Retningslinjer for tildeling av midler til vitenskapelige og faglige reiser

Generelt

1. Formålet med stipend til vitenskapelige og faglige reiser er å støtte de ansattes deltagelse i nasjonale og internasjonale forsknings- og undervisningsnettverk og å støtte kompetansehevende aktiviteter innen områder som faller inn under instituttets prioriterte områder.

2. Reisestipend kan søkes av ansatte ved Farmasøytisk institutt som er ansatt i 50 % stilling eller mer.

3. Reisestipend utlyses normalt 1 gang årlig.

4. Søknader om reisestipend sendes på fastsatt skjema. Mangelfullt utfylte søknader, for sent innkomne søknader og søknader uten skjema returneres.

5. Søknaden skal anbefales av seksjonsleder.

6. Et reisestipend kan ikke omdisponeres uten at det søkes instituttet om dette.

7. Hvis tildelt stipend ikke kan benyttes, må det gis skriftlig beskjed om dette til instituttet snarest og senest før regnskapsårets utløp. Hvis ikke, resulterer dette i tap av ansiennitet (antall år siden siste tildeling).

8. Søknader om dekning for reiser som er avsluttet før tildelingen finner sted, behandles etter samme retningslinjer som andre reiser.

Begrensninger

9. Reisestipend kan ikke benyttes i løpet av første tilsettingsår.

10. Reisestipend kan ikke søkes eller benyttes i løpet av oppsigelsestiden.

11. Reisestipend tildeles normalt ikke ansatte i eksternt finansierte stillinger. Eksternt finansierte stipendiater som har delvis finansiering av instituttet (forlengelse) kan søke på like vilkår som andre ansatte, men gis bare 50 % tildeling.

12. Det er ikke anledning til å søke om stipendmidler som ikke kan belastes konto innen regnskapsårets utløp.

13. Stipend kan kun tildeles for en reise pr. år.

Søknadsbeløp

14. Hovedregelen er at det skal søkes om det reiseopplegg som totalt sett blir billigst.

15. Utgifter til kost/losji dekkes for maksimalt 70 % av statens reiseregulativ.

16. Utgifter til kost/losji dekkes for maksimalt 8 dager og 6 netter hvis ikke hensynet til en billigere reise tilsier noe annet.

17. Det kan søkes om tildeling av et mindre beløp (for tiden inntil kr. 5000,-) uten tap av ansiennitet. En tildeling etter dette punktet forutsetter at man er ansatt i 100 % stilling ved Farmasøytisk Institutt og at formålet med reisen er presentasjon av egne forskningsresultater. (Tildeling etter dette punktet følger for øvrig normale prioriteringer jfr. pkt. 18 og 19)

Tildeling

18. Hvis den bevilgede ramme er mindre enn det samlede søknadsbeløp, tildeles maksimalt et reisestipend på kr. 20.000 per person.

19. Hvis den bevilgede ramme ikke dekker den totale søknadsmengde redusert i henhold til pkt. 18, prioriteres søkerne etter følgende kriterier:

A. Personer som skal delta med innlegg på kongress eller på kurs i prioriterte områder
B. Ansiennitet (antall år siden siste tildeling).
C. Loddtrekning.


Revidert ifølge vedtak på Instituttstyremøtet 18.03.2010 (sak nr. 20/10).
Maksimalt reisestipend ble i 2016 økt til kr 20.000. Korrigert for skrivefeil januar 2018.

Publisert 12. jan. 2018 16:59 - Sist endret 12. jan. 2018 16:59