Driftsmidler til kjøp av eksterne laboratorietjenester

Ansatte ved Farmasøytisk institutt kan søke instituttet om driftsmidler til kjøp av eksterne laboratorietjenester som vi trenger til forskningen.

Med eksterne laboratorietjenester forstås arbeidsoppgaver vi ikke selv har mulighet til å uføre på FAI som følge av mangel på utstyr eller kompetanse. Det forutsettes at man samarbeider og hjelper hverandre der hvor dette er faglig mulig slik at behovet minimaliseres.

Retningslinjer:

  1. Alle vitenskapelig ansatte ved Farmasøytisk institutt kan søke.
  2. Det er en egen avtale med KI for NMR-analyse for internt finansiert forskning.
  3. Midlene kan ikke bevilges til prosjekter med ekstern finansiering hvor det forventes å være driftsmidler til analyser (direkte eller som leiestedskostander), typisk NFR/ERC.
  4. Bevilget beløp kan brukes både internt på fakultetet/UiO og eksternt. Der det er mulig bør midlene brukes til analyser hos de andre instituttene på fakultetet, så fremt prisen er konkurransedyktig.
  5. Det kan søkes om inntil kr 30.000 per søknad.
  6. Søknadsfrist for bevilgning samme år er 15.3 (hovedrunde) og 30.6 (supplering, hvis det fortsatt er disponible midler). Det vil kun være midler som ikke er fordelt 15.3 til disposisjon ved søknadsrunden 30.6. Instituttleder og kontorsjef avgjør bevilgninger.
  7. Midlene avsettes årlig over basisfinansieringen, tiltaksnummer 103904, sted 152300. Tildelte midler skal benyttes innen utgangen av det året de er tildelt, og ubenyttede midler kan IKKE overføres til neste driftsår. Faktura må derfor være instituttet i hende senest 20. november.
  8. Søknader sendes til instituttleder med kopi kontorsjef.

 

Henrik Schultz, 29. januar 2019

 

Publisert 25. jan. 2018 15:41 - Sist endret 29. jan. 2019 15:10