Retningslinjer for KHMs velferdsutvalg

Søknadsfrist er 1. februar og 1. september hvert år. Søknader sendes Velferdsutvalget v/sekretær Jan S. Jensen.

  1. KHMs velferdsutvalg er museets saksbehandlingsorgan i søknader om økonomisk støtte til konkrete velferdstiltak for KHMs tilsatte. Utvalgets overordnede mål er å understøtte tiltak som kan fremme trivsel, velferd og arbeidsglede for KHMs ansatte.
  2. Velferdsutvalget (VU) utgår fra og har samme medlemmer som KHMs lokale arbeidsmiljøutvalg (LAMU), organisert slik at LAMU i nærmere definerte saker og saksfelt settes som KHMs velferdsutvalg. Det skal fremgå tydelig av innkallinger og referater hvilke saker som er LAMU- og hvilke som er VU-saker. LAMUs sekretær (HMS-koordinatoren) er også sekretær for VU.
  3. VU behandler konkrete søknader, og fatter beslutninger, om støtte fra ”potten for frie velferdsmidler”. Størrelsen på potten fastsettes årlig av museumsdirektøren på grunnlag av styrets budsjettvedtak. Det kan tildeles støtte til alle typer av tiltak som har som formål å fremme velferd og trivsel for KHMs tilsatte, herunder trim-/idrettsaktiviteter, interne kulturarrangementer, ekskursjoner/turer o.l. En forutsetning for støtte er at tiltaket har en innretning som innbyr til bred deltakelse, enten fra hele KHM eller fra grupper av KHM-tilsatte. Ordningen med støtte til velferdstiltak skal kunngjøres i god tid før behandlingen av søknadene, og på en måte som sikrer at kunngjøringen når ut til alle KHM-tilsatte.
  4. Velferdsutvalget kan på generelt grunnlag også uttale seg i spørsmål vedrørende utformingen av KHMs velferdspolitikk, herunder rammer/omfang for fester og feiringer, prinsipper vedr. avslutninger, gaver og påskjønnelser. Utvalget kan i tilknytning til den årlige budsjettprosessen avgi uttalelse om størrelsen på og innretningen på KHMs totale avsetning til velferdstiltak (tiltak 900002).
  5. Utvalgets formelle beslutningsmyndighet begrenser seg til vedtak om støtte fra potten for frie velferdsmidler. Vedtak i disse sakene fattes med simpelt flertall. Utvalget fastsetter selv videre rutiner og forretningsorden for sin virksomhet, herunder møtefrekvens og utfyllende bestemmelser for behandlingen av søknadene om støtte fra potten for frie velferdsmidler. Utvalget avgir årlig en kortfattet rapport om sin virksomhet.

 

Publisert 14. jan. 2015 12:44 - Sist endret 2. aug. 2016 12:26