English version of this page

Stipend til utenlandsopphold for fast vitenskapelige ansatte

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ønsker å oppmuntre sine forskere til å tilbringe forsknings- og utdanningsterminen i utlandet, og har tildelt midler til instituttene til dette formålet.

Alle fast ansatte i vitenskapelig stilling kan søke om ett års forsknings- og utdanningstermin etter 6 års tjeneste, eller ½ år etter 3 års tjeneste. Dersom deler av forsknings- /utdanningsterminen skal tilbringes i utlandet, kan det også søkes om utenlandsstipend (3-12 mnd). Det er instituttet som fastsetter søknadsfrist og behandler søknad om termin og utenlandsstipend.

Satser for utenlandsstipend

For søknader i 2020 gjelder følgende satser:

Ansatt:                    kr 19 000 pr mnd
Ektefelle/samboer: kr 7 500 pr mnd
Barn under 18 år:   kr 3 750 pr mnd (inntil 2 barn)

Praktiske forhold rundt utenlandsoppholdet

Før oppholdet

I god tid før avreise (3-4 mnd) må mottaker av stipendet sette seg inn i plikter og rettigheter ved utenlandsopphold. Aktuelle forhold er blant annet folketrygd, skatt og helserettigheter. Mer informasjon finnes på UiOs nettsider om utenlandsopphold.

Søker må blant annet underrette NAV om sitt utenlandsopphold.

Slik gjør du det:

Har du spørsmål knyttet til folketrygd, skatt og helserettigheter, kan du få hjelp fra Personal på e-post personalgruppen(at)mn.uio.no.

Utbetaling av stipendet

Søkere som har fått utenlansstipend kan henvende seg til regnskapsansvarlig på instituttet for å få et reiseforskudd. En blankett for reiseforskudd må fylles ut og det må legges ved et enkelt budsjett (xcl) for reise og opphold. Reiseforskuddet kan utbetales tidligst én måned før avreise. Hent blanketten.

Vi gjør oppmerksom på at det kun er merkostnader i forbindelse med forskningsoppholdet som dekkes og er skattefritt. Utenlandsopphold ifm forskningstermin er ikke en tjenestereise og ansatte kan derfor ikke be om kostgodtgjørelse/kompensasjonstillegg utland.

Etter oppholdet

Skatteetaten og NAV må informeres når du har returnert til Norge.

Senest en måned etter hjemkomst må det leveres inn en reiseregning vedlagt kvitteringer som dokumenterer utgiftene. Reiseregning med original kvitteringer leveres i papirversjon til regnskapsansvarlig ved instituttet. Dersom det ikke kan dokumenteres merutgifter for hele reiseforskuddet/stipendet vil det overskytende beløpet bli skattepliktig.

Guide i praktiske spørsmål vedrørende utenlandsopphold (pdf)

Publisert 30. mai 2016 15:59 - Sist endret 13. aug. 2020 16:18