Retningslinjer for bruk av driftsmidler ved ILN

ILNs styre tildeler hvert år driftsmidler til instituttets faste og midlertidige vitenskapelig ansatte.

Hvor mye driftsmidler har jeg til disposisjon?

Fast vitenskapelig ansatte
Du vil få beskjed i begynnelsen av hvert år hvor mye driftsmidler du har til disposisjon.
Størrelsen på personlige driftsmidler vedtas av instituttstyret årlig i forbindelse med vedtak av instituttets budsjett. I 2019 er summen 5000 kr.

Ytterlige driftsmidler blir tildelt vitenskapelige ansatte som har ledet ph.d.-kandidater frem til disputas. I tråd med fakultetets tildeling av disputasmidler til instituttet, får de som har veiledet kandidater som kvalifiserer til ett års gjennomføringsstipend 15 000 kr. Midlene stilles til disposisjon året etter at kandidaten har gjennomført disputas.

Stipendiater og postdoktorer blir tildelt 25 000 kr per år i perioden de er ansatt. Ubrukte midler kan overføres. Gjennomføringsstipendiater får ikke tildelt driftsmidler, men kan disponere ubrukte midler fra tidligere år i stipendiatperioden.


Småforsk
Fakultetet overfører årlig såkalte småforskmidler til instituttet. Grunnlaget for tildelingen defineres av fakultetet med utgangspunkt i summen av publiseringspoeng over en treårsperiode. Ledelsen ved instituttet bestemmer hvert år om det skal fordeles småforskmidler og hvor mye som vil bli tildelt den enkelte forsker.

Ansatte som kvalifiserer til å få småforskmidler vil få beskjed om dette direkte fra instituttet. Det er ikke automatikk i tildeling av midler. Den enkelte ansatte må utarbeide en plan for bruk som forskningslederen må godkjenne før midlene blir stilt til disposisjon. Søknaden sendes til forskningsrådgiverne innen 15. februar hvert år. Midlene kan benyttes på lik linje som andre driftsmidler.

Hva kan man bruke driftsmidler til?

Driftsmidlene kan dekke utgifter til forskningsrelatert virksomhet som faglige reiser, møter ansettelse av forskningsassistenter, innkjøp av litteratur, språkvask, konferanser og andre forskningsrelaterte aktiviteter. Husk at alle innkjøp må gjøres gjennom nettskjema. Les mer om innkjøpsrutiner her.

Hvor lenge kan man disponere med driftsmidlene sine?

Driftsmidlene skal som hovedregel benyttes i løpet av året, i særskilte tilfeller kan det søkes om overføring av ubrukte midler til året etter. Småforskmidler skal benyttes i det året de tildeles og er ikke overførbare. Fast vitenskapelig personale som ønsker driftsmidler overført må sende en begrunnet søknad til administrativ leder i god tid før årets avslutning.

Lønn og honorar
Alle aktiviteter som innebærer lønn eller honorar til enkelte personer kan ikke settes i gang før oppdraget er godkjent av administrativ leder. Når det skal utbetales timelønn til en vitenskapelig assistent eller et honorar, for eksempel for et foredrag, en panelsamtale eller en gjesteforelesning, må det inngås en kontrakt med vedkommende før oppdraget utføres. Kontakt studiekonsulent eller forskningsrådgiver FØR arbeidet begynner, slik at den som skal utføre arbeidet mottar en arbeidsavtale.

Ikke alle oppdrag for gjesteforelesninger og lignende må lønnes med et honorar. En avtale om å dekke reisekostnader vil i mange tilfeller være tilstrekkelig. Hvis den eksterne bidragsyteren uansett skal lønnes, må honoraret forhandles før arbeidet gjennomføres. Det finnes ingen standardsatser for slike oppdrag og honorarets størrelse vil blant annet avhenge av oppdragets omfang, forventninger til den eksterne og vedkommendes arbeidssituasjon (fast stilling eller freelance). Merk også at mange forfattere lønnes etter standardsatser.

Vitenskapelige assistenter ansettes vanligvis på en timekontrakt. Les mer om betingelser og lønnstrinn her.

Faglige reiser
Med faglige reiser menes som regel reiser til konferanser, workshops og møter som ikke holdes i Oslo. Husk at alle bestillinger av fly, hotell og leiebil i forbindelse med tjenestereiser, både i inn- og utland, skal gå gjennom UiOs reisebyrå Egencia og må være godkjent av nærmeste leder.

Skriveopphold regnes ikke i utgangspunktet ikke som faglige reiser. Unntak kan være at oppholdet omfatter et tydelig samarbeid med andre (internasjonale) samforfattere, at det handler seg om større skriveseminar eller at oppholdet er definert i et invitasjonsbrev fra en annen institusjon.

Faglige arrangement
Som hovedregel skal ikke bevertning benyttes til interne møter med mindre det er eksterne deltakere som ikke jobber på UiO. Alle bevertningskostnader må også holde seg innenfor statens satser. De aktuelle satsene finnes i HFs bestillingsskjema som skal benyttes for alle bestillinger. Husk også at du trenger en deltakerliste og program når bevertning og restaurantbesøk skal bestilles.


Datautstyr

Fakultetet har en politikk for at det som standard kun skal tilbys én personlig IT-enhet per ansatt.

Hvis du har behov for en spesiell type programvare, sjekk UiOs programkiosk først.

Vær også oppmerksom på at utstyr og programvare som er kjøpt med driftsmidler tilhører universitetet og skal avleveres når arbeidsforholdet avsluttes.

Hvor lenge kan man disponere driftsmidlene?

Driftsmidlene og småforskmidler skal benyttes i det året de er tildelt, og kan ikke overføres fra et kalenderår til et annet.

Kan man søke om flere driftsmidler?

Alle ansatte ved ILN kan søke Forskningskomiteen om midler så fremt egne driftsmidler er brukt opp eller det kan presenteres en plan for bruk av dem.
Les mer om frister og retningslinjer for å søke støtte her.

Ansatte fra NORINT-miljøet kan søke om midler fra NORINT-komiteen til faglig utvikling. Søknader kan sendes inn fortløpende til norintkomiteen@iln.uio.no
Les mer om retningslinjene for støtte her.

 

Publisert 15. juli 2015 13:53 - Sist endret 1. mars 2020 22:07