Throne Holst Stiftelse (THS)

Throne Holsts Stiftelse har som sin viktigste oppgave å bevilge driftsmidler til forskere ved Avdeling for ernæringsvitenskap. Det gis vanligvis mulighet til å søke om slike midler hvert år.

Utlysning og bruk av midler

Utlysning (med søknadsskjema) blir sendt ut per e-post til alle vitenskapelige ansatte hver september, med søknadsfrist oktober/november samme år. Stiftelsen kan i tillegg bevilge årlige driftsmidler som er knyttet til faste stillinger lønnet av stiftelsen. Begge disse formene for driftsmidler må brukes innen 2 år, ellers går de tilbake til stiftelsen.

Stiftelsen har også åpnet muligheten for å sette inn eksterne midler på stiftelsen. Det er ingen tidsfrist for bruk av disse eksterne midlene.

Økonomiske rutiner

All THS forskningsstøtte blir fra og med 2011 satt inn på ulike UiO-konti som begynner med 71xxxx. Hver forsker/prosjektleder som har fått bevilget forskningsmidler fra THS vil få oppgitt det nytt kontonummer av IMBs økonomikonsulent Helene Fondevik Senn.

Anskaffelser og betaling, refusjoner og reiseregninger følger da også UiOs rutiner for dette. Bruk  UiO sine skjemaer for refusjoner og reiseregninger mm.

Følgende tilskudd/inntekter kan overføres til 27-konti:

 • Støtte fra eksterne fond el. etter søknad: Personer som har prosjektstøtte fra THS og søker eksterne fond om tilleggsmidler (frie midler) til prosjektene. Det foreligger søknad og ingen krav om gjenytelser. UNIFOR lager en betalingsanmodning under henvisning til bevilgningsbrev som tidligere.
 • Støtte fra næringslivet: Eksterne bidragsytere som gir kontant-støtte eller støtte i form av kostnadsdekning til forskningsprosjekter. Slik støtte har tidligere vært gitt i de fleste tilfeller på bakgrunn av uformell korrespondanse, og er ikke nedtegnet i noen formell avtale/bekreftelse.

Vi må nå lage en avtale/notat/email mellom partnene før utbetalingen skjer. Her er et forslag til avtaletekst som kan tilpasses hver enkelt avtale:

”Det vises til (tlf/epost/annet) den (dato) mellom (navn) på vegne av (navn) og (ditt navn) om tilskudd (evt. dekning av kostnader) til prosjekt (navn) med kr (beløp) til (type kostnader). Det foreligger ingen avtalte spesifikke gjenytelser fra tilskuddsmottaker. Beløpet skal innbetales til Direktør Throne Holsts Stiftelse for Ernæringsforskning, som også bidrar med tilskudd til forskningsprosjektet. Det vil bli sendt en betalingsanmodning med henvisning til denne avtalebekreftelsen.”

UNIFOR vil som tidligere sende ut betalingsanmodning. Tekst på anmodingen kan være første del av den samme avtaleteksten over.

 • Overføring av midler mellom forskere: Samarbeidspartnere som bidrar med delfinansiering i form av tilskudd til f.eks dekning av lønn for ansatte eller refusjon av driftsutgifter.

Vi må nå lage en avtale/notat/email mellom partnene før utbetalingen skjer. Her er et forslag til avtaletekst som kan tilpasses hver enkelt avtale:

”I dag den (dato) er det inngått avtale mellom (ekstern forsker) og (ditt navn) om dekning av kostnader til prosjekt (navn) med kr (beløp) til (type kostnader). Beløpet skal innbetales til Direktør Throne Holsts Stiftelse for Ernæringsforskning, som også bidrar med tilskudd til forskningsprosjektet. Det vil bli sendt en betalingsanmodning med henvisning til denne avtalebekreftelsen.”

UNIFOR vil som tidligere sende ut betalingsanmodning. Tekst på anmodingen kan være første del av den samme avtaleteksten over.

Følgende tilskudd/inntekter kan ikke overføres til 27-konti:

 • Foredrag/undervisning: Personer som er tilknyttet prosjekter finansiert av THS (ansatte ved UiO) holder forelesning ved skoler, underviser pasientgrupper eller lignende. Honorar som mottas i forbindelse med oppdraget har tidligere i enkelte tilfeller fakturert fra THS, da personene ønsker å benytte midlene i forskningen sin. Denne ordningen opphører.

