Gjesteforskerprogram

Instituttstyret vedtok i styremøte 8. mai 2014 å opprette et gjesteforskerprogram ved Fysisk institutt for innreisende gjesteforskere.

På grunn av instituttets dårlige økonomi er det ikke sikkert at dette programmet videreføres fra 2021. Det vil bli tatt en beslutning på dette i løpet av budsjettprosessen høsten 2020.


Om programmet

Fysisk institutts gjesteforskerprogram tar sikte på å utvide de internasjonale forskningsaktiviteter ved instituttet, øke instituttets internasjonale synlighet og øke mobiliteten for våre unge forskere og ph.d.-studenter. FI ønsker å støtte etablering/styrking av strategiske nettverkbygg og langvarig samarbeid med internasjonalt anerkjente forskningsgrupper. Vellykkede forskningsopphold ved FI vil føre til økt sitering av våre vitenskapelige arbeider, øke antallet invitasjoner til viktige konferanser og gjøre det lettere for våre ph.d.-kandidater å få postdoc-stillinger ved gode forskningsmiljøer internasjonalt. På lang sikt vil dette gjøre FI mer anerkjent på den internasjonale arena og åpne for flere muligheter for våre forskere til å være en del av internasjonale nettverk og store finansieringsprogrammer. Samtidig vil gjesteforskere bringe ny verdifull vitenskapelig kunnskap til vårt institutt.

Mål

 • Fremme nettverksbygging og mobilitet for våre unge forskere og ph.d.-studenter.
 • Bringe ny vitenskapelig kunnskap til seksjonene.
 • Øke instituttets synlighet internasjonalt.

Budsjett 2018-2019

500.000 NOK; 7-10 stipend

Stipend

 • Forskeropphold for minst 2 måneder i løpet av en 6-måneders periode.
 • 25.000 NOK/måned (inkl. leilighet og reiser), imidlertid maks. 75.000 NOK/stipend.
 • Stipend kan kompletteres med andre/egne midler for lengre oppholdstid.
 • FI kan ikke arrangere eller garantere gjesteforskerleilighet.

Prioriteringer

FI vill gjøre prioriteringer for å optimalisere etableringer av langvarig samarbeid, nye nettverk og økt mobilitet for våre forskere og ph.d.-studenter.

 • Gjesteforskeren skal kunne dokumentere at vedkommende er en forsker på høyt internasjonalt nivå.
 • En viss prioritet for nye forskningssamarbeid.
 • Kjønnsbalanse vil bli vurdert.
 • En viss balanse for å spre stipendene til flest mulig av seksjonene. Seksjoner som kan vise til suksess vil ha litt ekstra prioritet for nye stipend.
 • I unntakstilfeller kan en gjesteforsker få stipend to ganger. I så fall er minimumskravet at han/hun må ha demonstrert meget stor aktivitet i seksjonens forskning med flere fellespublikasjoner som følge av det første oppholdet, og at han/hun har invitert våre forskere til sitt institutt.

Kriterier for suksess

- Fellespublikasjoner. Minst én fellespublikasjon som følge av oppholdet.
- Utenlandsopphold for våre forskere og/eller studenter ved gjesteforskerens hjemmeinstitusjon.
- Postdoc.-stillinger for våre ph.d.-studenter ved gjesteforskerens hjemmeinstitusjon.

Søknad

Fritekst, normalt 1 til maks. 2 sider (eksklusive CV og publikasjonsliste)

Løpende søknadsprosess, men minst 3 måneder før start på planlagt opphold. Søknader vil bli behandlet innen 1 måned, men ikke i juli.

Søknaden skal inneholde følgende informasjon:

 • CV og publikasjonsliste for gjesteforskeren.
 • Budsjett og beløp det søkes om.
 • Kort beskrivelse av:
  1. Gjesteforskerens forskning og forskergruppe.
  2. Forskningsprosjekt som forventes å gi fellespublikasjon(er), og hvordan det er forankret i seksjonens forskningsstrategi.
  3. Strategi for en sterk aktivitet og samspill mellom gjesteforsker og seksjonens medlemmer, spesielt samspillet med ph.d.-studentene.
  4. Planlagte aktiviteter fra gjesteforskeren utover forskningsprosjektet, dvs. mini-kurs, seminarer, etc.
  5. Hvordan besøket vil innebære et nytt samarbeid. Hvis ikke et nytt samarbeid, konkret beskrivelse av hvordan besøket i vesentlig grad forventes å stimulere forskningen ved seksjonen.
  6. Gjesteforskerens evt. tidligere besøk ved UiO.
  7. Ev. den suksess som er oppnådd som en følge av tidligere tildelt stipend til seksjonen. Mao. referanser på fellespublikasjoner og beskrivelse av utenlandsopphold ved gjesteforskerens hjemmeinstitusjon.

Merk: Søknader som ikke inneholder ovennevnte informasjon, vil ikke bli vurdert.

Søknad sendes til administrativ leder Lars Bernhardsen.

Publisert 27. okt. 2015 12:30 - Sist endret 24. aug. 2020 17:30