English version of this page

Retningslinjer for KVU

Retningslinjene for Kultur- og velferdsutvalget (KVU) er revidert og godkjent i forhandlingmøte mellom partene ved UiO 11.5.2010. Retningslinjene gjøres gjeldende fra 1.6.2010. Retningslinjene er revidert i forhandlinger mellom UiO og tjenestemannsorganisasjonene 8.2.2018.

1. Formål

KVU skal bidra til å styrke fellesskapet og tilhørigheten til UiO blant alle ansatte.

Arrangementer i regi av KVU er åpne for alle ansatte, og arbeidsgiver skal i størst mulig grad legge til rette for at det skal være mulig å delta.

2. Tiltak

KVU skal arrangere aktiviteter og skape møteplasser på tvers av grensene mellom arbeidssteder, fag og stillinger, slik at de ansatte blir bedre kjent med ulike deler av UiO og med hverandre.

Arrangementene kan være av sosial og kulturell art, ekskursjoner og spesielle idrettsarrangementer.

KVU kan også gi støtte til foreninger og aktiviteter med et snevrere formål, som i utgangspunktet er åpne for alle UiOs ansatte. Videre kan utvalget støtte igangsetting av sosiale nettverk og andre tiltak på tvers av fag og stillingsgrenser, som tar sikte på å bedre trivselen blant ansatte.

KVU administrerer Velferdsprisen som deles ut årlig til en gruppe ansatte, et fagmiljø eller enkeltpersoner.

3. Sammensetning, funksjon og funksjonstid

KVU er partssammensatt med like antall representanter fra arbeidsgiver og fagforeningene pluss en observatør:

  • Arbeidsgiver: 4 representanter
  • Parat UiO: 1 representant
  • Forskerforbundet UiO: 1 representant
  • NTL UiO: 1 representant
  • Akademikerne UiO: 1 representant
  • 1 observatør/ressursperson

Arbeidsgiverrepresentantene og observatør/ressursperson oppnevnes av universitetsdirektøren. Fagforeningene oppnevner egne representanter. I tillegg oppnevnes det en felles vararepresentant for fagforeningene og en felles vararepresentant for arbeidsgiversiden. Vararepresentantene har møterett i utvalget.

Ved forslag og oppnevning av medlemmene og varamedlemmene skal det så vidt mulig tas sikte på bredde i sammensetningen mht. fagmiljø, stilling, kjønn, alder og kulturbakgrunn.

Medlemmene oppnevnes for en periode på tre år, med mulighet for gjenvalg for én ny periode. Oppnevning foretas 31. januar eller 31. juli, men da bare av et antall som tilsvarer maksimalt halvparten av medlemmene, slik at normalt inntil 2 fra arbeidsgiversiden og inntil 2 fra arbeidstakersiden skiftes ut hver gang.

Utvalget velger selv sin leder for en periode på tre år. Leder kan gjenvelges for én ny periode. Ledervervet bør gå på omgang mellom arbeidsgiverside og arbeidstakerside. Utvalget velger en nestleder blant sine medlemmer, som trer inn for leder når denne har forfall.

Lederen har ansvar for å lede utvalget i samsvar med målet for KVU og for at tildelte budsjettmidler fordeles og brukes i samsvar med gjeldende retningslinjer.

Utvalgets medlemmer må forvente å få fordelt oppgaver i tilknytning til utvalgets virksomhet og de enkelte arrangementene. Minst ett medlem skal representere ved hvert arrangement. Utvalgets medlemmer deltar gratis i alle KVUs tiltak.

4. Møter

KVU har minimum fire møter i året, to om våren og to om høsten.

Møter ut over dette holdes når enten lederen eller to av medlemmene ber om det.

Utvalget er beslutningsdyktig når minst fire av medlemmene er til stede.

Medlemmene har stemmeplikt.

Vedtak fattes med vanlig flertall. Ved stemmelikhet er lederens stemme avgjørende.

5. Budsjett og regnskap

KVU tildeles årlig midler fra UiOs budsjett.

KVU fordeler midlene slik at de kommer de ansatte til gode i tråd med formålet for utvalget.

Regnskapsåret for KVU følger kalenderåret. Bruken av midlene er underlagt vanlig revisjonskontroll.

Årsberetning om utvalgets virksomhet leveres universitetsdirektøren innen 1. februar hvert år.

6. Informasjon og kunngjøring

KVU informerer om utvalgets tilbud gjennom de ulike interne informasjonskanalene ved UiO.

Publisert 8. okt. 2008 12:52 - Sist endret 11. sep. 2018 16:08