Retningslinjer for vitenskapelige assistenter og for studenter med stipend, og om tildelt arbeidsplass ved Instituttet

Revidert 12.3.07, men med enkelte mindre endringer vedtatt i 2010, 2014 innarbeidet. Fra 16.2.2015 er avsnitt 1.2 vesentlig oppdatert og endret, ved at instituttleder i samråd med fakultetets øvrige institutter har besluttet at det kan ansettes vitenskapelige assistenter også for å skrive masteroppgaver på 30 studiepoeng (ikke bare 60 studiepoeng som tidligere).

Dette reglementet gjelder for vitass-stillinger som er lyst ut med en kombinasjon av egen forskningstid (skriving av masteroppgave) og andre opgaver (pliktarbeid for forskningsmiljøet ved IOR).  

Pliktarbeid

1.1

Innhold og omfang av pliktarbeidet skal være det samme for eksternt finansierte vitenskapelige assistenter som for vitenskapelige assistenter som lønnes over det ordinære budsjett for Universitetet i Oslo. Ved ekstern finansiering avklares forholdet vedrørende pliktarbeidet med finansieringskilden av Instituttet.

1.2

For vitenskapelige assistenter i ordinær vitass-stilling (halv stilling med ansettelse over to semester for å skrive avhandling på 60 studiepoeng), skal det totale omfang av pliktarbeidet på årsbasis ikke overstige 200 timer for den enkelte vitenskapelige assistent.

For vitenskapelige assistenter i halv stilling med ansettelse over to semester, som skriver avhandling på 30 studiepoeng, skal det totale omfang av pliktarbeidet på årsbasis ikke overstige 300 timer for den enkelte vitenskapelige assistent.

For vitenskapelige assistenter i halv stilling med ansettelse i ett semester, som skriver avhandling på 30 studiepoeng, skal det totale omfang av pliktarbeidet på årsbasis ikke overstige 100 timer for den enkelte vitenskapelige assistent.

 

1.3

Pliktarbeidet fordeles på de enkelte vitenskapelige assistenter og studentstipendiater av vit.ass.koordinator, i samråd med kontorsjef og instituttleder, jfr. også 1.7.

For eksternt finansierte vitenskapelige assistenter skal pliktarbeidet normalt fordeles med 50% på vedkommende fagmiljø og 50% på Instituttet.  Hvis en av partene i det enkelte tilfelle har benyttet lite av sine timer det første halvåret, kan en annen fordeling avtales mellom prosjektansvarlig og instituttleder/kontorsjef.

1.4

Pliktarbeidet skal i hovedsak være av faglig karakter. Som eksempler på pliktarbeid av faglig karakter nevnes

  • gjennomgåelse av en eller flere rettskilder på et bestemt angitt rettsområde, f.eks. rettspraksis, forvaltningspraksis, lovforarbeider, litteratur osv.
  • gjennomgåelse av utkast til artikler, deler av bøker m.v., med tilbakemelding til forfatter m.h.t. innhold og/eller fremstilling
  • sjekking av om henvisninger og sitater er faglig relevante
  • bidra til faglig tilrettelegning av instituttseminarer m.v.
  • bistand med planlegging og eventuelt gjennomføring av undervisning, forutsatt at dette ikke går på bekostning av støtte til forskningsaktiviteten

Større pliktarbeidsoppdrag på mer enn 50 timer skal godkjennes av kontorsjef eller instituttleder.

1.5

Det inngår som en del av pliktarbeidet å assistere ved arrangementer ved Instituttet av faglig og sosial art, så som instituttlunsjer, seminarer, julebord osv.

1.6

Spørsmål som måtte oppstå med hensyn til arbeidets art, og fordelingen mellom de ulike fagmiljøer og avdelinger ved Instituttet, vurderes av kontorsjef/instituttleder, i samråd med vedkommende faglærer.

 

2

Tilstedeværelse m.v.

Det forutsettes at de enkelte vitenskapelige assistenter og student- stipendiater er tilstede på Instituttet i vanlig kontortid, om ikke annet er avtalt. Instituttet/UiO har kjernetid kl. 9.00 -14.00. Vitenskapelige assistenter  forventes å være tilstede 4 timer daglig innenfor kjernetiden. Fravær utover dette skal meldes kontorsjef og instituttets vitasskoordinator, med opplysning om fraværsgrunn. Feriefravær avtales med kontorsjef/veileder og skal meldes til vitasskoordinatoren. Lønn/stipend reduseres forholdsmessig ved urettmessig fravær.

3

Annet arbeid m.v.

Det forutsettes at den enkelte vitenskapelige assistent i ansettelsesperioden ikke har annet arbeid e.l., med mindre annet er skriftlig godtatt av instituttleder,. Samtykke vil lettere bli gitt til arbeid i tilknytning til fakultets undervisning, så som oppgaveretting, seminar, kurs m.v., enn til arbeid for eksterne foretak.

4

Fratredelse. Arbeidsplass for å fullføre avhandling

Fratredelse skjer ved ansettelsesperiodens utløp; arbeidsplassen skal da være ryddet og nøkler leveres kontorsjef.

Dersom det er strengt nødvendig for å få fullført avhandlingen, kan den vitenskapelige assistent gis tillatelse til å disponere en arbeidsplass på Instituttet, dersom veileder anbefaler dette, og mangelfull fremdrift skyldes forhold som ikke kan tilbakeføres til den vitenskapelige assistentens eget forhold. Tillatelse til å disponere slik arbeidsplass gis av instituttleder eller kontorsjef. Forpliktelsen til å utføre pliktarbeid utvides tilsvarende, med 17 timer pr. måned. Vedkommende forutsettes fortsatt å være tilstede på Instituttet i vanlig kontortid, om ikke annet er avtalt. Fravær skal meldes på samme måte som i ansettelsesperioden. Det forutsettes at vedkommende heller ikke i dette tidsrom har annet arbeid e.l., med mindre annet er skriftlig godtatt av instituttleder.
 

5

Tildeling av arbeidsplass ved Instituttet.

Instituttleder kan tildele arbeidsplass ved Instituttet til studenter som skal skrive avhandling, og som har et særlig behov for slik arbeidsplass, når dette er anbefalt av veileder.

Den som blir gitt slik arbeidsplass er forpliktet til å utføre pliktarbeid med 17 timer pr. måned. Vedkommende forutsettes også å være tilstede på Instituttet i vanlig kontortid, om ikke annet er avtalt. Fravær skal meldes kontorsjef, med opplysning om fraværsgrunn. Det forutsettes at vedkommende i dette tidsrom ikke har annet arbeid e.l., med mindre annet er skriftlig godtatt av instituttleder.

Publisert 9. nov. 2015 09:38 - Sist endret 31. jan. 2020 09:18