English version of this page

Kristine Bonnevie reisestipend

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ønsker å oppmuntre sine unge forskertalenter til opphold ved utenlandske institusjoner, og har satt av egne reisemidler som denne gruppen kan søke på.

Fra og med 2018 er Kristine Bonnevie stipendet åpnet for søknader fra både kvinner og menn.

Portrettbilde

Kristine Bonnevie.

Søker må være stipendiat, postdoktor eller forsker ved MN-fakultetet.

Målet med stipendet er at utenlandsoppholdet skal ha en positiv innvirkning på søkerens forskning, faglige utvikling og nettverksbygging. 

Krav til oppholdet

Reisestipendet forutsetter et sammenhengende forskningsopphold med en varighet på 1-6 måneder som starter i 2021 og må være relevant for søkerens faglige vitenskapelige utvikling. Stipendet dekker ikke deltakelse på konferanser eller kurs i utlandet.

Hva dekkes av reisestipendet?

Stipendet dekker reiseutgifter og merkostnader knyttet til oppholdet, og utbetales som reiseforskudd. Det dekker ikke skolepenger, laboratorieutgifter og lignende. Stipendiet er skattefritt i den grad utgifter dokumenteres, overskytende vil være skattepliktig. Vennligst se retningslinjene for detaljer.

Satser

Stipendet følger Forskningsrådets satser og er i 2020 på maksimalt 34 000 NOK pr måned (familie):

Forsker:                  kr 19 000 pr mnd
Ektefelle/samboer: kr 7 500 pr mnd
Barn under 18 år:   kr 3 750 pr mnd (inntil 2 barn)

Søknadsfrist

Søknaden sendes til eget institutt innen instituttets interne frist (som må være før 15. september). Instituttet oversender søknadene samt prioriteringsliste til MN-fakultetet ved Bjørg Mikalsen innen 15. september 2020.

Tildeling

Søknadene vurderes av en komite nedsatt av fakultetet, og dekanatet foretar endelig tildeling. Alle søkere får skriftlig beskjed senest i oktober om resultatet av søknadsprosessen.

Hvordan søker jeg?

Fyll ut søknadsskjema (docx). 

Søknad med dokumentasjon sendes til eget institutt. Instituttene videresender søknadene samt prioriteringslister til fakultetet ved Bjørg Mikalsen.

Vedlegg som må følge søknaden

  • Arbeidsplan for oppholdet (1-2 sider)
  • CV
  • Anbefalingsbrev av veileder eller instituttet som viser de positive effekter utenlandsoppholdet vil ha for din vitenskapelige karriere
  • Invitasjonsbrev fra den institusjon du ønsker å besøke

Kriterier for tildeling

Vurderingen av innkomne søknader vil bli basert på en helhetsvurdering av søkers:

1. Ansettelsesforhold

  • Søker må være ansatt ved MN-fakultetet.
  • Prioritet vil bli gitt til postdoktorer og forskere.
  • Hvor lang tid søker har hatt stillingen det søkes ut fra

2. Plan for oppholdet

Søker må beskrive hvordan forskningsoppholdet vil styrke prosjektet og egen forskerkarriere. Opphold ved tidligere arbeidsgiver/studiested vil ikke bli støttet.

3. Finansieringskilder

De som har mulighet til å søke utenlandsstipend gjennom forskningsprosjektet (f.eks. fra Forskningsrådet eller Kreftforeningen), må dokumentere avslag fra den eksterne finansiøren for å kunne få tildeling.

4. Andre forhold

Om innkommet søknad har alle definerte vedlegg.

Praktiske forhold rundt reisen

Før oppholdet

I god tid før avreise (3-4 mnd) må mottaker av stipendet sette seg inn i plikter og rettigheter ved utenlandsopphold. Aktuelle forhold er blant annet folketrygd, skatt og helserettigheter. Mer informasjon finnes på UiOs nettsider om utenlandsopphold.

Søker må blant annet underrette NAV om sitt utenlandsopphold.

Slik gjør du det:

Har du spørsmål knyttet til folketrygd, skatt og helserettigheter, kan du få hjelp fra Personal på e-post personalgruppen(at)mn.uio.no.

Utbetaling av stipendet

Søkere som har fått stipend kan henvende seg til Elena Jakobsen i fakultetsadministrasjonen for å få et reiseforskudd. En blankett for reiseforskudd må fylles ut og det må legges ved et enkelt budsjett for reise og opphold. Hent blanketten.

Reiseforskuddet kan utbetales tidligst én måned før avreise.

Etter oppholdet

Skatteetaten og NAV må informeres når du har returnert til Norge.

Senest en måned etter din retur fra utenlandsoppholdet må det lages en papirversjon av en reiseregning som viser reelle merkostnader for oppholdet. Dokumentasjon av utgiftene, det vil si originale kvitteringer limt på egne ark, sendes sammen med reiseregningen til instituttets økonomienhet.


Hvem var Kristine Bonnevie?

Kristine Bonnevie (1872-1948) var Norges første kvinnelige professor, og jobbet ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Hun disputerte i 1906 og ble utnevnt som professor i zoologi i 1912.

Bonnevie var en pioner innen genetikk og cellebiologi. Hun forsket blant annet på nedarving av fingeravtrykk; hvordan de dannes og forholdet mellom gen og egenskap.

Ordningen med et Kristine Bonnevies stipend ble etablert som en hyllest til Kristine Bonnevie og tildeles årlig til gode kandidater ved MN-fakultetet.

Les mer om Kristine Bonnevie i forskningsmagasinet Apollon.

Publisert 18. mai 2016 10:56 - Sist endret 7. mai 2020 14:15