Personlige driftsmidler ved Institutt for privatrett

- Retningslinjer for bruk av personlige driftsmidler.

 1. Retningslinjene gjelder for personlige driftsmidler som instituttet for det enkelte år bevilger til dette formål, samt driftsmidler fra andre kilder som blir kanalisert gjennom instituttet. Beløpenes størrelse blir bekjentgjort i januar hvert år.
   
 2. Driftsmidler gis til medarbeidere i vitenskapelig stilling som ikke har permisjon uten lønn, sykepermisjon av lengre varighet eller permisjon i forbindelse med fødsel.

  Ansatte som arbeider deltid får tildeling i samsvar med sin stillingsbrøk. Ansatte som arbeider i mindre enn 50 % stilling, vitenskapelige assistenter samt ansatte i bistilling (herunder II-stilling), omfattes ikke av ordningen med automatisk driftstilskudd (uten hensyn til hvordan de er lønnet).
   
 3. Driftsmidler tilfaller den som er ansatt pr. 1. januar hvert år. Den som i løpet av året tiltrer, gjeninntrer i eller fratrer sin stilling ved instituttet får som regel forholdsmessig tildeling.
   
 4. Driftsbevilgningen kan brukes til faglitteratur, vitenskapelig assistanse (inkl. språkvask) samt faglig begrunnede reiser og kurs.

  I den grad behovet ikke på annen måte er dekket av instituttet eller av eksterne finansieringskilder, kan beløpet også benyttes til innkjøp av en bærbar PC (inkl. printer), nettbrett (f.eks. iPad) og iPhone. Slikt utstyr dekkes bare dersom det er innkjøpt av it-ansvarlig ved instituttet, og er å anse som Universitetets eiendom.
   
 5. Er det tvil om det formål som driftsbevilgningen ønskes brukt til faller inn under ordningen, drøftes det så vidt mulig med kontorsjefen på forhånd.
   
 6. Administrasjonen underrettes ved faktura/regning etter hvert som utgiftene påløper.
   
 7. Driftsmidler som ikke er benyttet innen regnskapsårets utløp kan ikke overføres til neste år. (Gjelder ikke stipendiater.)
Publisert 6. nov. 2015 12:24 - Sist endret 6. nov. 2015 12:24