Driftsmidler ved IAKH

Driftsmidler ved IAKH

IAKH følger HFs retningslinjer for bruk av driftsmidler, som sier at:

Personlige driftsmidler kan brukes til faglig virksomhet, som forskningsreiser, forskningsassistanse, bokkjøp, kjøp av teknisk utstyr, kontormateriell mm. Midlene kan benyttes til kjøp av datamaskin og skriver til hjemmekontor, men ikke til annet utstyr til hjemmekontor (det vil si ikke til skrivebord, bokhyller, kontorstol og lignende). Midlene er ikke lønn, innkjøpt utstyr og bøker tilhører universitetet.

Vanlig kontorrekvisita bekostes av instituttet. Ved spesielle behov, ta kontakt med Alf Storrud eller Tarjei Solberg.

Instituttstyret bestemmer årlig hvor mye som skal settes av til driftsmidler til det fast vitenskapelige personalet. Driftsmidler tildeles per kalenderår, og kan ikke overføres fra et år til et annet (med unntak for stipendiater og postdoktorer som har et fast beløp for hele ansettelsesperioden).

Satser per 2018:

  • Fast vitenskapelig ansatte kan benytte inntil kroner 15.000 i driftsmidler per år.
  • Nye faste vitenskapelige ansatte vil få 20 000 kroner ekstra i driftsmidler de to første årene de er ansatt.

  • Vitenskapelige ansatte som har ledet ph.d.-kandidater frem til disputas foregående år får ytteligere driftsmidler. I tråd med fakultetets tildeling av disputasmidler til instituttet, får de som har veiledet kandidater som kvalifiserer til ett års gjennomføringsstipend 20 000 kr. De som har veiledet kandidater som har levert senere, får 12 000 kr.

  • II-stillinger får 3000 kr per år.
  • Internt finansierte stipendiater får 25.000 kr i året over tre år. Hvis doktorgraden leveres til normert tid, får stipendiaten et ekstra år med 25.000 kr i driftsmidler. Disse midlene tildeles for hele stipendperioden, som betyr at eventuelle over- og underskudd automatisk overføres fra ett år til det neste.
  • Internt finansierte postdoktorer ved IAKH får 15.000 kr per år. Midlene er overførbare.
  • Eksternt finansierte stipendiater og postdoktorer vil disponere driftsmidler avhengig av prosjektets finansiering.

Andre typer midler

Småforsk: Midler som tildeles fra fakultetet til fast vitenskapelig ansatte og postdoktorer. Fordeles på grunnlag av oppnådde publiseringspoeng i en treårsperiode. For 2018-midlene er perioden 2014-2016. De som har publisert tellende publikasjoner på 2,1 publikasjonspoeng eller mer i denne perioden, tildeles 20. 000 kr for 2018. Midlene er ikke overførbare. Ved IAKH regnskapsføres småforskmidler sammen med ordinære driftsmidler.

Forskningsmidler: Forskningsmidler tildeles etter søknad og utlyses én til to ganger i året. Midlene kan kun brukes til det formål som angis i søknaden og de er ikke overførbare. Forskningsmidler regnskapsføres på et eget tiltak.

Publisert 30. nov. 2015 14:02 - Sist endret 6. mars 2018 16:42