20 65 295,20
24 161,20 66 300,60
25 163,30 67 306,20
26 165,40 68 311,40
27 167,40 69 317,40
28 169,40 70 323,70
29 171,30 71 331,40
30 173,30 72 337,40
31 175,20 73 343,40
32 177,20 74 349,60
33 179,20 75 356,50
34 181,30 76 365,70
35 183,40 77 374,90
36 185,50 78 386,90
37 187,90 79 399,10
38 190,30 80 411,40
39 192,70 81 423,40
40 195,20 82 435,10
41 197,80 83 446,60
42 200,70 84 458,20
43 203,50 85 472,80
44 206,60 86 487,20
45 209,60 87 501,80
46 212,70 88 513,30
47 216,10 89 524,90
48 219,50 90 536,50
49 223,10 91 548,30
50 226,70 92 559,70
51 230,30 93 571,40
52 234,10 94 582,90
53 238,20 95 594,60
54 242,00 96 605,90
55 246,30 97 617,30
56 250,30 98 628,70
57 254,70 99 639,60
58 259,20 100 650,50
59 264,00 101 661,30
60 268,60    

Beregning av grunnsats for overtid, helge- og høytidsdager m.v.

For alle ansatte beregnes timesats for overtid, helge- og høytidsdager m.v. med delingstall 1850 timer/år, se Hovedtariffavtalene §§ 13, 15 og 16 (lovdata.no).

Publisert 14. juni 2018 15:51 - Sist endret 21. okt. 2020 10:20