Utlysning av interne forskningsmidler for 2016

Fakultetet vil fordele inntil 1,5 millioner kroner i forskningsmidler for 2016. Søknadsfristen er 15.1.2016.

For 2016 vil det bli tildelt en rundsum for drifts- og reisemidler på 25.000 kr for hver stipendiat og postdoktor tilsatt ved fakultetet.[1] Midlene blir tildelt hovedveileder eller intern medveileder hvis hovedveileder ikke er tilsatt ved fakultetet. I tillegg vil fakultetet etter søknad fordele inntil 1,5 millioner kroner i forskningsmidler til mellom to og seks store prosjekter med strategisk betydning for fakultetets vitenskapelige kvalitet og produksjon. Prosjektene skal ha høy vitenskapelig kvalitet med potensiale for faglige gjennombrudd.

Søknader med internasjonalt samarbeid og selvstendige delprosjekter i forskernettverk som skal danne grunnlag for framtidige søknader til Horisont 2020 eller andre EU-finansierte programmer vil bli høyt prioritert. Likeledes vil eksperimentelle prosjekter med tydelige innovasjonsaspekter og søknader med interdisiplinær og tverrfaglig profil og samarbeid på tvers av fagavdelinger bli foretrukket i tildelingen.

Hvem kan søke:

 • Søkere må være fast ansatt i vitenskapelig stilling ved fakultetet, og ha veilederansvar for stipendiater og/eller post doktorer

 • Det tildeles midler til søkere med dokumentert vitenskapelig aktivitet. Mindre prosjekter bør organisere seg i større nettverk der dette er mulig/naturlig. Kvalitet, internasjonal virksomhet og innovative problemstillinger er viktige suksesskriterier

 • Søkere må dokumentere at de aktivt har søkt/søker ekstern finansiering (NFR, DNK, ERC, Horizon 2020 etc.).

 • Det presiseres at tildelingen skal være prosjektstøtte og vil ikke bli tildelt etter antallet prosjektmedarbeidere. Det er vurderingen av prosjektets kvalitetsparametere sett under ett som vil være grunnlag for en eventuell tildeling.

 • Forskergruppene som fikk tildelt interne forskningsmidler i 2015 vil bli prioritert forutsatt en god fremdrift i prosjektet og plan for ekstern finansiering.

  Disse kan ikke søke:

 • Små ph.d.-prosjekter der stipendiaten er i ferd med å levere inn sin avhandling, eller der stipendiatperioden/post doktor-perioden er i ferd med å løpe ut

 • Prosjekter der hovedaktiviteten i prosjektet foregår ved andre fakulteter eller universiteter

 • Det gis IKKE støtte til reisemidler eller prosjektrelatert reisevirksomhet. Midler til stipendiatprosjekter og reisemidler blir tildelt separat.

  Søknaden skal bestå av:

 • Utfylt søknadsskjema (Word)

 • Prosjektskisse på 3-6 sider (Times New Roman, 12p, 2,5 cm marger) (for nye søkere)

 • Kort redegjørelse for strategisk betydning av prosjektet (betydning for etablering, deltakelse og vedlikehold av forskningsnettverk på fakultetet, bidrag til å bedre fakultetets forskningsomdømme, bidrag til innovasjon og etablering av tverrfaglig og tverrfakultært samarbeid, beskrivelse av hvordan prosjektet passer inn i UiO sin nye Livsvitenskapsstrategi). (for nye søkere)

 • Budsjett for prosjektet inkludert finansieringsplan med angivelse av planlagt ekstern finansiering.

 • Kort redegjørelse (maks. 2 sider) for nettverksdeltakelse, internasjonalt samarbeid og planer for eksternfinansiering (særlig EU deltakelse), innovasjonsaspekter og tverrfaglighet i prosjektet. (for nye søkere)

 • Bekreftelsesbrev fra eksterne samarbeidspartnere(for nye søkere)

 • Framdriftsrapport (for forskergrupper som har fått tildeling i 2015)

 • Dokumentasjon på forskningsaktivitet vil bli hentet fra CRISTIN. Husk å oppdatere databasen fortløpende.

  Søknaden sendes fakultetet per epost, til: postmottak@odont.uio.no

   


  [1] Summen gjelder for dem som er tilsatt et helt år. For personer som starter eller slutter i løpet av året, eller har permisjon, vil beløpet bli redusert tilsvarende. Midlene er ikke overførbare fra ett år til et annet. Det blir ikke lyst ut egne reisemidler slik det har vært tidligere.

Publisert 25. jan. 2017 12:33