English version of this page

Utlysning av MSCA Postdoktor Master Class 2020

Styrk ditt eget forskningsmiljø med en MSCA postdoktor! Kjenner du til en knakende god forsker? Send dem til oss!

HF skal tiltrekke seg attraktive postdoktorkandidater fra utlandet gjennom Marie Skłodowska-Curie Actions Individual Fellowships-programmet. I fjor ble det innvilget hele ni slike prosjekter, som er rekord for HF og UiO. Vi fortsetter derfor med Master Class også i 2020, da for fjerde gang. 

Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) er en del av det europeiske forskningsprogrammet Horizon 2020, og gir lønns- og mobilitetsmidler for forskere som vil fremme sin karriere med et utenlandsopphold. Individual Fellowships er lønnsmidler og institusjonelle tilskudd til dyktige, kreative og mobile forskere. Midlene er tilgjengelige som et postdoktorstipend til forskere med mer enn fire års forskererfaring eller en ph.d.-grad, og gis for opphold i og utenfor Europa. Søkere som ønsker seg til Norge kan ikke ha bodd, arbeidet eller studert m.m. her i mer enn 12 måneder de siste tre årene, regnet fra søknadsfristen. Utfyllende informasjon og kriterier blir annonsert på Horisont 2020s nettsider.

HFs ordning følger Københavns Universitets opplegg for deres eksterne MSCA-søkere, som har hatt stor suksess. Målet med HFs ordning er å tilby støtte på et tidlig tidspunkt og hjelpe eksterne søkere med å utforme gode søknader.

I fjor ble det innvilget hele ni prosjekter, som er rekord for HF og UiO. 

Vi fortsetter derfor med en MSCA Postdoktor Master Class i 2020, der vi inviterer aktuelle søkere til Oslo, for en introduksjon til programmet og søknadsprosedyrer samt møter med faglige kontaktpersoner og forskergrupper. På bakgrunn av erfaringene fra tidligere runder, har vi samlingen i mai og vil ha et opplegg for å følge kandidatene tett frem mot søknadsfristen i september 2020.

Individual Fellowships handler om søkernes karriereutvikling, men også hva vertsinstitusjonen kan lære av søkeren, altså en toveis overføring av kunnskap. Søknadene er derfor et samarbeid mellom søker og faglig kontaktperson, og burde skrives i fellesskap. De faglige kontaktpersonene forventes å introdusere søkerne til institutt og relevant fagmiljø, ta del i skrivingen av søknadene, samt å ta sine søkere med på en middag i løpet av samlingen i mai. Faglige kontaktpersoner må også kunne delta på samlingen.

Vi lyser ut plasser til samlingen i mai med følgende frister:

3. februar 2020: frist for nominering av kandidater til HF
1) Søkerens CV, 2) prosjekttittel og skisse over prosjektideen (ca. 1 side) og 3) faglig kontaktpersons korte vurdering av hvorfor søkerens prosjekt er relevant for eget eller forskergruppens arbeid, sendes m.g.evensen@hf.uio.no innen 3. februar.
Dekanatet foretar en utvelgelse av innsendte kandidater for opptak til samlingen i mai.

Kriteriene på utvelgelse er: 1) kvaliteten på søkerens faglige profil (målt gjennom utdanning, publikasjoner, samarbeidsprosjekter, priser, viktige verv, internasjonal forskningsaktivitet mm.); 2) det foreslåtte prosjektets relevans for faglig kontaktperson og/eller forskergruppens pågående forskningsprosjekter; 3) prosjektideens originalitet og gjennomførbarhet.

HF ordner flybilletter og hotellopphold for deltakerne, men internfakturerer kostnadene til instituttene. I den sammenheng minner vi om UiOs PES-ordning, der det overføres en rundsum til instituttene basert på antall innsendte søknader. 

13. - 14. mai 2020: MSCA Postdoktor Master Class

Første dag tar for seg MSCA-programmet, søknadsprosedyrer og møter med faglig kontaktperson og forskergrupper.
Andre dag er satt av til søknadsskriving sammen med faglig kontaktperson, i samarbeid med forskningsrådgiver og eventuelt forskergruppen.

Forskergruppene/instituttene må invitere søkerne med på middag den første kvelden.
Denne kostanden må dekkes av gruppen / instituttet.

Vi minner om at tidligere søkere til postdoktorstillinger, som ikke nådde helt opp, kan være aktuelle kandidater.

Arrangør

Forskningsseksjonen ved HF
Emneord: Marie Sklodowska-Curie actions, Mobilitet, Ekstern finansiering
Publisert 13. nov. 2019 13:17 - Sist endret 13. nov. 2019 14:15