Bilag

Alle av stiftelsens midler kan brukes til:

 • originale fakturaer
 • reiseregninger
 • utlegg med original kvittering
 • reiseforskudd
 • lønn (tilsettelse via UiO) - se punkt om dette lenger ned

Bilag som skal belastes fra UNIFOR-kontoen fylles ut elektronisk ved å fylle ut skjema HER og kvitteringer scannes.

Dette sendes på epost til rune.blomhoff@medisin.uio.no og h.b.henriksen@medisin.uio.no for godkjenning.

Konto/kontoutskrift/betaling

Forskningsstøtte fra THS:

 • blir satt inn på UiO-konti som begynner med 71xxxx. Kontoutskrift fåes ved å bruke UiO`s webrapport eller ved å kontakte økonomikonsulent Helene Fondevik Senn.

Kontonummer på UNIFOR:

 • 27xx (eksterne midler f.eks. midler fra Freiafondet, Helse & Rehab o.l.)

Kontoutskrift blir sendt elektronisk hver måned til hver prosjektleder direkte fra UNIFOR. Bilag som skal belastes fra UNIFOR-kontoen stemples og signeres og legges i hyllen for Throne Holst Stiftelse-bilag i posthyllen i 2.etg. Stempel ligger også her. Bilagene sendes UNIFOR hver fredag.

Purringer/spørsmål om konti

 • For bilag som sendes til UNIFORs konto (konto for eksterne midler, 27xx): Purringer på fakturaer og andre spørsmål om konti rettes direkte til Økonomikonsulenten ved UNIFOR (unifor@unifor.no) på UNIFOR.
 • For bilag som sendes til THS på en UiO-konto (THS konto på UiO, 71xxxx): Purringer på fakturaer og andre spørsmål om konti rettes direkte til Helene Fondevik Senn.

Lønn

THS kan ikke fungere som arbeidsgiver, og ingen kan derfor få lønn direkte fra stiftelsen.

THS har en avtale med UiO om at personer kan ansettes ved UiO med lønnsmidler fra THS. Det er svært viktig at Hege Berg Henriksen får alle opplysninger om tilsetningsforhold. Det må betales en overhead på 14 % for stillinger lønnet av THS. I tillegg må man beregne sosiale utgifter, som arbeidsgiveravgift (14,1%), pensjon (12%) og feriepenger (12%) ved UiO.

Fyll ut skjema for ansettelse. Følgende MÅ være med:

 • Navn, institutt/enhet
 • Skriv kontostreng: Sted 5113xx, Prosjekt:71xxxx , Tiltak: 120000 under punktet for finansieringskilde
 • Varighet på tilsettingen (startdato og sluttdato )
 • Lønnstrinn (forslag)
 • Kontonummer ved fondet (kontostreng ved UiO Sted: 5113xx, Prosjekt. 71xxxx, tiltak:120000 eller UNIFOR konto 27xx) og navn på prosjektleder.

Send dette på epost til personalkonsulent med kopi til Hege Berg Henriksen.

Overføring av eksterne midler:
Med eksterne midler menes midler bevilget fra andre kilder enn THS (f.eks. Freiafondet). Slike midler kan settes inn på THS, og kontoen vil da begynne med 27xx. Ved eksterne overførsler til Throne Holsts Stiftelse (til konto 27xx), trengs følgende opplysninger til dem som skal overføre midlene:

Throne Holsts Stiftelse
v/ UNIFOR
Postboks 1131 Blindern
0317 Oslo
Kontonr: 8101 25 97304

NB! Merk subkontonr: 27xx, og ditt navn

For overførsler fra utland oppgis SWIFT (BIC): DABANO22XXX (O for Ole) IBAN: NO48 8101 2597 304                                                                  

Kontakt Økonomikonsulenten ved UNIFOR (unifor@unifor.no). Dersom dere skal lage en faktura for overførsel. Gi følgende opplysninger:

 • mottaker av faktura, adresse
 • beløp
 • subkonto på THS
 • navn på prosjektleder ("eier" av subkonto)

Merk! Det må gis info per e-post ved alle eksterne overførsler.

Fakturaer fra utland må oppgi følgende opplysninger:

 • Bankadresse
 • Kontonr.
 • SWIFT-kode
 • ABA Routing (9-sifret)

Kontakt Helene Fondevik Senn dersom dere skal lage en faktura til THS-konto på UiO. Samme opplysninger som over må oppgis.
 

Publisert 24. juli 2015 10:05 - Sist endret 30. sep. 2019 08:54